407/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.10.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

407
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 11. októbra 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na základe § 32 ods. 2 a na vykonanie § 28 ods. 2 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní a na vykonanie § 62 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ustanovuje:
Čl. I
Nariadenie vlády ČSSR č. 1/1990 Zb. o povinnej úložke pri začínaní stavieb v roku 1990 sa dopĺňa takto:
V § 4 sa vkladá nové ustanovenie pod písmenom c) v tomto znení:
„c)
menovite uvedené v prílohe C III/16 štátneho plánu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pre rok 1990 – Program ekologických investícií.“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.