429/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

429
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 2. augusta 1990,
ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 1 ods. 3 dekrétu prezidenta republiky č. 50/1945 Zb. o opatreniach v oblasti filmu nariaďuje:
§ 1
(1)
Ústredné riaditeľstvo Česko-slovenského filmu (ďalej len „Ústredné riaditeľstvo“) sa 31. decembrom 1990 zrušuje a vstupuje do likvidácie.
(2)
Pre likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia Hospodárskeho zákonníka o likvidácii štátneho podniku.1)
(3)
Ústredné riaditeľstvo vykonaním likvidácie zaniká.
§ 2
Vládne nariadenie č. 13/1962 Zb. o novej organizácii Československého filmu sa zrušuje.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 31. decembrom 1990.
Čalfa v. r.