401/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. októbra 1990
o meste Košice
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE MESTA KOŠICE
§ 1
Základné ustanovenie
Mesto Košice (ďalej len „mesto“) je samostatným a samosprávnym územným celkom; združuje občanov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt.
§ 2
(1)
Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý mu bol zverený, a s vlastnými a zverenými finančnými zdrojmi.
(2)
Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta (ďalej len „štatút“) hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými zdrojmi.
§ 3
Územie mesta
(1)
Územie mesta tvoria katastrálne územia uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.
(2)
Mesto sa člení na mestské časti uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona. Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví mestské zastupiteľstvo.
(3)
Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť, alebo rozdeliť mestské časti alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské zastupiteľstvo len so súhlasom alebo na návrh obyvateľov1) dotknutých mestských častí.
§ 4
Vzťah mesta k okolitým obciam
(1)
Veci spoločného záujmu mesta a okolitých obcí sa riešia vzájomnou dohodou.
(2)
Mesto dbá, aby jeho rozvoj nebol na ujmu rozvoja okolitých obcí.
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA MESTA
§ 5
Výkon samosprávy
Samosprávu mesta vykonávajú obyvatelia mesta
a)
orgánmi mesta,
b)
orgánmi mestských častí,
c)
hlasovaním obyvateľov mesta,
d)
hlasovaním obyvateľov mestskej časti,
e)
verejným zhromaždením obyvateľov mestskej časti.
§ 6
Orgány mesta
(1)
Orgánmi mesta sú:
a)
mestské zastupiteľstvo,
b)
primátor mesta.
(2)
Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
a)
mestská rada,
b)
komisie.
(3)
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4)
Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu a mestský požiarny zbor.
(5)
Mestské zastupiteľstvo vymenúva na návrh primátora hlavného kontrolóra.
§ 7
Orgány mestskej časti
(1)
Orgánmi mestskej časti sú:
a)
miestne zastupiteľstvo,
b)
starosta.
(2)
Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
a)
miestna rada,
b)
komisie.
(3)
Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4)
Miestne zastupiteľstvo vymenúva na návrh starostu miestneho kontrolóra.
(5)
Odborné, administratívne a organizačné veci orgánov mestskej časti zabezpečuje miestny úrad.
§ 8
Hlasovanie obyvateľov
(1)
Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta, ak ide
a)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane, verejnej dávky alebo mestského poplatku,
b)
o petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte najmenej 20 % všetkých oprávnených voličov,
c)
o požiadavku aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorá musí byť podaná písomne s uvedením dôvodov.
(2)
Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o ďalších dôležitých veciach celomestskej povahy, ak s tým súhlasí aspoň tretina miestnych zastupiteľstiev alebo ak to umožňuje štatút.
(3)
Miestne zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mestskej časti, ak ide
a)
o návrh na zmenu názvu mestskej časti, jej zlúčenie s inou mestskou časťou, rozdelenie mestskej časti alebo zmenu jej hranice,
b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky alebo poplatku v mestskej časti
c)
o petíciu skupiny obyvateľov v mestskej časti v počte najmenej 20 % všetkých oprávnených voličov v mestskej časti,
d)
o prípady, v ktorých je podľa štatútu povinné.
(4)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mestskej časti o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia alebo rozvoja mestskej časti alebo života jej obyvateľov.
(5)
Výsledok hlasovania obyvateľov mesta, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov, nahrádza rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
(6)
Výsledok hlasovania obyvateľov mestskej časti, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov, nahrádza rozhodnutie miestneho zastupiteľstva.
(7)
Výsledok hlasovania obyvateľov mesta a ani mestskej časti nemôže nahradiť rozhodnutie o rozpočte a o záverečnom účte.
§ 9
Verejné zhromaždenie
Na posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obvvateľov mestskej časti.
TRETIA ČASŤ
POSTAVENIE ORGÁNOV MESTA
§ 10
Mestské zastupiteľstvo
(1)
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mesta a orgánom samosprávy mesta. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru.
(2)
Mestské zastupiteľstvo má 80 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca.
(3)
Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené:
a)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta a schvaľovať štatút,
b)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
c)
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
d)
schvaľovať územný plán mesta a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
e)
určovať náležitosti miestnej dane alebo celomestskej verejnej dávky alebo poplatku v meste, ako aj rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)
zriaďovať a zrušovať účelové fondy,
g)
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta,
h)
zriaďovať podniky mesta a rozpočtové a príspevkové organizácie celomestskej povahy,
i)
schvaľovať združovanie prostriedkov mesta a účasť mesta v regionálnych a územných združeniach,
j)
určovať organizáciu magistrátu mesta, určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
k)
schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov magistrátu mesta,
l)
určovať podľa potreby a špecifík mesta zásady ochrany a tvorby životného prostredia,
m)
schvaľovať koncepcie a plány rozvoja kultúrneho života v meste a zabezpečovať prostriedky na ich realizáciu.
§ 11
Primátor mesta
(1)
Primátor mesta je výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Má právo nosiť primátorské insígnie.
(2)
Primátora volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2) Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou starostu mestskej časti.
(3)
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta3) a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov magistrátu,4) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.5)
(4)
Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje ich uznesenia.
(5)
Primátora zastupuje jeho námestník, ktorého zvolí mestské zastupiteľstvo z radov svojich poslancov a vymedzí mu okruh právomoci v štatúte.
§ 12
Mestská rada
(1)
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora.
(2)
Mestská rada sa skladá z 15 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé funkčné obdobie, starostov všetkých mestských častí a primátora. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a hnutí (ďalej len „politické strany“) zastúpených v mestskom zastupiteľstve.
(3)
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.
(4)
Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mesta upraví štatút.
§ 13
Magistrát mesta
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov mesta plní magistrát mesta. Magistrát sa vnútorne člení na oddelenia a referáty.
(2)
Na čele magistrátu mesta je riaditeľ, ktorého na návrh primátora na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
§ 14
Miestne zastupiteľstvo
(1)
Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
(2)
Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:
a)
uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach miestneho zastupiteľstva,
b)
rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a zásad hospodárenia so zvereným majetkom a vlastným majetkom, ako aj so zverenými a vlastnými finančnými zdrojmi, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a finančných zdrojov a kontroluje hospodárenie s nimi,
c)
určuje podľa potreby a špecifík mestskej časti zásady ochrany a tvorby životného prostredia,
d)
schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet,
e)
určuje náležitosti verejnej dávky alebo poplatku v mestskej časti a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky,
f)
zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
g)
vyhlasuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti,
h)
zriaďuje podniky mestskej časti a rozpočtové a príspevkové organizácie,
i)
rozhoduje o združení prostriedkov mestskej časti a o účasti v regionálnych a záujmových združeniach,
j)
určuje organizáciu miestneho úradu, plat starostu a miestneho kontrolóra a schvaľuje poriadok odmeňovania pracovníkov miestneho úradu,
k)
zabezpečuje rozvoj kultúrneho života v mestskej časti.
§ 15
Starosta
(1)
Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.
(2)
Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2)
(3)
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti3) a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov miestneho úradu;4) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.5)
(4)
Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia.
(5)
Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého zvolí miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov a vymedzí mu okruh právomocí.
§ 16
Miestna rada
(1)
Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
(2)
V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
(3)
Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
§ 17
Miestny úrad
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti plní miestny úrad.
(2)
Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého na návrh starostu na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva miestne zastupiteľstvo. Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 18
Poslanci
(1)
Poslancov miestneho zastupiteľstva volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách.
(2)
Počet poslancov miestneho zastupiteľstva určí miestne zastupiteľstvo tak, aby malo:
a)
v mestských častiach do 3000 obyvateľov 9 až 13 poslancov,
b)
v mestských častiach nad 3000 do 20 000 obyvateľov 13 – 30 poslancov,
c)
v mestských častiach nad 20 000 obyvateľov 31 – 60 poslancov.
(3)
Volebné pravidlá pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.2)
PIATA ČASŤ
§ 19
Symboly mesta
(1)
Symbolmi mesta sú:
a)
erb,
b)
zástava,
c)
pečať.
(2)
Vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta určí mestské zastupiteľstvo v štatúte.
ŠIESTA ČASŤ
§ 20
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta a jeho obyvateľov spolupracujú s orgánmi štátu na území mesta.
(2)
Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy mesta pomoc v odborných veciach, najmä:
a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených orgánmi štátu,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov samosprávnych orgánov v meste, na príprave poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev,
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta.
§ 21
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami
(1)
Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú s orgánmi samosprávy mesta a mestských častí pri zabezpečovaní rozvoja mesta.
(2)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí podporujú podnikateľskú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech mesta a v súlade s územným plánom.
(3)
Na umiestnenie právnickej osoby alebo jej časti na území mesta, na zmeny jej činnosti, ktoré sa týkajú života mesta, je potrebný súhlas starostu mestskej časti. Vo veciach celomestskej povahy je potrebný súhlas primátora.
(4)
Súhlas na umiestnenie právnickej osoby na území mesta možno vydať na dobu určitú a môžu byť v ňom určené podmienky na činnosť právnickej osoby z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia, využívania zdrojov a infraštruktúry mesta.
§ 22
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)
Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, u primátora alebo starostu, inak toto právo zanikne.
§ 23
Pokuty
(1)
Primátor môže uložiť právnickej osobe pokutu do 200 000 Kčs, ak právnická osoba
a)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mesta,
b)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(2)
Starosta môže uložiť právnickej osobe pokutu do 200 000 Kčs, ak právnická osoba
a)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mestskej časti alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
b)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(3)
Pokuta je príjmom rozpočtu mesta, ak ju uložil primátor, alebo rozpočtu mestskej časti, ak ju uložil starosta.
(4)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa primátor, resp. starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr do jedného roka od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 24
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
(2)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí s týmito odchýlkami:
1.
Lehota podľa § 9 ods.3 sa skracuje na 55 dní.
2.
Lehota podľa § 14 ods.1 sa skracuje na 50 dní.
3.
Lehota podľa § 16 ods.3 sa skracuje na 45 dní.
4.
Lehota podľa § 17 ods.3 sa skracuje na 40 dní.
5.
Lehota podľa § 21 ods.1 a 2 sa skracuje na 45 dní.
6.
Lehota podľa § 22 ods.2 sa skracuje na 40 dní.
(3)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s odchýlkou, podľa ktorej sa lehota uvedená v § 30 ods. 1 tohto zákona skracuje na 55 dní.
§ 25
Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví štatút. Mestské zastupiteľstvo schváli štatút najneskoršie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 26
Práva a záväzky národných výborov v meste prechádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona na mesto a mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 27
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania volieb podľa tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli vykonané za jeho účinnosti.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy mesta; ustanovenie § 24 odsekov 2 a 3 tohto zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ, KTORÉ TVORIA ÚZEMIE MESTA KOŠICE
1. Čermeľ
2. Kavečany
3. Ťahanovce
4. Sever
5. Stred
6. Západ
7. Myslava
8. Pereš
9. Lorinčík
10. Východ
11. Košická Nová Ves
12. Vyšné Opátske
13. Krásna
14. Šebastovce
15. Barca
16. Juh
17. Poľov
18. Šaca
19. Východoslovenské železiarne
Príloha č. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
MESTSKÉ ČASTI MESTA KOŠICE, V KTORÝCH SA ZRIAĎUJÚ ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ
1. Kavečany
2. Ťahanovce
3. Sever
4. Staré Mesto
5. Lorinčík
6. Pereš
7. Myslava
8. Západ
9. Dargovských hrdinov
10. Košická Nová Ves
11. Barca
12. Šebastovce
13. Krásna
14. Nad jazerom
15. Juh
16. Šaca
17. Poľov
18. Sídlisko Ťahanovce
19. Sídlisko KVP
20. Džungľa
21. Vyšné Opátske
22. Luník IX.
1)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
5)
§ 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).