Predpis bol zrušený predpisom 100/1996 Z. z.

420/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.10.1990 do 31.05.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

420
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 20. septembra 1990,
ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 3 zákona č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
2.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „politickými“.
3.
§ 8 sa vypúšťa.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990.
Čalfa v. r.