403/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
ZÁKON
z 2. októbra 1990
o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PREDMET ÚPRAVY
§ 1
Zákon sa vzťahuje na následky majetkových krívd spôsobených fyzickým a súkromným právnickým osobám odňatím vlastníckeho práva k nehnuteľným, prípadne hnuteľným veciam podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektoru, podľa zákona č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku, a znárodnením zoštátnením na základe výmerov niektorých odvetvových ministerstiev, vydaných po roku 1955 a odvolávajúcich sa na znárodňovacie predpisy z roku 1948.1) Za odňatie vlastníckeho práva podľa tohto zákona sa považuje aj prechod vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy podľa § 4 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb.
§ 2
Zmiernenie následkov majetkových krívd podľa tohto zákona spočíva vo vydaní veci fyzickej alebo súkromnej právnickej osobe, ktorej bola odňatá (ďalej len „vlastník“) na základe predpisov uvedených v § 1, v poskytnutí peňažnej náhrady (§ 14) alebo vo vydaní kúpnej ceny (§ 15) alebo v doplatku rozdielu medzi peňažnou náhradou a kúpnou cenou (§ 16).
§ 3
Ďalšie oprávnené osoby
(1)
Ak vlastník zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho, vydá sa odňatá vec ďalším oprávneným osobám v tomto poradí:
a)
dedič zo závetu, ak sa dožil dňa účinnosti tohto zákona;
b)
deti vlastníka a jeho manžel, ktorý žije ku dňu účinnosti tohto zákona; ak niektoré z detí vlastníka v deň účinnosti tohto zákona nie je nažive, sú na jeho mieste oprávnenými osobami jeho deti, a ak nie je nažive niektoré z nich, jeho potomci;
c)
rodičia vlastníka, ak nie sú nažive osoby uvedené pod písmenom b), ktorí sa dožili dňa smrti vlastníka;
d)
súrodenci, ktorí žijú ku dňu účinnosti tohto zákona. V prípade, že niektorý zo súrodencov ku dňu účinnosti tohto zákona nežije, sú oprávnenými osobami na jeho mieste jeho žijúce deti.
(2)
Ak osôb uvedených v odseku 1 niet, vydá sa odňatá vec dedičovi vlastníka, a ak nie je nažive, jeho žijúcim deťom.
(3)
Ak odňatá vec patrila do spoluvlastníctva viacerých osôb, sú oprávnenými osobami spoluvlastníci podľa výšky svojich podielov; ak niektorý z nich nežije, spravuje sa poradie ďalších na jeho mieste oprávnených osôb podľa odsekov 1 a 2.
DRUHÁ ČASŤ
VYDANIE VECI
§ 4
(1)
Vydanie podľa § 2 a 3 sa týka vecí, ktoré držali ku dňu účinnosti tohto zákona právnické osoby (ďalej len „povinná osoba“), s výnimkou cudzích štátov, podnikov so zahraničnou majetkovou účasťou2) a obchodných spoločností,3) ktorých spoločníkmi sú výhradne fyzické osoby. Táto výnimka však neplatí, ak ide o veci nadobudnuté od právnických osôb po 1. októbri 1990.
(2)
Povinnými osobami sú aj fyzické osoby, ktoré nadobudli vec od štátu, ktorý získal oprávnenie s ňou nakladať za okolností uvedených v § 1 zákona, a to v prípadoch, keď tieto osoby nadobudli vec buď v rozpore s vtedy platnými predpismi, alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia osoby nadobúdateľa, ďalej aj osoby blízke týmto osobám, pokiaľ na ne tieto osoby vec previedli.
§ 5
(1)
Povinná osoba je povinná neodkladne vydať vec oprávnenej osobe na jej písomnú výzvu.
(2)
Povinná osoba a oprávnená osoba spíšu dohodu o vydaní veci a o vzájomnom vyporiadaní nárokov podľa tohto zákona.
(3)
Ak je predmetom dohody o vydaní veci nehnuteľnosť, použije sa § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
(4)
Pokiaľ povinná osoba svoje povinnosti nesplní, oprávnená osoba môže uplatniť svoje nároky na súde.
§ 6
(1)
Vlastník pripojí k písomnej výzve o vydanie veci potvrdenie okresného národného výboru, v ktorého územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza (ďalej len „okresný národný výbor“), o odňatí veci podľa zákona č. 71/1959 Zb. alebo potvrdenie odvetvového ministerstva o znárodnení po roku 1955 alebo výmer tohto ministerstva o znárodnení a jeho rozsahu a o tom, komu bola vec odňatá. Tieto doklady možno nahradiť výpisom z pozemkovej knihy alebo iným vierohodným dokladom, ak obsahujú právny dôvod odňatia a meno osoby (osôb), ktorej bola vec odňatá.
(2)
V prípade prevodu nehnuteľnosti podľa vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb. sa k výzve pripojí potvrdenie okresného národného výboru o odňatí veci a o tom, komu bola odňatá. Tieto doklady možno nahradiť rovnakým spôsobom ako doklady podľa odseku 1. K výzve sa ďalej pripojí potvrdenie okresného národného výboru
a)
o výške sumy, ktorá sa za odňatú vec vlastníkovi vyplatila5) (ďalej len „vyplatená suma“), s uvedením povinnej osoby, ktorá ju zaplatila;
b)
o tom, či príslušné ministerstvo financií alebo príslušná Správa pre veci majetkové a devízové za odňaté veci vyplatili mimoriadne odškodnenie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „odškodnenie“), komu sa vyplatilo a v akej výške.
(3)
Ďalšie oprávnené osoby k výzve takisto pripoja doklad osvedčujúci ich vzťah k vlastníkovi (§ 3).6)
(4)
Ak je oprávnenou osobou devízový cudzozemec, priloží k výzve potvrdenie príslušnej Správy pre veci majetkové a devízové, že nehnuteľnosť nebola vyporiadaná medzištátnymi dohodami.
§ 7
Oprávnená osoba je povinná do 60 dní odo dňa uzavretia dohody odviesť
a)
vyplatenú sumu, a to povinnej osobe, ktorá ju vyplatila, alebo jej právnemu nástupcovi;
b)
poskytnuté odškodnenie príslušnému ministerstvu pre správu národného majetku a jeho privatizáciu, ktorému odvedie aj vyplatenú sumu, ak povinná osoba zanikla bez právneho nástupcu.
§ 8
K návrhu na vklad do katastra nehnuteľností je oprávnená osoba povinná predložiť príslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení súm uvedených v § 7, prípadne o tom, že sa uzavrela dohoda o splátkach.
§ 9
(1)
Ak je viac oprávnených osôb, vyplýva ich podiel z § 3 tohto zákona, pokiaľ sa písomne nedohodli inak. Ak v lehote podľa § 19 uplatnia nárok na vydanie veci len niektoré z nich, vydá sa im vec celá.
(2)
Osoby, ktoré uplatnia nárok v lehote uvedenej v § 19 a ktorých nároky nebudú uspokojené, môžu voči osobám, ktorým sa vec vydala, uplatniť svoje nároky na súde v lehote jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 10
(1)
Vec sa vydá oprávnenej osobe v stave, v ktorom sa nachádza ku dňu uzavretia dohody. Ak povinná osoba dojednala pred týmto dňom zmluvu o dodávke stavebných prác, o rekonštrukcii alebo o modernizácii vydávanej nehnuteľnosti, prípadne inú zmluvu týkajúcu sa vydávanej veci, musí dohoda obsahovať dojednanie o tom, či a v akom rozsahu preberá oprávnená osoba práva a záväzky z tejto zmluvy.
(2)
Ak je vydávaná stavba oproti svojmu stavu v dobe odňatia znehodnotená do tej miery, že ju nemožno užívať pre potreby bývania, výroby, obchodu alebo iných služieb bez okamžitej stavebnej úpravy, prislúcha oprávnenej osobe aj peňažná náhrada (§ 14).
(3)
Ak ide o stavbu, ktorá bola podstatne zhodnotená tak, že jej cena určená ku dňu uzavretia dohody a určená postupom uvedeným v § 19a prevyšuje náhradu podľa § 14 ods. 1, je na vôli oprávnenej osoby, či sa rozhodne pre túto náhradu alebo či vyzve povinnú osobu na vydanie nehnuteľnosti a uhradí príslušnému ministerstvu pre správu národného majetku a jeho privatizáciu rozdiel medzi takto určenou cenou a náhradou podľa § 14 ods. 1. Povinná osoba je povinná vydať vec do 30 dní po oznámení výšky jej zhodnotenia príslušným ministerstvom pre správu národného majetku a jeho privatizáciu v prípade, že sa oprávnená osoba rozhodne pre jej vydanie.
(4)
Pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom, sa nevydáva; oprávnenej osobe prislúcha peňažná náhrada (§ 14).
(5)
Povinná osoba je povinná vydať pozemok, na ktorom bola umiestnená zaniknutá stavba, pokiaľ nejde o prípad podľa odseku 4.
(6)
Pozemok, ku ktorému bolo zriadené právo osobného užívania, sa nevydáva; oprávnenej osobe prislúcha peňažná náhrada (§ 14).
§ 11
Povinná osoba nemôže voči oprávneným osobám uplatňovať žiadne finančné alebo iné nároky súvisiace s vydávanými vecami. Takisto oprávnená osoba, ktorej sa vec vydala, nemôže voči povinnej osobe uplatňovať iné nároky súvisiace s vydávanou vecou, než sú uvedené v tomto zákone. Na záložné práva a vecné bremená, ktoré viazli na veci v dobe jej odňatia alebo v dobe jej vydania, sa neprihliada.
§ 12
(1)
Dňom prevzatia nehnuteľnosti oprávnená osoba vstupuje do práv a záväzkov prenajímateľa, ktorý uzavrel dohodu o odovzdaní a prevzatí bytu alebo zmluvu o nájme nebytového priestoru v prevzatej nehnuteľnosti.
(2)
Doterajším užívateľom bytov a nebytových priestorov vo vydávaných nehnuteľnostiach, ktoré slúžia pre
a)
činnosť diplomatických a konzulárnych misií,
b)
poskytovanie zdravotníckych a sociálnych služieb,
c)
potreby školstva,
d)
prevádzku kultúrnych a telovýchovných zariadení,
e)
pracovnú rehabilitáciu a zamestnanie zdravotne postihnutých osôb,
vzniká nárok voči oprávnenej osobe, ktorej bola nehnuteľnosť vydaná, na uzavretie dohody o užívaní bytov a nájme nebytových priestorov, ktoré sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o nájme a podnájme nebytových priestorov a súvisiacimi predpismi. Oprávnená osoba môže dohodu vypovedať najskôr po uplynutí 10 rokov odo dňa účinnosti tohto zákona. Tento záväzok oprávnenej osoby prechádza na všetkých ďalších vlastníkov v uvedenej dobe.
(3)
Ak sa o výške nájomného a podmienkach jeho platenia nedohodne oprávnená osoba s užívateľom bytu alebo nebytových priestorov uvedených v odseku 2, rozhodne o výške nájomného príslušný orgán štátnej správy podľa všeobecne platných cenových predpisov.
(4)
Užívateľ bytu alebo nebytových priestorov, ktorý v súlade so stavebnými predpismi vykonal na vlastné náklady úpravy, ktorými sa byt alebo nebytové priestory zhodnotili, má nárok na náhradu zhodnotenia, určenú podľa platných cenových predpisov, od oprávnenej osoby, ak mu skončí právo ich užívania z dôvodu výpovede zo strany vlastníka nehnuteľnosti. Povinná osoba nahradí oprávnenej osobe náklady za znehodnotenie nehnuteľnosti nad bežné opotrebenie.
§ 13
Vydanie hnuteľných vecí
(1)
Nárok na vydanie hnuteľných vecí má oprávnená osoba, ak preukáže, že boli odňaté na základe predpisov uvedených v § 1, a kde sa nachádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona.
(2)
Hnuteľné veci, ktoré slúžia na prevádzku činnosti umiestnenej vo vydávanej nehnuteľnosti, je povinná osoba povinná ponúknuť na kúpu najprv oprávneným osobám za zostatkovú cenu, a to najneskôr v lehote uvedenej v § 19 ods. 2.
TRETIA ČASŤ
PEŇAŽNÉ NÁHRADY
§ 14
(1)
Za stavbu, ktorá bola demolovaná, a za nehnuteľnosti, za ktoré peňažná náhrada prislúcha podľa § 10, poskytne príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu oprávnenej osobe na jej výzvu doloženú podľa § 6 peňažnú náhradu (ďalej len „náhrada“) vo výške ustanovenej podľa stavu ku dňu odňatia, a to postupom uvedeným v § 19a, s pripočítaním 3 % z tejto sumy za každý rok od odňatia do dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Náhrada sa zníži o vyplatenú sumu [§ 6 ods. 2 písm. a)] alebo o odškodnenie [§ 6 ods. 2 písm. b)].
(3)
Náhrada poskytovaná podľa § 10 ods. 2 sa ďalej zníži o cenu vydanej nehnuteľnosti určenú podľa odseku 1, vypočítanú podľa stavu nehnuteľnosti uvedeného v § 10 ods. 1.
§ 15
(1)
Ak sa nehnuteľnosti v čase pred účinnosťou tohto zákona previedli do vlastníctva iných fyzických osôb, než sú oprávnené osoby, zostáva právo týchto fyzických osôb zachované a oprávnenej osobe vzniká nárok na vydanie kúpnej ceny od povinnej osoby, ktorá nehnuteľnosť predala, alebo od jej právneho nástupcu. Toto neplatí, ak fyzická osoba nadobudla vec od štátu spôsobom uvedeným v § 4 ods. 2 zákona. V takom prípade sa nehnuteľnosť vydá oprávnenej osobe, pričom povinnej osobe vznikne právo na vrátenie kúpnej ceny, ktorú zaplatila pri kúpe veci, a úhradu za zriadenie práva osobného užívania pozemku. Tento nárok sa musí uplatniť na príslušnom orgáne štátnej správy republiky.
(2)
Ak povinná osoba zanikla bez právneho nástupcu, má oprávnená osoba tento nárok voči príslušnému ministerstvu pre správu národného majetku a jeho privatizáciu. Nárok na vydanie kúpnej ceny má aj oprávnená osoba, ktorá nehnuteľnosť odkúpila pred účinnosťou tohto zákona.
(3)
Zachované zostáva aj vlastnícke právo cudzích štátov, podniku so zahraničnou majetkovou účasťou a obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkmi sú výhradne fyzické osoby, ak sa na ne previedlo v čase pred 1. októbrom 1990. Oprávnenej osobe vzniká nárok na vydanie náhrady od príslušného ministerstva pre správu národného majetku a jeho privatizáciu.
§ 16
Ak kúpna cena, na ktorej vrátenie majú oprávnené osoby nárok podľa § 15, je nižšia než náhrada podľa § 14, doplatí príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu týmto osobám rozdiel medzi náhradou a kúpnou cenou.
§ 17
Ak nehnuteľnosť odkúpila iba niektorá z oprávnených osôb, majú ostatné z nich voči osobe, ktorá dostala celú kúpnu cenu, nárok na jej pomernú časť alebo na pomernú časť doplatku rozdielu medzi náhradou a kúpnou cenou.
§ 18
Za nehnuteľnosť, o ktorej vydanie oprávnené osoby neprejavia v lehote ustanovenej v § 19 ods. 1 záujem, náhrada neprislúcha.
§ 19
(1)
Na vydanie veci (§ 5) alebo kúpnej ceny (§ 15) môže oprávnená osoba povinnú osobu vyzvať do 6 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, inak jej nárok zaniká.
(2)
Povinná osoba je povinná uzavrieť dohodu s oprávnenou osobou a vydať jej vec alebo kúpnu cenu najneskôr do 30 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 alebo v lehote uvedenej v § 10 ods. 3.
(3)
V lehote uvedenej v odseku 1 môže oprávnená osoba vyzvať príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu na poskytnutie náhrady podľa § 14 alebo na vydanie kúpnej ceny podľa § 15, prípadne na doplatenie rozdielu podľa § 16.
(4)
Príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu je povinné sumy podľa odseku 3 vyplatiť najneskôr do jedného roka po tom, čo výzvu dostalo.
§ 19a
(1)
Pre oceňovanie všetkých stavieb na účely tohto zákona sa použije I. časť, prvá hlava vyhlášky č. 73/1964 Zb. (ďalej len „vyhláška“).
(2)
Náhrada za pozemok, ktorý sa nevracia, sa určí ako päťnásobok sadzieb uvedených v § 15 ods. 1 písm. a) vyhlášky podľa sadzby platnej pre výmeru pozemkov do 800 m2 bez ohľadu na jeho výmeru.
(3)
Peňažnú sumu, ktorú je oprávnená osoba povinná uhradiť podľa § 10 ods. 3, určí príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu súčasne s určením lehoty na jej zaplatenie, a to aj v prípadoch, keď bola nehnuteľnosť podľa tohto zákona už vydaná.
(4)
Spôsob ocenenia s použitím vyhlášky určí v jednotlivých prípadoch príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 20
Tento zákon sa vzťahuje aj na devízového cudzozemca, pokiaľ vec, ktorá by sa mala previesť do jeho vlastníctva, nebola vyporiadaná medzištátnymi majetkovoprávnymi dohodami.
§ 21
Nevyhnutné náklady spojené s poskytovaním náhrad oprávneným osobám znáša príslušné ministerstvo pre správu národného majetku a jeho privatizáciu.
§ 22
(1)
Povinná osoba je povinná s odňatými vecami a s hnuteľnými vecami uvedenými v § 13 ods. 2 až do ich vydania oprávneným osobám nakladať so starostlivosťou riadneho hospodára; odo dňa účinnosti tohto zákona nemôže tieto veci, ich súčasti a príslušenstvo previesť do vlastníctva iného ani prenechať inému do užívania s výnimkou dohôd o odovzdaní a prevzatí bytu uzavretých na podklade dohôd o výmene bytu.
(2)
Právo na náhradu škody, ktorú by povinná osoba spôsobila porušením tejto povinnosti, zostáva ustanovením § 11 nedotknuté.
(3)
Pokiaľ povinná osoba neuspokojí nároky oprávnenej osoby podľa tohto zákona v ustanovenej lehote (§ 19 ods. 2), je povinná uhradiť príslušnému ministerstvu pre správu národného majetku a jeho privatizáciu za každý deň prekročenia lehoty sumu 3000 Kčs. Ak oprávnená osoba uplatní nárok na súde, končí sa lehota uplynutím 30 dní po tom, keď jeho rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
§ 23
(1)
Náklady spojené so spísaním dohody o vydaní veci znáša povinná osoba.
(2)
Notárske a správne poplatky súvisiace s vydaním veci podľa tohto zákona sa nevyrubujú.
(3)
Osoba domáhajúca sa svojho práva podľa tohto zákona voči povinnej osobe je oslobodená od súdnych poplatkov.
§ 23a
Ak oprávnenej osoby niet alebo ak žiadna z oprávnených osôb neuplatnila nárok na vydanie veci v lehote ustanovenej v § 19, stáva sa oprávnenou osobou štát, ktorý uplatní toto svoje právo najneskôr do osemnástich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona. Postup pri uplatnení nároku štátu ustanovia osobitným predpisom príslušné orgány republík.
PIATA ČASŤ
§ 24
Dopĺňajú sa
3.
ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov, do ktorého sa vkladá nové ustanovenie písmena h), ktoré znie:
„h)
ide o nájom nebytového priestoru v nehnuteľnosti vydanej oprávnenej osobe podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd.“.
§ 25
(1)
Zrušujú sa
1.
vládne nariadenie č. 15/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora;
2.
vyhláška Ministerstva financií č. 88/1959 Ú. l. o opatreniach týkajúcich sa niektorých vecí užívaných organizáciami socialistického sektora;
3.
zákon č. 71/1959 Zb. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku;
4.
vyhláška Ministerstva financií a spravodlivosti č. 236/1959 Ú. l. o opatreniach týkajúcich sa niektorého súkromného domového majetku.
(2)
Po dni účinnosti tohto zákona sa nepoužije § 6 ods. 1 zákona č. 118/1948 Zb. o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov v znení zákona č. 64/1951 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení obchodných podnikov.
(3)
Uzavretím dohody podľa § 5 ods. 2 alebo právoplatnosťou rozsudku (§ 22 ods. 3) stráca platnosť rozhodnutie o odňatí veci, vydané podľa právnych predpisov uvedených v § 1; rovnako stráca platnosť aj kúpna zmluva uzavretá podľa § 4 ods. 1 a 2 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb.
§ 26
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.
Čl. II
1.
Lehoty, ktoré tento zákon zakladá v súvislosti s novou úpravou nárokov oprávnených osôb a povinností povinných osôb, sa predlžujú a skončia sa najneskôr 31. augustom 1991.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.
1)
§ 3 zákona č. 114/1948 Zb. o znárodnení niektorých ďalších priemyslových a iných podnikov a závodov a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov.
§ 3 zákona č. 115/1948 Zb. o znárodnení ďalších priemyselných a iných výrobných podnikov a závodov v potravinárskom odbore a o úprave niektorých pomerov znárodnených a národných podnikov tohto odboru v znení zákona č. 108/1950 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení niektorých podnikov potravinárskeho priemyslu.
§ 6 ods. 1 zákona č. 118/1948 Zb. o organizácii veľkoobchodnej činnosti a o znárodnení veľkoobchodných podnikov v znení zákona č. 64/1951 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o znárodnení obchodných podnikov.
§ 3 zákona č. 120/1948 Zb. o znárodnení obchodných podnikov s 50 alebo viacerými činnými osobami.
§ 1 ods. 2 zákona č. 121/1948 Zb. o znárodnení v stavebníctve v znení zákona č. 58/1951 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o znárodnení v stavebníctve.
§ 3 zákona č. 123/1948 Zb. o znárodnení polygrafických podnikov.
§ 6 zákona č. 124/1948 Zb. o znárodnení niektorých hostinských a výčapníckych podnikov a ubytovacích zariadení.
2)
Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení zákona č. 112/1990 Zb.
3)
Štvrtá A časť Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach.
4)
§ 61 a nasl. zákona č. 95/1963 Zb. o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 ods. 1 vládneho nariadenia č. 15/1959 Zb.
6)
Napr. rodný alebo sobášny list, závet.
6a)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.