413/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

413
VYHLÁŠKA
Štátnej banky česko-slovenskej
z 3. októbra 1990
o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960
Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:
§ 1
(1)
Bankovky po 50 Kčs vzoru 1964 (tvaru II) na lícnej strane s obrazom červenoarmejca a partizána1) a bankovky po 20 Kčs vzoru 1970 (tvaru I) na lícnej strane s rytinou Jana Žižku z Trocnova podľa najstaršej zachovanej plastickej podoby z konca 15. storočia2) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uplynutím 30. júna 1991.
(2)
Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v dobe od 1. júla 1991 do 30. júna 1992 všetky banky, sporiteľne a pošty, v dobe od 1. júla 1992 do 31. decembra 1992 banky a sporiteľne a od 1. januára 1993 iba Štátna banka česko-slovenská.
§ 2
Výmenu bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960 (tvaru II) na lícnej strane s rytinou dvoch dievčatiek v slovenskej krajine3) vykonáva na žiadosť predkladateľa Štátna banka česko-slovenská.
§ 3
Z § 1 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 8/1988 Zb. o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960 sa vypúšťa posledná veta.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda

Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.
1)
Vyhláška č. 27/1965 Zb. o vydaní bankoviek po 50 Kčs a pamätných strieborných dvadsaťpäťkorunáčok k 20. výročiu oslobodenia Československej socialistickej republiky Sovietskou armádou.
2)
Vyhláška č. 24/1971 Zb. o vydaní bankoviek po 20 Kčs.
3)
Vyhláška č. 131/1961 Zb. o vydaní bankoviek po 10 Kčs, štátoviek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 halieroch nového vzoru.