445/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

445
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. októbra 1990,
ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Fyzické a právnické osoby1) môžu predávať a rozširovať tlač a iné veci, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť, len za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Tlačou a vecami podľa odseku 1 sa rozumie pre účely tohto zákona periodická tlač2) a neperiodická tlač, audiovizuálne záznamy, vyobrazenia alebo iné predmety, ktoré môžu svojím obsahom a charakterom ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné pohoršenie (ďalej len „veci“).
§ 2
(1)
Predaj a rozširovanie vecí sa môže uskutočňovať v osobitných predajniach alebo iných priestoroch na to schválených (ďalej len „schválené priestory“) obcou; pôsobnosť obce je výkonom samosprávy.
(2)
Schválené priestory podľa odseku 1 nesmú byť umiestnené v blízkosti škôl a školských zariadení4) a priestorov, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady.
§ 3
Fyzické a právnické osoby musia pri predaji a rozširovaní vecí dodržiavať tieto podmienky:
a)
veci nesmú byť vystavované vo výkladoch a verejne propagované,
b)
predaj a rozširovanie vecí nesmú uskutočňovať osoby mladšie ako 18 rokov,
c)
vstup do schválených priestorov nemožno povoliť osobám mladším ako 18 rokov.
§ 4
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.
(3)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5)
§ 4a
(1)
Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.
(2)
Obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(4)
Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)
(5)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
2)
§ 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
4)
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.