412/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

412
VYHLÁŠKA
Štátnej banky česko-slovenskej
z 3. októbra 1990
o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989
Štátna banka česko-slovenská podľa § 16 písm. d) zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej vyhlasuje:
§ 1
(1)
Bankovky po 100 Kčs vzoru 1989 s portrétom K. Gottwalda na lícnej strane1) prestávajú byť zákonnými peniazmi na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uplynutím 31. decembra 1990.
(2)
Bankovky uvedené v odseku 1 vymieňajú v čase od 1. januára 1991 do 30. júna 1991 všetky banky, sporiteľne a pošty, v čase od 1. júla 1991 do 31. decembra 1991 banky a sporiteľne a od 1. januára 1992 iba Štátna banka česko-slovenská.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda

Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.
1)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 79/1989 Zb. o vydaní bankoviek po 100 Kčs.