414/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

414
Federálne ministerstvo dopravy
vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, s Ústredím odborového združenia železničiarov a Odborovým zväzom pracovníkov vodnej dopravy výnos č. 19 438/1990-320 z 10. septembra 1990, ktorým sa mení a dopĺňa úprava č. 6 006/1986-03 z 24. júna 1986 o osobitných paušálnych náhradách cestovných výdavkov pre niektorých pracovníkov dopravy, u ktorých častá zmena miesta výkonu práce vyplýva z osobitnej povahy povolania (reg. v čiastke 18/1986 Zb.).
Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.
Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve dopravy a bude publikovaný vo Vestníku dopravy.