452/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

452
Federálne ministerstvo dopravy
vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a po prerokovaní s Odborným zväzom pracovníkov civilného letectva výnos č. 19 439/1990-320 z 10. septembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 25 080/1982-03 z 12. januára 1983 o poskytovaní leteckej stravnej normy členom posádok civilných lietadiel v organizáciách v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy (reg. v čiastke 9/1983 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a bude publikovaný vo Vestníku dopravy.