418/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.11.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

418
ZÁKON
České národní rady
ze dne 9. října 1990
o hlavním městě Praze
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
HLAVA PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Hlavní město České republiky Praha1) je obcí.
§ 2
Území hlavního města Prahy je ke dni účinnosti tohoto zákona tvořeno katastrálními územími uvedenými v příloze tohoto zákona.
§ 3
(1)
O sloučení sousední obce s hlavním městem Prahou rozhoduje vláda České republiky (dále jen „vláda“) na návrh obce po vyjádření příslušného okresního úřadu a souhlasu zastupitelstva hlavního města Prahy (dále jen „zastupitelstvo“). V tomto případě není třeba rozhodnutí v místním referendu na území hlavního města Prahy. Rozhodnutím vlády o sloučení vzniká z obce nová městská část hlavního města Prahy.2)
(2)
O odloučení městské části, která sousedí s jinou obcí, od hlavního města Prahy rozhoduje vláda na základě výsledku místního referenda konaného na území odlučující se městské části po vyjádření zastupitelstva a příslušného okresního úřadu. Rozhodnutím vlády o odloučení městské části vzniká nová obec.3)
(3)
O jiných změnách území hlavního města Prahy rozhoduje vláda po vyjádření dotčené městské části, souhlasu zastupitelstva a příslušného okresního úřadu.
§ 4
(1)
Novou městskou část lze zřídit rozhodnutím zastupitelstva na základě místního referenda konaného na území, kde se zřízení nové městské části navrhuje.
(2)
Rozhodnutí zastupitelstva o zřízení nové městské části musí obsahovat její název a vypořádání práv a závazků.
(3)
Změny území městských částí, při kterých nedochází ke vzniku nové městské části, se provádí dohodou dotčených městských částí.
§ 5
Městská část, její orgány a organizace a s jejím souhlasem jiné orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak a prapor městské části. Pokud městská část nemá historický znak a prapor, mohou jí být po vyjádření zastupitelstva uděleny předsednictvem České národní rady.
§ 6
(1)
Občané, kteří mají trvalý pobyt na území městské části a dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni
a)
zúčastnit se zasedání zastupitelstva městské části a nahlížet do zápisu o jeho jednání,
b)
vyjádřit svůj názor v místním referendu,
c)
podávat orgánům městské části písemné návrhy.
(2)
Každý má právo podávat petice orgánům městské části.
HLAVA DRUHÁ
PŮSOBNOST HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Oddíl první
Samostatná působnost
§ 7
Hlavní město Praha a ve vymezeném rozsahu městské části spravují záležitosti hlavního města Prahy samostatně.4)
§ 8
(1)
Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy4) se městská část podílí tím, že
a)
schvaluje program rozvoje svého území, přijímá opatření k jeho plnění a provádí jeho kontrolu,
b)
zaujímá stanoviska k záměrům jiných orgánů a organizací, pokud se dotýkají jejích zájmů,
c)
vyjadřuje se k návrhům obecně závazných vyhlášek a dalších opatření hlavního města Prahy týkajících se městské části,
d)
sestavuje svůj rozpočet a provádí vyúčtování výsledků svého hospodaření,5)
e)
ukládá právnickým osobám povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události,6) nepřesahují-li její území,
f)
ukládá úkoly příslušnému útvaru Veřejné bezpečnosti při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na svém území,
g)
uděluje souhlas právnickým a fyzickým osobám k umístění provozovny nebo její části na svém území; udělení souhlasu nemůže být odmítnuto s výjimkou případu, kdyby umístění provozovny nebo její části ohrozilo životní prostředí.
(2)
Městská část je ve stanoveném rozsahu dále oprávněna
a)
hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,
b)
zřizovat trvalé nebo dočasné účelové fondy,
c)
zakládat a zřizovat, popřípadě rušit organizace a zařízení.
(3)
Oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy nelze městským částem odejmout bez náhrady.
(4)
Na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy se městská část může podílet i nad rozsah uvedený v odstavcích 1 a 2, pokud tak stanoví Statut hlavního města Prahy (dále jen „Statut“).
§ 9
Městská část v rozsahu stanoveném tímto zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy a Statutem vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
§ 10
Městská část může zakládat a zřizovat, popřípadě rušit organizace a zařízení potřebné pro její rozvoj a pro uspokojování potřeb občanů žijících na jejím území, zejména pro správu a údržbu domovního majetku, údržbu a čištění místních komunikací, hospodaření s tuhými komunálními odpady, údržbu veřejné zeleně, zdravotní a sociální služby, kulturní činnost, sport a rekreaci, základní školy, zařízení jim sloužící a předškolní zařízení.
§ 11
Městská část může za významná umělecká, vědecká a jiná díla udělovat ceny městské části.
§ 12
Obecně závazné vyhlášky
(1)
Hlavní město Praha projedná návrh obecně závazné vyhlášky7) s městskými částmi, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované.
(2)
Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy se vyvěsí též na úřední desce místních a obvodních úřadů městských částí, jichž se týkají záležitosti ve vyhlášce upravované, a musí být u těchto úřadů každému přístupna.
Oddíl druhý
Přenesená působnost
§ 13
(1)
Hlavní město Praha a městské části vykonávají státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony8) (dále jen „přenesená působnost“).
(2)
Při výkonu přenesené působnosti se hlavní město Praha a městské části řídí zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ústředních orgánů státní správy.
(3)
Městské části se při výkonu přenesené působnosti řídí též obecně závaznými vyhláškami hlavního města Prahy.
§ 14
(1)
Hlavní město Praha vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních zákonů ke dni účinnosti tohoto zákona
a)
vykonával Národní výbor hlavního města Prahy,
b)
vykonávaly obvodní národní výbory jako odvolací orgány.
(2)
Městská část, ve které měl sídlo obvodní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával obvodní národní výbor v prvním stupni.
(3)
Městská část, ve které měl sídlo místní národní výbor, vykonává v přenesené působnosti státní správu v rozsahu, ve kterém ji podle zvláštních předpisů ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával místní národní výbor.
Oddíl třetí
Pokuty
§ 15
Nesplní-li právnická osoba ve stanovené lhůtě povinnost poskytnout osobní a věcnou pomoc při odstraňování následků živelní pohromy nebo jiné mimořádné události [§ 8 odst. 1 písm. e)], může jí městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs. Pokud takovou povinnost uložilo hlavní město Praha,9) může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.
§ 16
(1)
Právnické osobě a podnikateli,10) kteří neudržují čistotu a pořádek na jimi užívaném pozemku nebo jiné nemovitosti, či jinak naruší vzhled nebo životní prostředí v městské části, může městská část uložit pokutu do 50 000 Kčs.
(2)
Právnické osobě a podnikateli,10) kteří znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v městské části nebo odloží věc mimo vyhrazené místo, může městská část uložit pokutu do 100 000 Kčs.
(3)
Pokud jednání právnické osoby a podnikatele10) uvedené v odstavcích 1 a 2 zasahuje svými nepříznivými důsledky více městských částí, rozhoduje o uložení pokuty hlavní město Praha. V takovém případě může uložit pokutu do 200 000 Kčs. Pokutu nelze uložit, jestliže již byla uložena městskou částí.
§ 17
Právnické osobě a podnikateli,10) kteří při podnikatelské činnosti poruší obecně závaznou vyhlášku hlavního města Prahy, může hlavní město Praha uložit pokutu do 200 000 Kčs.
§ 18
Za umístění provozovny nebo její části bez souhlasu městské části [§ 8 odst. 1 písm. g)] může právnické osobě a podnikateli10) uložit městská část pokutu do 100 000 Kčs.
§ 19
(1)
Při ukládání pokut podle § 15, § 16 odst. 1 a 2 a § 18 se postupuje podle zvláštního zákona.11)
(2)
S výnosem pokut uložených městskou částí hospodaří městská část.
Oddíl čtvrtý
Statut hlavního města Prahy
§ 20
(1)
Hlavní město Praha přijme Statut, ve kterém stanoví
a)
vzájemné vztahy mezi orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí,
b)
rozsah majetku hlavního města Prahy, který se svěřuje městským částem,
c)
podmínky, za kterých lze městským částem odejmout oprávnění hospodařit se svěřeným majetkem hlavního města Prahy,
d)
způsob rozdělení náhrady nákladů, které městským částem vzniknou plněním úkolů v přenesené působnosti.
(2)
Ve Statutu lze
a)
svěřit městským částem podíl na výkonu samostatné působnosti hlavního města Prahy nad rozsah stanovený tímto zákonem,
b)
stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona hlavnímu městu Praze budou vykonávat městské části,
c)
stanovit, že některé úkoly přenesené působnosti náležející podle tohoto zákona městské části bude vykonávat jiná městská část,
d)
určit městskou část, která bude vykonávat některé úkoly přenesené působnosti i pro jinou městskou část.
(3)
Přijetí Statutu nebo jeho změny projedná hlavní město Praha s městskými částmi.
(4)
Ke schválení Statutu nebo jeho změny v části podle odstavce 2 písm. b) je třeba předchozí souhlas vlády.
HLAVA TŘETÍ
MÍSTNÍ REFERENDUM A ORGÁNY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ
Oddíl první
Místní referendum
§ 21
(1)
Místním referendem občané rozhodují o ná-vrhu na
a)
odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2),
b)
zřízení nové městské části.
(2)
V případě uvedeném v odstavci 1 písm. a) referendum vyhlašuje obvodní nebo místní zastupitelstvo městské části na základě návrhu nejméně jedné třetiny členů příslušného zastupitelstva nebo jedné desetiny občanů starších 18 let majících v městské části trvalý pobyt.
(3)
V případě uvedeném v odstavci 1 písm. b) referendum vyhlašují obvodní nebo místní zastupitelstva městských částí, z jejichž území má nová městská část vzniknout. Tato zastupitelstva jsou povinna referendum vyhlásit, pokud o to požádá nejméně jedna pětina jejich členů, nebo pokud o to požádá alespoň jedna desetina občanů starších 18 let, kteří mají na území, kde se zřízení nové městské části navrhuje, trvalý pobyt.
Oddíl druhý
Orgány hlavního města Prahy a městských částí
§ 22
(1)
Orgány hlavního města Prahy jsou zastupitelstvo, rada zastupitelstva a magistrátní úřad.
(2)
Orgány městských částí jsou
a)
obvodní zastupitelstvo, obvodní rada a obvodní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo obvodní národní výbor,
b)
místní zastupitelstvo, místní rada a místní úřad v městských částech, ve kterých měl ke dni účinnosti tohoto zákona sídlo místní národní výbor, a v městských částech, které vzniknou po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 23
Funkci obecní rady12) plní v hlavním městě Praze rada zastupitelstva. Funkci starosty a jeho zástupce13) plní v hlavním městě Praze primátor a jeho náměstci. Funkci obecního úřadu14) plní v hlavním městě Praze magistrátní úřad.
Oddíl třetí
Orgány hlavního města Prahy
§ 24
Zastupitelstvo
(1)
Zastupitelstvo tvoří 70 až 80 členů.
(2)
Zastupitelstvo
a)
schvaluje Statut a jeho změny (§ 20),
b)
rozhoduje o zřízení nové městské části (§ 4 odst. 1),
c)
stanoví počet členů rady zastupitelstva,
d)
volí ze svých členů primátora hlavního města Prahy, jeho náměstky a další členy rady zastupitelstva (radní) a odvolává je z funkce,
e)
stanoví počet pracovníků magistrátního úřadu,
f)
jmenuje a odvolává tajemníka magistrátního úřadu,
g)
uděluje souhlas ke sloučení obce s hlavním městem Prahou (§ 3 odst. 1),
h)
vyjadřuje se k odloučení městské části od hlavního města Prahy (§ 3 odst. 2),
ch)
uděluje souhlas k jiným územním změnám hlavního města Prahy (§ 3 odst. 3),
i)
vyjadřuje se k návrhu na udělení historického znaku a praporu městské části (§ 5).
(3)
Zastupitelstvo rozhoduje i o dalších věcech samostatné působnosti, které si vyhradí, s výjimkou věcí svěřených tímto zákonem nebo Statutem městským částem.
§ 25
Rada zastupitelstva
(1)
Rada zastupitelstva je výkonným orgánem hlavního města Prahy v oblasti samostatné i přenesené působnosti. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu. Při výkonu přenesené působnosti je podřízena příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.
(2)
Rada zastupitelstva se skládá z primátora, náměstků primátora a radních. Počet členů rady zastupitelstva je 10 až 15.
(3)
Rada zastupitelstva rozhoduje ve věcech uvedených v § 15, § 16 odst. 3 a § 17 tohoto zákona.
§ 26
Magistrátní úřad
(1)
Magistrátní úřad v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu, ve kterém je tímto zákonem svěřena hlavnímu městu Praze s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady zastupitelstva (§ 15, § 16 odst. 3, § 17).
(2)
Ve věcech přenesené působnosti je magistrátní úřad nadřízen orgánům městských částí a podřízen příslušnému ústřednímu orgánu státní správy.
(3)
Jmenování tajemníka magistrátního úřadu musí být předem projednáno s ministerstvem vnitra České republiky.
(4)
V čele magistrátního úřadu je primátor.
Oddíl čtvrtý
Orgány městských částí
§ 27
V rozsahu působnosti svěřené městským částem tímto zákonem, popřípadě Statutem se na obvodní a místní zastupitelstva, na obvodní rady a místní rady, na obvodní a místní úřady, starosty městských částí a jejich zástupce vztahují přiměřeně ustanovení zákona o obcích.15)
Oddíl pátý
Náprava nesprávných opatření
§ 28
(1)
Odporuje-li obecně závazná vyhláška nebo jiné opatření zastupitelstva vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda její výkon. Nezjedná-li nápravu zastupitelstvo, předloží vláda do 10 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.
(2)
Odporuje-li opatření rady zastupitelstva nebo jejích orgánů v otázkách samostatné působnosti zákonu, pozastaví vláda jeho výkon. Nezjedná-li nápravu rada zastupitelstva ani zastupitelstvo, předloží vláda do 10 dnů od pozastavení věc České národní radě k rozhodnutí.
(3)
Nesprávné opatření zastupitelstva, rady zastupitelstva, jejích orgánů nebo magistrátního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší příslušný ústřední orgán státní správy, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.
§ 29
(1)
Odporuje-li opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady nebo jejich orgánů, vydané v samostatné působnosti zákonu, pozastaví magistrátní úřad jeho výkon. Nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal, předloží magistrátní úřad do 10 dnů od pozastavení věc zastupitelstvu k rozhodnutí.
(2)
Nesprávné opatření obvodního nebo místního zastupitelstva, obvodní nebo místní rady, jejich orgánů, obvodního nebo místního úřadu v otázkách přenesené působnosti zruší magistrátní úřad, nezjedná-li nápravu orgán, který je vydal.
§ 30
Ustanovení § 28 a 29 se nevztahují na rozhodnutí vydaná ve správním řízení.16)
HLAVA ČTVRTÁ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 31
Obecné předpisy o správním řízení16) se vztahují na rozhodování orgánů hlavního města Prahy a městských částí
a)
ve věcech podle § 8 odst. 1 písm. g), § 15, 16, 17 a 18,
b)
o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech občanů a organizací na úseku přenesené působnosti, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
§ 32
(1)
Skutečnosti nasvědčující vyloučení pracovníka místního, obvodního nebo magistrátního úřadu z projednávání a rozhodování věci se oznamují vedoucímu příslušného odboru. V městských částech, kde není zřízen odbor místního úřadu, se toto oznámení činí starostovi. Skutečnosti nasvědčující vyloučení vedoucího odboru místního, obvodního nebo magistrátního úřadu se oznamují tajemníkovi příslušného úřadu. U člena komise nebo zvláštního orgánu pověřeného výkonem přenesené působnosti se oznámení činí příslušné radě, která komisi nebo zvláštní orgán zřídila.
(2)
O podjatosti rozhoduje orgán, popřípadě pracovník, jemuž se skutečnosti nasvědčující vyloučení oznamují. Ten také v případě rozhodnutí o vyloučení pro podjatost učiní potřebná opatření k zajištění dalšího řízení.
§ 33
Orgány hlavního města Prahy a orgány měst-ských částí rozhodnutí jimi vydaná na úseku přenesené působnosti samy vykonávají, pokud nebude podán návrh na soudní výkon rozhodnutí.
§ 34
Magistrátní úřad a obvodní a místní úřady vydávají potvrzení a vyhotovují zprávy pro potřeby občanů, organizací a státních orgánů, jen stanoví-li tak obecně závazný právní předpis.
Oddíl druhý
Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 35
(1)
Do zvolení rady zastupitelstva, obvodní nebo místní rady plní jejich úkoly rada Národního výboru hlavního města Prahy a příslušné rady obvodních nebo místních národních výborů.
(2)
Ustavující zasedání zastupitelstva a obvodních a místních zastupitelstev svolá rada příslušného národního výboru tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb místní volební komisí.17)
§ 36
Funkce zakladatele státních podniků, kterou ke dni účinnosti tohoto zákona vykonával Národní výbor hlavního města Prahy a obvodní a místní národní výbory na území hlavního města Prahy a jejich pravomoc zřizovat, řídit a zrušovat organizace a zařízení se přenáší na zastupitelstvo a příslušná obvodní a místní zastupitelstva.
§ 37
(1)
Práva a závazky Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních a místních národních výborů na území hlavního města Prahy přecházejí na hlavní město Prahu a příslušné městské části.
(2)
Dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů pracovníků podle zvláštních předpisů
a)
z Národního výboru hlavního města Prahy na magistrátní úřad,
b)
z obvodních národních výborů na obvodní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného obvodního národního výboru,
c)
z místních národních výborů na místní úřady městských částí, v nichž bylo sídlo příslušného místního národního výboru.
§ 38
Místní působnost orgánů státní správy, jakož i ostatních státních orgánů se řídí rozdělením území hlavního města Prahy na obvody,18) pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.
§ 39
Věci nevyřízené národními výbory na území hlavního města Prahy ke dni účinnosti tohoto zákona vyřídí orgány příslušné podle tohoto zákona.
§ 40
(1)
Do 31. prosince 1992 může být zřízena nová městská část (§ 4 odst. 1) rozhodnutím zastupitelstva; v tomto případě se nepoužijí ustanovení o místním referendu.
(2)
Návrh na zřízení nové městské části musí být vhodným způsobem zveřejněn nejméně 30 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu, aby se k němu mohli občané hlavního města Prahy vyjádřit.
§ 41
Nestanoví-li tento zákon výslovně jinak, vztahuje se na hlavní město Prahu zákon o obcích.15)
§ 42
Zrušuje se:
1.
zákon č. 111/1967 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 116/1971 Sb. a zákona České národní rady č. 115/1988 Sb.,
2.
zákon České národní rady č. 31/1974 Sb., o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy.
§ 43
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 24. listopadu 1990.
Burešová v. r.

Pithart v. r.
Příloha
Seznam katastrálních území v hlavním městě Praze
1. Benice
2. Běchovice
3. Bohnice
4. Braník
5. Břevnov
6. Březiněves
7. Bubeneč
8. Čakovice
9. Černý most
10. Čimice
11. Dejvice
12. Dolní Chabry
13. Dolní Měcholupy
14. Dolní Počernice
15. Dubec
16. Ďáblice
17. Háje
18. Hájek
19. Hloubětín
20. Hlubočepy
21. Hodkovičky
22. Holešovice
23. Holyně
24. Horní Měcholupy
25. Horní Počernice
26. Hostavice
27. Hostivař
28. Hradčany
29. Hrdlořezy
30. Chodov
31. Cholupice
32. Jinonice
33. Josefov
34. Kamýk
35. Karlín
36. Kbely
37. Klánovice
38. Kobylisy
39. Koloděje
40. Kolovraty
41. Komořany
42. Košíře
43. Královice
44. Krč
45. Kreslíce
46. Kunratice
47. Kyje
48. Lahovice
49. Letňany
50. Lhotka
51. Libeň
52. Liboc
53. Libuš
54. Lipany
55. Lipence
56. Lochkov
57. Lysolaje
58. Malá Chuchle
59. Malá Strana
60. Malešice
61. Michle
62. Miškovice
63. Modřany
64. Motol
65. Nebušice
66. Nedvězí
67. Nové Město
68. Nusle
69. Petrovice
70. Písnice
71. Pitkovice
72. Podolí
73. Prosek
74. Přední Kopanina
75. Radlice
76. Radotín
77. Ruzyně
78. Řeporyje
79. Řepy
80. Satalice
81. Sedlec
82. Slivenec
83. Smíchov
84. Sobin
85. Staré Město
86. Stodůlky
87. Strašnice
88. Střešovice
89. Střížkov
90. Suchdol
91. Šeberov
92. Štěrboholy
93. Točná
94. Trója
95. Třebonice
96. Třeboradice
97. Uhříněves
98. Újezd
99. Újezd nad Lesy
100. Veleslavín
101. Velká Chuchle
102. Vinohrady
103. Vinoř
104. Vokovice
105. Vršovice
106. Vysočany
107. Vyšehrad
108. Záběhlice
109. Zadní Kopanina
110. Zbraslav
111. Zličín
112. Žižkov
1)
Čl. 141 odst. 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 3 odst. 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
3)
§ 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
4)
§ 13 a násl. zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
5)
§ 19 odst. 1 a § 20 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
6)
§ 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
7)
§ 16 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
8)
§ 21 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
9)
§ 47 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
10)
§ 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.
11)
§ 51 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
12)
§ 44 až 51, § 56 a 57 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
13)
§ 52 až 55 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
14)
§ 58 a 59 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
15)
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb.
16)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
17)
§ 43 zákona ČNR č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích.
18)
§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu.