426/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1990 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

426
ZÁKON
z 23. októbra 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 ods. 1 znie:
„(1)
Zbierka zákonov sa vydáva v postupne číslovaných čiastkach, z ktorých každá obsahuje v záhlaví označenie dňa, kedy bola rozoslaná; tento deň je dňom vyhlásenia právnych predpisov a opatrení, ktoré sú v čiastke obsiahnuté.“.
2.
§ 12 znie:
㤠12
Redakciu Zbierky zákonov zabezpečuje Federálne ministerstvo vnútra, ktoré dbá na to, aby právne predpisy boli uverejňované bez prieťahov najneskôr do 30 dní od doručenia redakcii, a zodpovedá za správnosť údajov o dátumoch rozoslania jednotlivých čiastok Zbierky zákonov.“.
3.
§ 13 znie:
㤠13
Obce sú povinné si zaobstarať aspoň jeden výtlačok Zbierky zákonov a zabezpečiť, aby bola každému prístupná.“.
4.
§ 15 znie:
㤠15
Federálne ministerstvo vnútra môže ustanoviť právnym predpisom podrobnosti o redakcii Zbierky zákonov, o podávaní žiadostí o uverejnenie právnych predpisov a o zabezpečovaní tlače a distribúcie Zbierky zákonov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. novembrom 1990.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.