425/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

425
ZÁKON
České národní rady
ze dne 9. října 1990
o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
V okresech se zřizují okresní úřady.
§ 2
Okresní úřady vykonávají státní správu ve svých územních obvodech. Zákon České národní rady jim může svěřit výkon státní správy i v jiných územních obvodech.
§ 3
(1)
Okresní úřady mohou na základě zmocnění v zákoně a v jeho mezích vydávat pro své územní obvody obecně závazné vyhlášky.
(2)
Obecně závazná vyhláška musí být v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy vydanými ústředními orgány státní správy.
(3)
Obecně závazná vyhláška musí být vyhlášena. Vyhlášení se provede tak, že se obecně závazná vyhláška vyvěsí na úřední desce úřadu na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení obecně závazné vyhlášky je první den jejího vyvěšení na úřední desce. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti obecně závazné vyhlášky. Kromě toho se obecně závazná vyhláška uveřejní na úřední desce u obecních úřadů působících v územním obvodu úřadu.
(4)
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení, pokud v ní není stanoven pozdější počátek účinnosti. Ve výjimečných případech, kdy to vyžaduje naléhavý obecný zájem, může obecně závazná vyhláška nabýt účinnosti již dnem vyhlášení.
(5)
Obecně závazná vyhláška musí být každému přístupná u okresního úřadu, který ji vydal, a u všech obecních úřadů působících v jeho územním obvodu.
(6)
Právnické osobě a podnikateli1), který poruší obecně závaznou vyhlášku vydanou okresním úřadem, může okresní úřad uložit pokutu do 30 000 Kčs.
§ 4
Okresní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby občanů, organizací a státních orgánů, jen stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.
ČÁST DRUHÁ
PŮSOBNOST OKRESNÍCH ÚŘADŮ
§ 5
Okresní úřady
Okresní úřad
a)
vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony,
b)
vykonává státní správu, která ke dni účinnosti tohoto zákona příslušela podle zvláštních právních předpisů okresním národním výborům, pokud nebyla přenesena na pověřený obecní úřad2) nebo se tímto zákonem neruší,
c)
vykonává státní správu ve věcech uvedených v příloze I k tomuto zákonu,
d)
přezkoumává rozhodnutí orgánů obce vydaná ve správním řízení,3)
e)
kontroluje činnost pověřených obecních úřadů a orgánů obcí na úseku jejich přenesené působnosti4) a poskytuje jim na tomto úseku odbornou pomoc,
f)
stanoví pověřeným obecním úřadům2) jejich územní obvod tak, aby každá obec v okrese byla začleněna do územního obvodu některého pověřeného obecního úřadu.2)
§ 6
Okresní úřady příslušné pro město Brno, Ostravu, Plzeň a Ústí nad Labem vykonávají též státní správu, která ke dni účinnosti tohoto zákona příslušela podle zvláštních právních předpisů národním výborům těchto měst, pokud nebyla přenesena na úřad města.5)
§ 7
Okresní úřady se ve své činnosti řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády České republiky (dále jen „vláda“) a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
§ 8
(1)
V čele okresního úřadu je jeho přednosta, kterého jmenuje a odvolává vláda na návrh ministerstva vnitra České republiky (dále jen „ministerstvo vnitra“), které stanoví jeho mzdu.
(2)
Přednosta okresního úřadu je nadřízený všem pracovníkům okresního úřadu a plní funkci vedoucího organizace podle zvláštních předpisů ve vztahu k tomuto úřadu.
§ 9
(1)
Okresní úřad se člení na referáty. Organizaci okresního úřadu stanoví jeho přednosta se souhlasem ministerstva vnitra.
(2)
Podle zvláštních právních předpisů zřizuje přednosta okresního úřadu zvláštní orgány. Za zvláštní orgán se považuje i regresní komise6) a komise péče o rodinu a děti.7)
§ 10
Rozhodnutí a jiná opatření okresního úřadu podepisuje přednosta tohoto úřadu nebo jím pověřený pracovník tohoto úřadu.
§ 11
(1)
Okresní úřad sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj.
(2)
Rozpočet okresního úřadu musí být vyrovnaný. Příjmy okresního úřadu tvoří finanční prostředky získané vlastní činností, příjmy od organizací v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy a dotace ze státní rozpočtu České republiky.
ČÁST TŘETÍ
NÁPRAVA NESPRÁVNÝCH OPATŘENÍ
§ 12
O přezkoumávání rozhodnutí okresních úřadů vydaných ve správním řízení platí obecné předpisy o správním řízení.3)
§ 13
Jsou-li ostatní opatření okresních úřadů v rozporu se zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy, usneseními vlády nebo směrnicemi ústředních orgánů státní správy, zruší je příslušný ústřední orgán státní správy.
ČÁST ČTVRTÁ
VZTAHY ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY K OKRESNÍM ÚŘADŮM
§ 14
Vláda řídí a kontroluje činnost okresních úřadů; přitom zejména
a)
sjednocuje činnost ústředních orgánů státní správy republiky ve vztahu k okresním úřadům,
b)
řeší zásadní otázky týkající se výkonu státní správy okresními úřady.
§ 15
Ministerstvo vnitra k zabezpečení řídící a kontrolní úlohy vlády ve vztahu k okresním úřadům
a)
pomáhá vládě při plnění úkolů uvedených v § 14 tohoto zákona,
b)
koordinuje vydávání směrnic (instrukcí) ústředních orgánů státní správy, jež se týkají okresních úřadů,
c)
kontroluje činnost okresních úřadů, provádí rozbor jejich činnosti, organizuje porady přednostů okresních úřadů,
d)
zabezpečuje odbornou přípravu pracovníků okresních úřadů.
§ 16
(1)
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě s příslušnými ústředními orgány státní správy obecně závazným právním předpisem předpoklady pro výkon funkcí v okresních úřadech, které vyžadují zvláštní odbornou způsobilost.
(2)
Ministerstvo vnitra se souhlasem vlády stanoví celkový počet pracovníků okresních úřadů, jakož i výši osobních a věcných výdajů na výkon státní správy.
§ 17
Ústřední orgány státní správy, do jejichž působnosti náleží úseky státní správy vykonávané okresními úřady,
a)
řídí v rámci zákonů státní správy vydáváním obecně závazných právních předpisů a v jejich mezích vydáváním směrnic (instrukcí),
b)
přezkoumávají rozhodnutí okresních úřadů vydaná ve správním řízení,3)
c)
zabezpečují jednotný postup okresních úřadů při používání jimi vydaných právních předpisů,
d)
spolupracují s ministerstvem vnitra při kontrole a hodnocení činnosti okresních úřadů.
ČÁST PÁTÁ
ÚPRAVA PŮSOBNOSTI
§ 18
(1)
Působnost ve věcech uvedených v příloze II k tomuto zákonu se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.
(2)
Působnost ve věcech uvedených v příloze III k tomuto zákonu se ruší.
ČÁST ŠESTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 19
V přechodném období, nejpozději do 31. prosince 1992, okresní úřad
a)
vykonává funkci zakladatele státního podniku, kterou dosud vykonávaly okresní a krajské národní výbory, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu; nesmí však založit nový státní podnik, pokud tento podnik nevzniká rozdělením stávajícího podniku založeného krajským národním výborem,
b)
řídí, s výjimkou případů uvedených v příloze IV k tomuto zákonu, v souladu s právními předpisy a směrnicemi ústředních orgánů státní správy vydanými v jejich mezích, rozpočtové a příspěvkové organizace a zařízení řízené ke dni účinnosti tohoto zákona okresními a krajskými národními výbory;8) nové rozpočtové a příspěvkové organizace může zřizovat pouze se souhlasem ministerstva vnitra a ministerstva financí České republiky a příslušného ústředního orgánu státní správy.
§ 20
(1)
Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona okresní národní výbory, přecházejí na okresní úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Práva a povinnosti z pracovněpráávních vztahů pracovníků okresních národních výborů přecházejí na okresní úřady.
(2)
Práva a závazky, které měly ke dni účinnosti tohoto zákona krajské národní výbory, přecházejí na okresní úřady v sídlech krajů.
(3)
O přechodu práv a povinností, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Středočeský krajský národní výbor, rozhodne vláda na návrh ministerstva vnitra.
§ 21
Funkce zakladatele státních podniků uvedených v příloze IV k tomuto zákonu a pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení uvedená v téže příloze se přenáší na příslušné ústřední orgány státní správy.
§ 22
(1)
V územním obvodu okresního úřadu se do 60 dnů od voleb do obecních zastupitelstev zvolí okresní shromáždění (dále jen „shromáždění“). Počet členů shromáždění stanoví okresní úřad do 10 dnů od voleb se zřetelem na počet obcí a počet obyvatel v okrese tak, aby shromáždění mělo nejméně 40 členů, nejvýše však 70 členů.
(2)
Členové shromáždění jsou voleni nepřímou volbou tajným hlasováním obecními zastupitelstvy podle stanoveného směrného čísla. Obecní zastupitelstvo volí ze svých členů tolik členů shromáždění, kolikrát je směrné číslo obsaženo v počtu obyvatel obce. Obce, které mají nižší počet obyvatel, než je směrné číslo, volí společného člena shromáždění. Okresní úřad stanoví, které obce volí jednoho společného člena shromáždění.
(3)
Směrné číslo se stanoví tak, že celkový počet obyvatel okresu se dělí určeným počtem členů shromáždění. Rozhodující pro stanovení počtu obyvatel je stav k 1. lednu 1990.
(4)
Pokud při postupu podle předchozích odstavců by byl zvolen nižší než stanovený počet členů shromáždění, volí zastupitelstvo v obcích s nejvyššími zůstatky směrného čísla vždy jednoho dalšího člena shromáždění.
§ 23
Ve městech Brno, Ostrava a Plzeň plní funkce shromáždění zastupitelstvo města.
§ 24
(1)
Shromáždění
a)
kontroluje činnost okresního úřadu,
b)
schvaluje a kontroluje rozpočet okresního úřadu a vyúčtování hospodaření okresního úřadu za uplynulý kalendářní rok.
(2)
Shromáždění schvaluje rozdělení dotací na jednotlivé obce v okresech.
(3)
Shromáždění prosazuje společné zájmy obcí u okresního úřadu.
§ 25
(1)
Shromáždění se schází nejméně dvakrát ročně. Svolává je přednosta okresního úřadu a řídí je předseda zvolený pro toto zasedání. Přednosta okresního úřadu je povinen svolat shromáždění do 14 dnů, požádá-li o to alespoň jedna pětina členů shromáždění.
(2)
Shromáždění může v rozsahu své pravomoci ukládat úkoly přednostovi okresního úřadu; ten zabezpečuje plnění usnesení shromáždění.
(3)
Odporuje-li usnesení shromáždění zákonu nebo jinému obecně závaznému právnímu předpisu, přednosta okresního úřadu pozastaví výkon rozhodnutí a do 14 dnů je předloží vládě. Vláda do 30 dnů rozhodne o jeho zrušení.
§ 26
Shromáždění ukončí svoji činnost dnem, který stanoví vláda nařízením.
ČÁST SEDMÁ
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 27
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, se s působností pro Českou republiku mění takto:
1.
§ 15 odst. 2 zní:
„(2)
Vytvořit nebo zrušit okres, změnit jeho území nebo změnit jeho sídlo přísluší vládě.“.
2.
§ 16 odst. 1 zní:
„(1)
Změny hranic obcí, při nichž nedochází ke sloučení nebo rozdělení obcí, lze provést jen na základě dohody zúčastněných obcí a po předchozím projednání s okresním úřadem. Změnu hranic obcí, při nichž dochází ke změně hranic okresu, lze provést jen se souhlasem příslušných okresních úřadů.“.
3.
V § 16 odst. 2 věta první zní: „Změny v pojmenování obcí a měst přísluší provádět okresnímu úřadu.“.
§ 28
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:
1.
V § 33 se v odstavci 1 na konci připojují slova „a krajské hygienické stanice, fakultní nemocnice s poliklinikou, nemocnice s poliklinikou III. typu a vybrané odborné léčebné ústavy.“.
Odstavec 2 se vypouští a zároveň se zrušuje číslování odstavce 1.
2.
V § 34 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)
Krajské hygienické stanice jsou rozpočtové organizace řízené ministerstvem zdravotnictví České republiky. Okresní hygienické stanice jsou zařízení okresních úřadů.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
3.
§ 75 odst. 1, 2 a 3 zní:
„(1)
K odbornému usměrňování péče o vytváření a ochranu zdravých životních podmínek působí jako orgány hygienické služby,
a)
v okresech okresní hygienici, které jako svůj orgán ustanovuje do funkce a z funkce odvolává okresní úřad,
b)
v krajích krajští hygienici (na území hlavního města Prahy hygienik hlavního města Prahy), které jako orgán státní správy zřizuje a ruší ministerstvo zdravotnictví České republiky.
(2)
Krajského hygienika jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví České republiky.
(3)
Krajského hygienika přímo řídí hlavní hygienik České republiky.“.
Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 4, 5 a 6, za odstavec 6 se vkládají nové odstavce 7 a 8, které zní:“.
(7) Krajský hygienik je nadřízeným orgánem okresního úřadu ve věcech, ve kterých vykonává státní správu okresní hygienik.
(8)
Krajský hygienik je odvolacím orgánem ve vztahu k rozhodnutím okresních úřadů o uložení pokuty za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek9) vydaným na základě podnětů okresních hygieniků.“.
4.
§ 76 odst. 2 zní:
„(2)
Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na odborné pracovníky pověřené hlavním hygienikem České republiky výkonem oprávnění uvedených v § 71 odst. 2 písm. d) až f), na odborné pracovníky okresních hygie-nických stanic pověřené na návrh okresního hygienika okresními úřady a na odborné pracovníky krajských hygienických stanic, pověřené krajskými hygieniky výkonem oprávnění uvedených v § 75 odst. 4 písm. c) až e) a na obvodní lékaře, popřípadě i další lékaře, pokud plní úkoly uvedené v § 16 odst. 2.“.
§ 29
Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V § 3 odst. 2 se v úvodní větě slova „Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory“ nahrazují slovy „Pověřené obecní úřady2)“.
2.
V § 3 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3, který zní:
„(3)
V případech uvedených v odstavcích 1 a 2 si mohou vyhradit rozhodování okresní úřady, je-li to účelné nebo potřebné.“.
3.
Za § 5 písm. l) se vkládají nová písmena m) a n), která zní:
„m)
rozhoduje ve vodohospodářských věcech hraničních toků; má-li takové rozhodnutí vliv na průběh, povahu nebo vyznačení státní hranice, rozhoduje po projednání s federálním ministerstvem vnitra,
n)
činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející podřízenému vodohospodářskému orgánu, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu.“.
Dosavadní písmena m), n) a o) se označují jako písmena o), p) a r).
4.
§ 6 odst. 2 zní:
„(2)
Je-li vodohospodářské dílo, k jehož povolené je příslušný okresní úřad, na území více okresů, je příslušný ten okresní úřad, v jehož územním obvodu leží převážná část vodohospodářského díla. V pochybnostech o tom, v kterém okrese leží převážná část vodohospodářského díla, určí příslušnost okresního úřadu ministerstvo.“.
5.
V § 6 se vypouští odstavec 3.
6.
V § 18 odst. 3 se slova „Krajských národních výborů“ nahrazují slovy „Okresních úřadů“.
7.
V § 18 odst. 6 se vypouštějí slova „u povodňové komise krajského národního výboru“.
§ 30
Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, se mění takto:
1.
V § 7 odst. 1 se ve větě první vypouštějí slova „nadřízené orgány“ a ve větě druhé slova „nadřízené orgány po vyjádření krajského národního výboru“.
2.
§ 32 odst. 1 písm. b) bod 2 zní:
„ 2. dokumentace staveb včetně technologií u staveb, které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů nebo které si ze závažných důvodů k posouzení vyhradí.“.
3.
§ 73 odst. 2 věta první zní: „Okresní úřady jsou oprávněny v případě naléhavé potřeby při zdolávání požárů soustřeďovat a nasazovat jednotky požární ochrany bez ohledu na to, komu jsou podřízeny, a věcné prostředky požární ochrany bez ohledu na to, kdo s nimi disponuje.“.
§ 31
Zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, se mění takto:
§ 27 odst. 2 a 3 zní:
„(2)
Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a trhací práce velkého rozsahu při ostatních činnostech.
(3)
Okresní úřad povoluje trhací práce malého rozsahu při jiných činnostech, než při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a ohňostrojové práce.“.
§ 32
Zákon České národní rady č. 119/1975 Sb., o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České socialistické republice, se mění takto:
§ 2 zní:
㤠2
(1)
Obvody a sídla krajských soudů se shodují s územím a sídlem krajů.
(2)
Obvod městského soudu v Praze se shoduje s územím hlavního města Prahy; sídlem městského soudu je Praha.“.
§ 33
(1)
Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, jsou k správnímu rozhodování3) v prvním stupni příslušné okresní úřady.
(2)
Okresní úřady si správní rozhodnutí jimi vydané samy vykonávají, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.
§ 34
Tento zákon nabývá účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Ustanovení § 20 odst. 3 nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
Příloha I
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Pol. Na úseku státní správy se přenáší na okresní úřady působnost příslušející krajským národním výborům
podle Předmět působnosti
předpisů § (čl.)
1 2 3 4 5
1. financí zák. ČNR č. 134/1973 Sb., ve znění zák. ČNR č. 209/ 1988 Sb. úplné znění č. 23/ 1989 Sb. § 3 odst. 3 předkládání podkladů za organizace a zařízení řízené nebo spravované národním výborem a za státní podniky založené národním výborem, jakož i za národní výbory nižších stupňů, ministerstvu financí, cen a mezd České republiky a České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj
2. § 3 odst. 4 stanovení a změny cen, s výjimkou cen, jejichž stanovení a změny přísluší podle zvláštních předpisů jiným orgánům, nebo jejichž stanovení a změny si ministerstvo financí, cen a mezd České republiky vyhradí
3. § 3 odst. 5 provádění kontrol cen a ukládání dodatkových odvodů či jiných opatření podle zvláštních předpisů
4. § 3 odst. 6 písm. a) pověření výkonem své působnosti národní výbory nižších stupňů
5. § 3 odst. 6 písm. b) pověření výkonem své působnosti po předchozí dohodě i jiné orgány České republiky a jimi řízené nebo založené organizace
6. vyhl. č. 119/1988 Sb. § 5 odst. 1 rozhodování o tom, které organizaci přísluší právo hospodaření s národním majetkem, dojde-li mezi nimi ke sporu
7. § 5 odst. 5 předkládání dokladů ministerstvu financí, cen a mezd, že se nepodařilo odstranit pochybnosti, které z organizací přísluší právo hospodaření s národním majetkem
8. § 27 odst. 2 písm. a) schvalování nakládání s pohledávkou státu vyšší než 250 tis. Kčs za občanem nebo jinou organizací než socialistickou
9. vyhl. č. 136/1985 Sb. § 6 odst. 1 poskytování státních příspěvků na družstevní bytovou výstavbu
10. energetiky zák. č. 79/1957 Sb. § 12 odst. 1 udělování souhlasu ke zrušení nebo dlouhodobému zastavení či přemístění závodního energetického díla
11. &nbsp &nbsp § 13 nařídit, vyžaduje-li naléhavá potřeba v zásobování elektřinou, aby závodní energetické dílo, jehož provoz byl zastaven, bylo opět uvedeno do provozu a určit vlastníku (správci) díla technické a hospodářské podmínky a způsob uvedení díla do provozu
12. § 37 pověřování výkonných orgánů národních výborů nižších stupňů prováděním úkolů, které příslušejí okresním národním výborům podle tohoto zákona, jestliže se tím docílí účelnějšího nebo hospodárnějšího plnění těchto úkolů
13. zák. č. 67/1960 Sb. § 5 odst. 2 vydávání souhlasu k novému zřizování, podstatnému rozšiřování a k provozování zařízení pro výrobu topných plynů jinými organizacemi než plynárenskými podniky
14. § 7 odst. 1 vydávání souhlasu k zrušení a dlouhodobému zastavení zařízení pro výrobu topných plynů a k zrušení a dlouhodobému zastavení plynovodní sítě
15. § 20 spolupráce s plynárenskými podniky na vypracování plánu gazifikace pro jednotlivé kraje podle schváleného celostátního plánu gazifikace, jejichž součástí je též plán využití plynu, dodávaného spotřebitelům v tlakových nádobách
16. § 21 písm. a) určování pořadí gazifikace měst v kraji, schvalování příslušných prováděcích plánů, a to v souladu s plánem gazifikace měst, rozhodování o určení míst spotřeby plynu dodávaného v tlakových nádobách
17. zák. č. 89/1987 Sb. § 5 odst. 1 vyjadřování se k vyhlašování oblastí skládajících se z jednoho nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu, zemědělství a osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem centralizovaným způsobem zpravidla v rámci jedné soustavy, nepřesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území jednoho okresu
18. § 7 odst. 2 vyjadřování se k zásadám koncepčního řešení rozvojové teplofikační studie, které vypracuje za metodické pomoci odborné energetické organizace ta organizace, která zabezpečuje zpracování studie
19. § 8 odst. 1 vydávání souhlasu ke schválení rozvojové teplofikační studie předložené prostřednictvím odborné energetické organizace, která k ní vypracuje stanovisko
20. &nbsp &nbsp § 17 odst. 1 vydávání souhlasu k zrušení a přemístění zařízení pro výrobu a rozvod tepla v soustavě a jeho části a k dlouhodobému zastavení a dlouhodobému omezení dodávky tepla z tohoto zařízení, jde-li o dodávky tepla pro obyvatelstvo
21. plánování nař. vlády ČSR č. 151/1989 Sb. § 15 písm. b) vyjadřování k návrhům ovlivňujícím efektivní a rovnovážný rozvoj oblasti
22. § 16 písm. a) vyjadřování k návrhům koncepcí rozvoje komplexů, odvětví a oborů
23. § 16 písm. b) spolupráce s odvětvovými ústředními orgány při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
24. požární ochrany zák. ČNR č. 133/1985 Sb. § 46 odst. 2 projednání organizace a určení početních stavů správ Sboru požární ochrany
25. § 66 odst. 5 vydávání souhlasu k dohodě o zřízení útvaru požární ochrany i v organizaci
26. § 67 odst. 1 určování organizací, v nichž bude zřízen závodní požární útvar
27. § 67 odst. 2 vydávání souhlasu ke zrušení závodního požárního útvaru
28. § 67 odst. 3 vydávání souhlasu ke zřízení jednoho požárního útvaru pro více organizací
29. § 76 odst. 1, 2 a 3 ukládání pokut organizacím
30. vyhl. č. 37/1986 Sb. § 86 odst. 3 určování povinnosti zřídit závodní požární útvar již v době výstavby stavby
31. § 94 odst. 1 písm. a) provádění odborné přípravy v útvarech Sboru požární ochrany národních výborů týkající se speciálních služeb požární ochrany; zabezpečování údržby, revize a zkoušky určené požární techniky a provádění kontroly dodržování zásad radiového provozu
32. § 104 odst. 2 zřizování stálého štábu požární ochrany z více okresů ke zdolávání požárů
33. ochrany přírody zák. č. 40/1956 Sb. § 12 odst. 1 vedení státních seznamů ochrany přírody
34. § 12 odst. 2 podávání návrhů, aby okolnost, že nemovitost je chráněným územím, chráněným přírodním výtvorem nebo chráněnou přírodní památkou, byla poznamenána ve veřejných knihách a v pozemkovém katastru
35. vyhl. č. 80/1965 Sb. § 4 přijímání oznámení organizace nebo osob chovajících chráněného živočicha, který nepochází prokazatelně z řádně povoleného chovu nebo odchytu, o tom, kdy chráněný živočich byl vzat do chovu, o jeho druhu, přibližném věku, pohlaví, původu a způsobu jeho nabytí, a vystavovat o tomto hlášení potvrzení
36. §5 evidování stránkových knih záznamů vedených organizacemi a osobami, které jsou oprávněny k chovu živočichů, ke zpracování jejich těl, nebo k obchodování s nimi
37. obrany státu nař. vlády č. 21/1958 Sb. § 6 odst. 1 vydávání souhlasu k určení jediného odvodního místa pro několik odvodních obvodů a k určení několika odvodních míst pro jeden odvodní obvod
38. všeobecné vnitřní správy zák. č. 169/1949 Sb. § 1 odst. 3 a 5 podrobné vytyčování hranic vojenských Újezdů v dohodě s vojenskou správou po slyšení příslušného krajského soudu
39. § 8 odst. 1 vyhlašování dne, kterým přecházejí do oboru vojenské správy nemovitosti a práva k vodám na území vojenského Újezdu, náležející státu
40. statistiky zák. ČNR č. 40/1972 Sb., ve znění zák. ČNR č. 171/1989 Sb. § 14 odst. 4 plnění úkolů ústředního orgánu vyplývajících ze zákona ČNR č. 40/1972 Sb., ve znění zákona CNR č. 171/1989 Sb. a ze zákona č. 21/1971 Sb., ve znění zákona č. 128/1989 Sb. pro národní výbory
41. sociální zabezpečení zák. ČNR č. 114/1988 Sb. § 24 písm. a) rozhodování o umístění matky s dítětem, popřípadě těhotné ženy do domova pro matky s dětmi, který spravuje, a o úhradě za služby v něm poskytované
42. § 24 písm. b) spolupráce s orgány řídícími ústavy pro výkon vazby a nápravně výchovné ústavy pro mladistvé a s orgány řídícími zařízení, v nichž se vykonává ústavní nebo ochranná výchova
43. geologie zák. ČNR č. 61/1988 Sb. § 12 odst. 1 plnění úkolů ústředního orgánu vyplývajících z horního zákona a tohoto zákona pro organizace v působnosti národních výborů
44. zemědělství zák. ČNR č. 77/1976 Sb. § 4 odst. 1 písm. a) udělování souhlasu podle § 9 zákona k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha
45. § 4 odst. 1 písm. b) rozhodování o udělení předchozího souhlasu podle § 13a zákona, jde-li o zemědělskou půdu podle § 7a odst. 1 zákona ve výměře do 3 ha nebo o jinou zemědělskou půdu ve výměře nad 1 ha do 5 ha; přitom též stanovení zásadních podmínek k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schvalování plánu rekultivace, popřípadě stanovení zvláštního režimu jeho provádění
46. zák. č. 102/1963 Sb. § 12 odst. 1 prohlašování části rybářských revírů, popřípadě i celých revírů za chráněné rybí oblasti a stanovení potřebných omezení obecného užívání vody
47. vyhl. č. 103/1963 Sb. § 14 odst. 3 a 5 vydávání tiskopisů povolenek k rybolovu uživatelům rybářského revíru a přijímání nespotřebovaných nebo pokažených tiskopisů
48. § 15 odst. 1 prohlášení tekoucích vod, které se hodí ke tření ryb nebo k odchovu rybí násady (rybího plůdku) a generačních ryb, nebo které slouží k přezimování ryb anebo se hodí k chovu perlorodky říční, za chráněnou rybí oblast
49. § 22 povolování výjimek z ustanovení § 17, 19 až 21 této vyhlášky
50. vyhl. č. 20/1988 Sb. § 14 odst. 6 předkládání návrhů na stanovení oblastí pro chov zvěře, změny a úpravy již stanovených oblastí pro chov zvěře souborně do 31. 12. každého roku
51. § 20 odst. 1 vydání pokynů pro sčítání zvěře
52. § 51 odst. 1 konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek nejméně 1x ročně
53. § 54 odst. 1 jmenování zkušební komise pro konání vyšších odborných mysliveckých zkoušek a konání zkoušek před touto komisí
54. &nbsp vyhl. č. 20/1988 Sb. § 54 odst. 4 hrazení odměn a náhrad cestovních výloh členů zkušební komise
55. § 56 odst. 2 vydávání vysvědčení o vyšších odborných mysliveckých zkouškách
56. lesního hospodářství zák. ČNR č. 96/1977 Sb. § 27 odst. 1 rozhodování u lesů hospodářských o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání podle § 4 odst. 2 zákona o lesích při výměře nad 2 ha do 5 ha
57. § 27 odst. 2 písm. b) sledování hospodaření v lesích z hlediska zabezpečování funkcí lesů i z hlediska rozvoje kraje a vyjadřování se ke koncepcím rozvoje lesního hospodářství
58. § 30 odst. 1 dozírání na dodržování ustanovení zákona o lesích, tohoto zákona a předpisů na jejich základě vydaných
59. § 30 odst. 2 ukládání opatření k odstranění zjištěných nedostatků a v souvislosti s tím případných nutných opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí
60. zdravotnictví vyhl. č. 34/1965 Sb. § 8 odst. 3 a 4 delegace jiného OÚNZ k projednání regresní náhrady
61. § 21 odst. 1 převzetí úkolů OÚNZ jakožto účastníka řízení
62. § 24 odst. 6 předchozí souhlas k většímu snížení regresní náhrady
63. zák. č. 20/1966 Sb., ve znění zák. ČNR č. 210/1990 Sb. §24 přezkoumávání převzetí nemocného do ústavní péče bez jeho souhlasu
64. § 46 odst. 1 vydávání lázeňských statutů a stanovení ochranných pásem a jiných ochranných opatření pro jiná než významná lázeňská místa a lázeňská místa, při jejichž ochraně by byly dotčeny důležité hospodářské zájmy
65. § 70 odst. 3 poskytování součinnosti ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky při výkonu jeho pravomoci
66. &nbsp zák. ČNR č. 37/1989 Sb. § 8 odst. 3 zřizování a spravování protialkoholní záchytné stanice
67. využití nerostného bohatství zák. ČNR č. 61/1988 Sb. § 12 odst. 1 plnění úkolů ústředního orgánu vyplývajících z horního zákona a ze zákona ČNR o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
68. vynálezectví a zlepšovatelství zák. č. 84/1972 Sb. § 131 odst. 2 ukládání pokut za porušení zákona
69. dopravy a silničního hospodářství zák. č. 68/1979 Sb. § 11 odst. 1 ukládání mimořádných úkolů (omezení převozu) ke zdolání mimořádných naléhavých přepravních potřeb, přesahuje-li rozsah těchto potřeb obvod působnosti místního národního výboru
70. § 16 odst. 1 přijímání oznámení o zahájení provozování dopravy nebo důvody nezahájení provozování
71. § 18 odst. 2 písm. b) projednávání a schvalování jízdních řádů vnitrookresních linek
72. § 18 odst. 4 udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád
73. § 18 odst. 3 ukládání povinnosti provést změnu jízdního řádu
74. § 29 odst. 1 písm. b) udělování a odnímání povolení provozovatelů vnitrostátní silniční dopravy motorovými vozidly, i když přesahují územní obvod okresního národního výboru, mimo povolení veřejné pravidelné autobusové dopravy
75. § 39 odst. 1 udělování povolení k mezinárodní silniční dopravě československému provozovateli v rámci pověření uděleného ústředním orgánem republiky krajskému národnímu výboru
76. § 41 odst. 3 písm. b) schvalování zasílatelských podmínek
77. § 42 písm. a) přijímání oznámení o zahájení zasílatelské činnosti nebo oznámení o důvodech nezahájení činnosti
78. &nbsp &nbsp § 42 písm. b) vydávání souhlasu k zastavení zasílatelské činnosti nebo k jejímu omezení
79. § 43 odst. 2 udělování povolení k provozování vnitrostátního zasílatelství
80. § 46 odst. 1 písm. b) provádění výkonu státního odborného dozoru
81. zák. č. 135/1961 Sb., ve znění zák. č. 27/1984 Sb. § 3 odst. 4 písm. b) povolování uzavírek a zřizování objížděk na silnicích I. třídy
82. § 3c odst. 1 písm. b) vykonávání státního odborného dozoru nad silnicemi
83. vyhl. č. 35/1984 Sb. § 10 odst. 3 písm. b) rozhodování o uzavírce nebo objížďce na silnicích I. třídy
84. vyhl. č. 137/1974 Sb. § 3 odst. 2 stanovování územních obvodů přístavů určených pro veřejnou potřebu
85. hospodaření s byty zák. č. 41/1964 Sb. § 2 odst. 1 určování počtu bytů ze státní bytové výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely
86. územního plánování a stavebního rádu zák. č. 50/1976 Sb. § 43 odst. 1 udělování oprávnění k projektové činnosti podřízeným organizacím
87. § 119 odst. 2 uzavírání dohod o tom, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, které se má uskutečnit v územním obvodu více okresů
88. vyhl. č. 84/1976 Sb. § 36 odst. 1 ukládání územně plánovací dokumentace velkého územního celku, který pořídil
89. vodního hospodářství zák. ČNR č. 130/1974 Sb. § 4 odst. 1 písm. a), c), d), f) a g) nakládání s vodami a povolování staveb vodohospodářských děl uvedených pod písmeny a), c), d), f) a g)
90. § 4 odst. 3 písm. a) až f) provádění činností uvedených pod písmeny a) až f)
91. &nbsp zák. č. 138/1973 Sb. § 32 odst. 1 projednávání seznamu vodohospodářsky významných vodních toků
92. školství zák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb. § 11 odst. 1 písm. a), b) s výjimkou těsnopisného ústavu, c) a d) zřizování a zrušování středních škol, škol pro mládež vyžadující zvláštní péči a školských zařízení
93. § 11 odst. 2 a 3 a odst. 4 s výjimkou písm. a) možnost zřizování základní školy pro rozvíjení mimořádného nadání a talentů žáků ve společné správě se střední školou, udělování souhlasu ke zřízení a zrušení střediska praktického vyučování a k ustanovení ředitelů škol uvedených v odst. 4
94. § 11 odst. 5 možnost zřídit střední odborné učiliště nebo středisko praktického vyučování, uvedená pod písm. a), b) a c), určování střední školy pro případy uvedené pod písm. d), vyjádření ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště, které zajišťuje pouze teoretické vyučování
95. § 12 s výjimkou těsnopisného ústavu /§ 11 odst. 1 písm. b)/ odborné vedení škol a školských zařízení uvedených v § 11 s výjimkou těsnopisného ústavu
96. § 13 s výjimkou těsnopisného ústavu /§ 11 odst. 1 písm. b)/ hospodářské zabezpečení uvedených škol a školských zařízení, plnění úkolů organizace vyplývajících z pracovněprávních vztahů pracovníků uvedených škol a školských zařízení, ustanovení ředitele uvedených škol a školských zařízení a vedoucího střediska praktického vyučování, a to s výjimkou těsnopisného ústavu
97. § 17 odst. 2 věta druhá výkon státního dozoru na přípravu mládeže pro dělnická povolání
98. § 23 odst. 2 a 3 rozhodování o vyloučení ze studia a možnost uložit toto výchovné opatření ve lhůtě uvedené v odstavci 3
99. § 27 odst. 1 a 2 vydávání ověřovací doložky a rozhodování o uznání vysvědčení (nostrifikace)
100. zák. ČNR č. 76/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb. § 36 odst. 1 a 2, § 38 odst. 1 a § 41 odst. 2 odborné vedení škol a školských zařízení
101. trestního řízení instrukce ministra spravedlnosti ČSR č.j. 417/73-leg. (reg.v částce 19/1973 Sb.) § 9 odst. 4 součinnost při zřizování oddělených pracovišť soudů
102. kultury zák. ČNR č. 20/1987 Sb. § 3 odst. 1 a 4 přijímání písemných vyrozumění ministerstva kultury o prohlášení věci za kulturní památku
103. § 3 odst. 5 vyzývání vlastníků věcí, které by mohly být prohlášeny za kulturní památky, aby oznámili požadované údaje o těchto věcech a jejich zamýšlené změny, umožnili prohlídku věcí, popř. pořízení jejich vědecké dokumentace
104. zák. č. 81/1966 Sb. § 5 odst. 2 provádění registrace ostatního periodického tisku s výjimkou titulů, u nichž je vydavatelem okresní národní výbor
105. zák. č. 53/1959 Sb. § 6 odst. 2 zřizování a řízení lidových (veřejných) knihoven ve všech stupních
106. zák. č. 54/1959 Sb. § 10 odst. 2 a 3 zřizování a zrušování okresních a místních muzeí a okresních galerií
107. § 11 odst. 2 řízení okresních a místních muzeí a okresních galerií
108. obchodu vyhl. č. 35/1990 Sb. příloha část II položka č. 185 určování míst soustředěného cestovního ruchu pro ceny služeb přechodného ubytování

Příloha II
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Pol. Na úseku státní správy se přenáší na ústřední orgán státní správy působnost příslušející krajským národním výborům
podle Předmět působnosti
předpisů § (čl.)
1 2 3 4 5
1. energetiky zák. č. 89/1987 Sb. § 5 odst. 1 vyjadřování se k vyhlašování oblastí skládajících se z jednoho nebo více sídelních útvarů nebo zón, v nichž je účelné s ohledem na perspektivní rozvoj průmyslu, zemědělství a osídlení technicky zabezpečit zásobování teplem centralizovaným způsobem, zpravidla v rámci jedné soustavy, přesahuje-li sídelní útvar nebo zóna území okresu
2. plánování nař. vl. ČSR č. 151/1989 Sb. § 19 písm. b) spolupráce s okresními národními výbory při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
3. požární ochrany zák. ČNR č. 133/1985 Sb. § 27 písm. d) zajišťování příčin vzniku požárů v závažných případech a zpracování příčin jejich vzniku
4. kultury zák. ČNR č. 20/1987 Sb. § 6 odst. 1 prohlášení území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty, za památkovou zónu a určení podmínek její ochrany
5. § 10 odst. 1 vydávání rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit, a určování lhůty, v níž je vlastník národní kulturní památky povinen tato opatření vykonat, a to po vyjádření ústřední organizace státní správy
6. § 10 odst. 2 vydávání na žádost vlastníka národní kulturní památky rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit
7. § 11 odst. 2 určení podmínek pro další výkon činnosti organizace nebo občana, která působí nebo by mohla způsobit nepříznivé změny stavu národní kulturní památky nebo jejího prostředí anebo ohrožovat zachování nebo společenské uplatnění národní kulturní památky
8. § 11 odst. 3 oprávnění k dohodě při vydávání rozhodnutí orgány státní
&nbsp &nbsp zák. ČNR č. 20/1987 Sb. &nbsp správy podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování národních kulturních památek nebo na jejich vhodném využití
9. § 14 odst. 1 vydávání závazného stanoviska po provedení obnovy národní kulturní památky k žádosti vlastníka národní kulturní památky
10. § 14 odst. 4 vydávání závazného stanoviska pro rozhodování orgánu územního plánování nebo stavebního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku
11. § 14 odst. 5 vydávání závazného stanoviska pro stavební úřad k udělení souhlasu se zamýšlenou obnovou nemovité národní kulturní památky, kterou lze provést na základě ohlášení
12. § 14 odst. 6 vyžadování, jde-li o národní kulturní památku, před vydáváním závazného stanoviska, písemného vyjádření ústřední organizace státní památkové péče
13. § 15 odst. 1 rozhodování o tom, že se nezbytná opatření pro zabezpečení národní kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka, a pokud tato opatření neprovede správce nebo uživatel národní kulturní památky v národním majetku, navrhování, aby nutnou nápravu zabezpečil nadřízený orgán organizace, která má národní kulturní památku ve správě, nebo nadřízený orgán organizace, které byla národní kulturní památka odevzdána do trvalého užívání
14. § 15 odst. 2 ukládání povinnosti vlastníkovi movité národní kulturní památky, aby s ní určitým způsobem nakládal, popřípadě aby ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné organizaci a zároveň určování takové organizace, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem
15. § 15 odst. 3 podávání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
16. § 15 odst. 4 přijímání vyrozumění od místního národního výboru o tom, že dal podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů u nemovité kulturní památky, která je stavbou
17. &nbsp zák. ČNR č. 20/1987 Sb. § 17 odst. 3 podávání návrhu okresnímu národnímu výboru na vymezení ochranného pásma, jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí
18. § 19 odst. 2 rozhodování po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče o podmínkách přenechání národní kulturní památky k dočasnému užívání
19. § 28 odst. 2 písm. b) schvalování návrhů dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek
20. § 28 odst. 2 písm. c) řízení prací na jednotných programech komplexní péče o kulturní památky a zajišťování předpokladů pro jejich realizaci
21. § 28 odst. 2 písm. d) plnění úkolů orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud nepříslušejí ministerstvu kultury
22. zák. č. 81/1966 Sb. § 5 odst. 2 provádění registrace ostatního periodického tisku a titulů, u nichž je vydavatelem okresní národní výbor
23. všeobecné vnitřní správy zák. ČNR č. 37/1973 Sb. § 5 odst. 1 písm. c) povolování veřejné sbírky, má-li se konat jen na území kraje, popřípadě v jeho části, pokud není příslušný městský nebo okresní národní výbor
24. zemědělství zák. ČNR č. 108/1987 Sb. § 5 písm. a) rozhodování o nařízení a skončení mimořádných veterinárních opatření týkajících se více okresů v jednom kraji a dozírání na jejich plnění
25. lesního hospodářství zák. ČNR č. 96/1977 Sb. § 27 odst. 2 písm. a) vydávání souhlasu podle § 5 odst. 2 zákona o lesích k návrhům územních plánů zón, podle § 6 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž má být dotčen lesní půdní fond, a podle § 7 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na projednání projektového úkolu tras směrových a liniových staveb, pokud trasa prochází více okresy a dotýká se lesního půdního fondu
26. § 27 odst. 2 písm. c) schvalování lesních hospodářských plánů podle § 3 odst. 3, dozírání na jejich dodržování a povolování jejich změn
27. § 29 odst. 2 určení příslušnosti k výkonu státní správy lesního
&nbsp &nbsp &nbsp &nbsp hospodářství a dozoru v případech, je-li lesní hospodářský celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán, v územních obvodech několika okresních národních výborů
28. sociálního zabezpečení zák. ČNR č. 114/1988 Sb. § 25 organizování náhradní rodinné péče
29. § 46 odst. 6 zřizování a spravování specializovaných výcvikových zařízení určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů
30. § 48 udělování souhlasu ke zrušení zařízení uvedených v § 45 pod písmeny a) až h) a v § 47 tohoto zákona
31. dopravy a silničního hospodářství zák. č. 51/1964 Sb., ve znění zák. č. 104/1974 Sb. § 19 vykonávání funkce drážního správního orgánu a státní odborný dozor pro dráhy městské a dráhy zvláštního určení
32. § 27 odst. 2 provádění zkoušek vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení před uvedením do provozu
33. zák. č. 68/1979 Sb. § 9 odst. 3 vydávání povolení k přepravě nebezpečných věcí
34. § 18 odst. 2 písm. b) schvalování jízdních řádů meziokresních linek
35. § 18 odst. 3 ukládání povinnosti provádění změn jízdního řádu meziokresních linek
36. § 18 odst. 4 udělování výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád meziokresních linek
37. § 29 odst. 1 písm. b) udělování a odnímání povolení k veřejné pravidelné autobusové dopravě
38. § 46 odst. 1 písm. a) provádění výkonu státního odborného dozoru nad přepravami nebezpečných věcí a veřejné pravidelné autobusové dopravy
39. zák. č. 135/1961 Sb., ve znění zák. č. 27/1984 Sb. § 3 odst. 4 písm. a) povolování přepravy zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a vozidel
40. &nbsp &nbsp § 3 odst. 4 písm. c) rozhodování o připojení silnic, místních a účelových komunikací na silnice I. třídy, o úpravách nebo zrušení těchto připojení, jakož i o zřízení nebo zrušení sjezdů ze silnic I. třídy na sousední nemovitosti
41. zdravotnictví vyhl. č. 34/1965 Sb. § 3 odst. 2 rozhodování o odvolání proti rozhodnutím okresních orgánů
42. § 11 odst. 2 metodické řízení regresní činnosti okresních národních výborů a OÚNZ
43. zák. č. 20/1966 Sb. § 77 odst. 6 zřizování znaleckých komisí pro posuzování případů, v nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotnických služeb dodržen správný postup, popřípadě zda bylo ublíženo na zdraví
44. vyhl. č. 42/1966 Sb. § 67 odst. 1 vysílání nemocného z pověření ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky na léčení do ciziny na účet státu
45. vyhl. č. 77/1981 Sb. § 3 odst. 3 udělování souhlasu k zařazování lékařů do speciální průpravy
46. § 23 odst. 1 zařazování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy
47. § 23 odst. 2 navrhování lékařů a farmaceutů do specializační průpravy pro získání nástavbové specializace ve zvlášť úzkých specializačních oborech ministerstva zdravotnictví České republiky
48. § 26 odst. 2 doporučování lékařů a farmaceutů ke kvalifikačním atestacím
49. § 27 navrhování výjimečného zařazení lékaře nebo farmaceuta do specializační průpravy pro získání nástavbové specializace, i když získal specializaci I. stupně v jiném oboru
50. § 28 písm. a) zajišťování doplnění znalostí ze specializační průpravy
51. § 30 odst. 3 zařazování středních zdravotnických pracovníků do pomaturitního specializačního studia
52. &nbsp &nbsp § 35 odst. 2 organizování funkčního (doplňkového) kursu organizace a řízení zdravotnictví z pověření institutu
53. § 43 odst. 2 rozhodování o povinnosti podrobit se ověření odborných znalostí zdravotnických pracovníků v organizacích řízených národními výbory
54. § 45 odst. 4 zařazování jiných odborných pracovníků do speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví
55. vyhl. č. 83/1984 Sb., ve znění vyhl. č. 55/1986 Sb. § 16 přiznávání stipendií posluchačům lékařských a farmaceutických fakult
56. školství zák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. č. 31/1984 Sb. § 11 odst. 1 písm. b), pokud jde o těsnopisný ústav zřizování a zrušování těsnopisného ústavu
57. § 11 odst. 4 písm. a) udělování souhlasu ke zřízení nebo zrušení středního odborného učiliště a zvláštního odborného učiliště
58. § 12 odborné vedení těsnopisného ústavu
59. § 13 hospodářské zabezpečení, plnění úkolů organizace vyplývající z pracovněprávních vztahů a ustanovení ředitele, pokud jde o těsnopisný ústav
60. ochrany přírody vl. nař. č. 41/1963 Sb. § 4 odst. 1 spravování Krkonošského národního parku, vykonávání státní ochrany přírody na jeho území a zřízení Správy Krkonošského národního parku
61. § 5 zřízení poradního, iniciativního a koordinačního sboru pro řešení zásadních otázek rozvoje a ochrany Krkonošského národního parku při Správě Krkonošského národního parku
62. územního plánování a stavebního řádu zák. č. 50/1976 Sb. § 18 odst. 1 pořizování územně plánovací dokumentace velkých územních celků pro více sídelních útvarů
63. § 26 odst. 1 schvalování územních plánů a územních projektů velkých územních celků

Příloha III
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
Pol. Na úseku státní správy se zrušuje působnost příslušející krajským a okresním národním výborům
podle Předmět působnosti
předpisů § (čl.)
1 2 3 4 5
1. plánování nař. vl. ČSR č. 151/1989 Sb. § 18 písm. a) bod 1 vypracování dlouhodobých koncepcí rozvoje kraje a předkládání České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj jako podklad pro vypracování Základních směrů hospodářského a sociálního rozvoje České socialistické republiky
2. § 18 písm. a) bod 2 vypracování pětiletých oblastních plánů krajů a poskytování vybraných údajů těchto plánů České komisi pro plánování a vědeckotechnický rozvoj
3. § 18 písm. b) bod 1 spolupráce s Českou komisí pro plánování a vědeckotechnický rozvoj při vypracování návrhů dokumentů dlouhodobých výhledů České socialistické republiky a pětiletých státních plánů České socialistické republiky a návrhu ekonomických nástrojů k řešení oblastní proporcionality
4. § 18 písm. b) bod 2 spolupráce s příslušnými okresními národními výbory a národními výbory měst Brna, Ostravy, Plzně a Ústí nad Labem při zabezpečování cílů a úkolů oblastního plánování
5. požární ochrany zák. ČNR č. 133/1985 Sb. § 27 písm. a) vykonávání státního požárního dozoru
6. § 27 písm. b) zabezpečování a provádění odborné přípravy na úseku požární ochrany
7. § 27 písm. c) řízení výkonu služby v útvarech Sboru požární ochrany po odborné stránce
8. § 27 písm. e) organizování preventivně výchovné a propagační činnosti
9. § 27 písm. f) koordinace zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány ve svém územním obvodu
10. § 27 písm. g) zpracování dokumentace požární ochrany
11. § 27 písm. h) organizování a zabezpečovaní požární služby civilní obrany
12. &nbsp &nbsp § 34 vykonávání státního požárního dozoru a dohlížení nad plněním úkolů při provádění státního požárního dozoru
13. vyhl. č. 37/1986 Sb. § 68 odst. 3 projednávání plánů požárních kontrol
14. § 74 odst. 2 věta druhá soustřeďování, kontrola a předávání údajů ministerstvu vnitra
15. § 102 odst. 1 písm. a) určování přednosti velitele zásahu
16. lidové kontroly zákon ČNR č. 116/1971 Sb. § 5 odst. 3 oprávnění provádět kontroly v odvětvích a činnostech spadajících do působnosti federace na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky
17. § 11 odst. 2 provádění kontroly činnosti organizací ústředně řízených orgány republiky, družstevních a společenských organizací i v dalších případech, jde-li o konkrétní úkoly vyplývající z plánu kontrolní činnosti
18. § 11 odst. 3 provádění kontroly v organizacích řízených federálními orgány na základě pověření Výboru lidové kontroly České republiky
19. § 12 odst. 2 usměrňování činnosti a poskytování metodické pomoci závodním komisím lidové kontroly zřízeným Výborem lidové kontroly krajského národního výboru
20. kultury zák. č. 94/1949 Sb. § 5 odst. 1 udělování oprávnění k rozšiřování neperiodických publikací
21. zák. č. 81/1957 Sb.
zák. č. 82/1957 Sb.
zák. č. 52/1959 Sb.
§ 3 odst. 1
§ 2 odst. 1
§ 10 odst. 3
zřizování krajského jednatelství k řízení a organizování koncertní a estrádní činnosti v kraji jako součásti některého krajského kulturně osvětového zařízení
22. zák. č. 81/1957 Sb. § 3 odst. 1 svěřit krajskému symfonickému orchestru řízení a organizování koncertní činnosti v kraji
23. zák. č. 52/1959 Sb. § 11 odst. 2 udělování souhlasu se zřízením specializovaných osvětových zařízení orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě nebo jednotnými zemědělskými družstvy
24. zák. č. 54/1959 Sb.
vyhl. č. 239/1959 Ú. 1.
§ 8 odst. 2
§ 1 písm. c)
udělování souhlasu k vývozu předmětů muzejní hodnoty z pověření ministerstva kultury
25. zák. ČNR č. 33/1978 Sb., ve znění zák. č. 122/1989 Sb. § 31 písm. a) spolupráce s ministerstvem kultury při zpracovávání koncepce státní kulturní politiky v oboru divadelnictví
26. § 32 odst. 2 písm. a) bod 1 sledování a hodnocení ideové a umělecké úrovně divadelní činnosti v kraji
27. &nbsp &nbsp § 32 odst. 2 písm. a) bod 2 organizování odborně metodické pomoci na úseku ochotnického divadelnictví
28. § 32 odst. 2 písm. a) bod 3 schvalování, popřípadě pořádání nebo organizování krajských festivalů, přehlídek, soutěží a obdobných kulturních akcí v oboru divadelní činnosti
29. § 32 odst. 2 písm. a) bod 4 vyjadřování se k návrhům ministerstva kultury na vysílání jimi řízených divadel do zahraničí
30. § 32 odst. 2 písm. a) bod 5 vyjadřování se k návrhům na vysílání a přijímání ochotnických souborů ve styku se zahraničím
31. zák. ČNR č. 20/1987 Sb. § 28 odst. 1 řízení a organizování státní památkové péče v kraji
32. § 28 odst. 2 písm. a) schvalování krajské koncepce rozvoje státní památkové péče v souladu s prognózou, koncepcí a dlouhodobým výhledem rozvoje státní památkové péče v České republice a určování základníc úkolů státní památkové péče v kraji
33. § 28 odst. 2 písm. e) řízení kulturně výchovného využití kulturních památek v kraji
34. § 28 odst. 2 písm. f) vydávání organizačního řádu krajské organizace státní památkové péče v souladu se vzorovým organizačním řádem vydaným ministerstvem kultury
35. § 28 odst. 2 písm. g) dozírání v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení
36. § 28 odst. 2 písm. h) plnění dalších úkolů stanovených krajskému národnímu výboru zákonem o státní památkové péči
37. zemědělství zák. ČNR č. 77/1976 Sb. § 4 odst. 2 písm. a) možnost vyhradit si rozhodování podle § 1 zákona v pochybnostech o tom, zda jde o součást zemědělského půdního fondu
38. § 4 odst. 2 písm. b) možnost vyhradit si povolování změn kultur uvnitř zemědělského půdního fondu podle § 4 zákona, jde-li o značný rozsah, popřípadě dosah změn
39. § 4 odst. 2 písm. c) možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 8 zákona k návrhům územních plánů zón, pokud udělování tohoto souhlasu nepřísluší ministerstvu
40. § 4 odst. 2 písm. d) možnost vyhradit si udělování souhlasu podle § 10 zákona k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, jde-li o stavby krajského významu
41. &nbsp zák. ČNR č. 108/1987 Sb. § 5 písm. b) projednávání plnění úkolů veterinární péče a návrhů opatření k jejímu rozvoji ve svém územním obvodu
42. lesního hospodářství zák. ČNR č. 96/1977 Sb. § 27 odst. 2 písm. d) ukládání opatření podle § 21 odst. 2 při mimořádných okolnostech a nepředvídaných škodách, ohrožujících stav lesů a přesahujících obvod působnosti okresního národního výboru nebo jeho možnosti
43. § 27 odst. 2 písm. e) plnění dalších úkolů stanovených předpisy vydanými na základě zákona o lesích a tohoto zákona
44. § 27 odst. 3 písm. a) možnost vyhradit si rozhodování o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů hospodářských podle § 4 odst. 2 zákona o lesích i při nižší výměře než 2 ha
45. § 27 odst. 3 písm. b) možnost vyhradit si povolování výjimek ze zákazu některých činností v lesích podle § 18 odst. 3
46. sociálního zabezpečení zák. ČNR č. 114/1988 Sb. § 24 písm. c) zpracování střednědobých a dlouhodobých plánů výchovy k manželství a odpovědnému rodičovství a koordinování jejich realizace
47. § 31 písm. a) rozhodování o přijetí občana se změněnou pracovní schopností do výcvikového střediska a zařízení pro občany se změněnou pracovní schopností, která spravuje
48. § 31 písm. b) koordinování péče o občany se změněnou pracovní schopností ve svém územním obvodu
49. § 36 písm. b) koordinování péče o děti a mladistvé postižené na zdraví ve svém územním obvodu
50. § 44 koordinování péče o občany společensky nepřizpůsobené ve svém územním obvodu
51. § 46 odst. 1 zřizování a spravování ústavů sociální péče krajského významu určených převážně pro potřebu celého kraje nebo několika krajů
52. § 49 odst. 3 možnost svěřit zabezpečování služeb sociální péče poskytovaných v zařízeních uvedených v § 46 odst. 1, 3 a 6, která spravuje, okresnímu národnímu výboru, jsou-li pro to vytvořeny potřebné podmínky
53. vodního hospodářství zák. ČNR č. 130/1974 Sb. § 4 odst. 2 písm. a) rozhodování v případech uvedených pod písmenem a)
54. školství zák. ČNR č. 77/1978 Sb., ve znění zák. ČNR č. 31/1984 Sb. § 5 odst. 1 souhlas ke zřízení a zrušení jeslí, mateřské školy, společného zařízení jeslí a mateřské školy, dětského útulku, školní jídelny a místního domu dětí a mládeže
55. &nbsp &nbsp § 6 odst 3 písm. b)
§ 7 odst. 1 písm. c)
souhlas ke zřízení a zrušení základní školy při zdravotnickém zařízení, školy v přírodě a dětského domova
56. &nbsp &nbsp § 17 odst. 2 věta první vykonávání školní inspekce
57. hospodářského zabezpečení církví a náboženských organizací vl. nař. č. 219/1949 Sb.
vl. nař. č. 220/1949 Sb.
vl. nař. č. 221/1949 Sb.
vl. nař. č. 222/1949 Sb.
vl. nař. č. 223/1949 Sb.
§ 11 odst. 3 přiznávání hodnostního přídavku duchovním zařazeným do I. a II. stupnice
58. &nbsp &nbsp § 12 odst. 2 rozhodování o přiznání odměny a její výše u duchovních, s výjimkou duchovních III. a IV. stupnice
59. § 13 odst. 3 rozhodování o cestovních náhradách duchovních
60. &nbsp &nbsp § 20 odst. 1 vedení evidenčního listu o každém duchovním

Příloha IV
k zákonu České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
ČAST A Přenesení působnosti krajských národních výborů jako zakladatelů státních podniků na ústřední orgán státní správy
Odvětví Státní podnik Ústřední orgán státní správy
doprava a silniční hospodářství Československá státní automobilová doprava ministerstvo vnitra České republiky
Silnice
Československé státní automobilové opravny1)
vodní hospodářství Vodovody a kanalizace ministerstvo zemědělství České republiky
kultura Kniha ministerstvo kultury České republiky
ČÁST B Přenesení působnosti krajských národních výborů zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení
Odvětví Organizace a zařízení Ústřední orgán státní správy
zdravotnictví a sociální zabezpečení vybrané odborné léčebné ústavy2) ministerstvo zdravotnictví České republiky
krajské hygienické stanice
fakultní nemocnice s poliklinikou
nemocnice s poliklinikou III. typu
ústavy sociální péče pro tělesně postiženou mládež ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky
ústavy sociální péče pro tělesně postižené dospělé
ústavy pro smyslově postižené
ústavy pro mentálně postižené s diagnostickou službou
ochrana přírody Správa Krkonošského národního parku ministerstvo životního prostředí České republiky
doprava a silniční hospodářství silniční investorské útvary ministerstvo vnitra České republiky
okresní správy silnic
krajská dopravní střediska
investiční výstavba krajské investorské útvary ministerstvo výstavby a stavebnictví České republiky
kultura krajské organizace státní památkové péče ministerstvo kultury České republiky
Státní vědecká knihovna
krajská muzea a galerie

1) Pokud se funkci zakladatele státního podniku nerozhodne vykonávat město nebo okresní úřad ve městě, v němž má státní podnik nebo jeho součást sídlo.
2) Určené ministerstvem zdravotnictví České republiky.
1)
§ 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
2)
§ 60 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
3)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
4)
§ 21 odst. 1 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
5)
§ 61 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
6)
§ 5 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 34/1965 Sb., kterou se provádí zákon o regresních náhradách.
7)
§ 5 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 125/1990 Sb.
8)
§ 67 odst. 2 zákona České národní rady č. 367/1990 Sb.
9)
Zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek.
1)
 Pokud se funkci zakladatele státního podniku nerozhodne vykonávat město nebo okresní úřad ve městě, v němž má státní podnik nebo jeho součást sídlo.
2)
Určené ministerstvem zdravotnictví České republiky.