401/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015 do 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. októbra 1990
o meste Košice
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE MESTA KOŠICE
§ 1
Mesto Košice (ďalej len „mesto”) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;1) združuje osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt.
§ 2
(1)
Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý mu bol zverený, a s vlastnými a zverenými finančnými príjmami.
(2)
Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta (ďalej len „štatút”) hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom; vo zverenom rozsahu majú mestské časti postavenie obce.1) Mestské časti vykonávajú prenesený výkon štátnej správy v rozsahu vymedzenom zákonom;1a) v tomto rozsahu majú mestské časti postavenie obce.1)
(3)
Mestská časť ako právnická osoba podľa odseku 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce.
§ 3
Územie mesta
(1)
Územie mesta tvoria katastrálne územia uvedené v štatúte.
(2)
Mesto sa člení na mestské časti uvedené v prílohe tohto zákona. Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví štatút.
(3)
Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti, alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením; na prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrh na vytvorenie, zrušenie, zlúčenie alebo rozdelenie mestských častí nemožno predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v poslednom roku riadneho volebného obdobia orgánov samosprávy mesta.
(4)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta (ďalej len „nariadenie mesta“) podľa odseku 3, ktorým sa vytvárajú, zrušujú, zlučujú alebo rozdeľujú mestské časti, môžu obyvatelia v územne dotknutých mestských častiach odmietnuť v referende mestskej časti [§ 5 písm. d)] do 120 dní od jeho platnosti;1b) ak obyvatelia v žiadnej z územne dotknutých mestských častí v referende mestskej časti nariadenie mesta podľa odseku 3 v tejto lehote neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak obyvatelia aspoň v jednej územne dotknutej mestskej časti nariadenie mesta podľa odseku 3 v referende mestskej časti odmietnu, môže byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh nariadenia mesta podľa odseku 3 dotýkajúci sa tejto mestskej časti najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy obcí.
(5)
Nariadenie mesta podľa odseku 3, ktorým sa rozhodlo o iných zmenách hraníc mestských častí, nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
(6)
Ak všeobecne záväzné nariadenie prijaté podľa odseku 3 vyžaduje zmenu v prílohe , oznámi to primátor mesta do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 4 vláde Slovenskej republiky; vláda bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia tohto oznámenia predloží Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o zmenách v prílohe.
§ 4
Spolupráca s obcami a ďalšími územnými a správnymi celkami
Mesto a s predchádzajúcim súhlasom mesta aj mestská časť môže v rozsahu svojej pôsobnosti uzatvárať zmluvy, zriaďovať združenia a zakladať medzinárodnú spoluprácu podľa osobitného zákona.1c)
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA MESTA
§ 5
Výkon samosprávy
Samosprávu uskutočňujú obyvatelia mesta
a)
orgánmi mesta,
b)
orgánmi mestských častí,
c)
referendom mesta,
d)
referendom mestskej časti,
e)
zhromaždením obyvateľov mesta,
f)
zhromaždením obyvateľov mestskej časti.
§ 6
Orgány mesta
(1)
Orgánmi mesta sú:
a)
mestské zastupiteľstvo mesta (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“),
b)
primátor mesta (ďalej len „primátor“).
(2)
Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
a)
mestská rada,
b)
komisie mestského zastupiteľstva.
(3)
Mestské zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,1d) svoje stále alebo dočasné poradné alebo kontrolné orgány, ktorými sú popri mestskej rade najmä komisie mestského zastupiteľstva, a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1e)
§ 7
Orgány mestskej časti
(1)
Orgánmi mestskej časti sú:
a)
miestne zastupiteľstvo mestskej časti (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“),
b)
starosta mestskej časti (ďalej len „starosta“).
(2)
Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon,1d) svoje stále alebo dočasné poradné alebo kontrolné orgány, najmä miestnu radu, komisie miestneho zastupiteľstva, a určuje im náplň práce.
§ 7a
Rada starostov
(1)
Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí. Starostu mestskej časti počas jeho neprítomnosti zastupuje v Rade starostov zástupca starostu príslušnej mestskej časti. Rada starostov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.
(2)
Rada starostov si volí zo svojich radov predsedu. Predseda zastupuje Radu starostov navonok, zvoláva a riadi jej zasadania; zasadanie musí predseda zvolať bezodkladne, ak o to požiada aspoň tretina jej členov. Rada starostov môže predsedu kedykoľvek odvolať z funkcie. Na zvolenie a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady starostov. Za predsedu Rady starostov nemôže byť zvolený zástupca starostu.
(3)
Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu (§ 10 ods. 3); na ten účel
a)
predkladá iniciatívne návrhy na rokovanie mestského zastupiteľstva,
b)
zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo je povinné stanovisko Rady starostov prerokovať pred rozhodnutím o veci,
c)
k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môže predložiť v lehote do 15 dní odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli svoje pripomienky a požiadať mestské zastupiteľstvo o ich opätovné prerokovanie a schválenie.
(4)
Podrobnosti o vzťahoch Rady starostov a mestského zastupiteľstva upraví štatút.
Miestne referendum
§ 8
Referendum mesta
(1)
Mestské zastupiteľstvo vyhlási referendum mesta, ak ide o
a)
petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov,
b)
návrh aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorý musí byť podaný písomne s uvedením dôvodov,
c)
odvolanie primátora a na vyhlásení referenda sa uzniesla trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, alebo
d)
prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2)
Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mesta aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.
§ 8a
Referendum mestskej časti
(1)
Miestne zastupiteľstvo vyhlási referendum mestskej časti, ak ide o
a)
petíciu skupiny obyvateľov mestskej časti v počte najmenej 30 % všetkých oprávnených voličov,
b)
odmietnutie všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka a ak o to požiada petíciou skupina obyvateľov v dotknutej mestskej časti,
c)
odvolanie starostu,
d)
prípady, v ktorých to ustanovuje štatút.
(2)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť referendum mestskej časti o
a)
odmietnutí všeobecne záväzného nariadenia mesta podľa § 3 ods. 3, ak sa jej územne dotýka,
b)
ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa mestskej časti.
(3)
O vyhlásení referenda podľa odseku 2 musí byť rozhodnuté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva.
§ 9
Zhromaždenie obyvateľov
(1)
Na prerokovanie vecí týkajúcich sa celého mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta.
(2)
Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.
TRETIA ČASŤ
POSTAVENIE ORGÁNOV MESTA
§ 10
Mestské zastupiteľstvo
(1)
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mesta. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti mestského zastupiteľstva, neupravené týmto zákonom, sa riadia osobitným zákonom.1g)
(2)
Mestské zastupiteľstvo má 41 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2) Funkčné obdobie mestského zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva na štyri roky.
(3)
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, najmä je mu vyhradené
a)
schvaľovať štatút, rokovací poriadok mestského zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva,
b)
uznášať sa na nariadeniach mesta,
c)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
d)
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie, schvaľovať záverečný účet mesta a emisiu komunálnych dlhopisov a určiť rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať primátor,
e)
schvaľovať územný plán mesta alebo jeho častí a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
f)
rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok, určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku,2a)
g)
rozhodovať o prijatí návratnej finančnej výpomoci, úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky alebo o založení majetku mesta v prospech prijatej návratnej finančnej výpomoci, úveru alebo pôžičky,
h)
schvaľovať združovanie mestských prostriedkov a činností, zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, uzatvorenie zmluvy, zriadenie združenia alebo založenie medzinárodnej spolupráce podľa osobitného zákona,1c)
i)
vyhlasovať referendum mesta o najdôležitejších otázkach života a rozvoja mesta a zvolávať zhromaždenie obyvateľov mesta,
j)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie mesta a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov mesta do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mesta v právnických osobách,
k)
určiť plat primátora podľa osobitného zákona,2aa)
l)
voliť a odvolávať hlavného kontrolóra mesta, ako aj určiť mu plat a schvaľovať mu odmenu,2ab)
m)
udeľovať čestné občianstvo mesta, mestské vyznamenania a ceny,
n)
ustanoviť erb mesta, vlajku a zástavu mesta, pečať mesta prípadne znelku mesta.
(4)
Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. c), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môžu nadobudnúť účinnosť, len ak ich mestské zastupiteľstvo opätovne prerokuje a opätovne schváli.
(5)
Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 15-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
§ 11
Primátor
(1)
Predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta je primátor. Funkcia primátora je verejná funkcia.
(2)
Primátor
a)
zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva správu mesta,
c)
zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d)
rozhoduje vo všetkých veciach správy mesta, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené mestskému zastupiteľstvu,
e)
vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok magistrátu mesta a poriadok odmeňovania zamestnancov mesta; o vydaní a zmenách organizačného poriadku magistrátu mesta informuje mestské zastupiteľstvo,
f)
uchováva vlajku mesta a pečať mesta a používa mestské insígnie.
(3)
Primátor je štatutárnym orgánom mesta. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť príslušného zamestnanca mesta. Poverený zamestnanec mesta rozhoduje v mene mesta v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(4)
Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou starostu mestskej časti. Ďalšie veci týkajúce sa postavenia, pôsobnosti a funkcie primátora upravuje osobitný zákon.5a)
§ 11a
Zastupovanie primátora
(1)
Primátora zastupujú najviac dvaja námestníci, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním primátor do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, námestníkov primátora zvolí mestské zastupiteľstvo. Zástupca primátora môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva. Námestníci primátora zastupujú primátora v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v poradí a rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
(2)
Námestníkovi, ktorý je na výkon funkcie námestníka dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mesta. Plat námestníkovi určuje primátor, najmä vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah výkonu funkcie námestníka.
(3)
Námestník primátora, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na účely starobného dôchodkového sporenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
§ 12
Mestská rada
(1)
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora.
(2)
Mestská rada sa skladá z desiatich poslancov mestského zastupiteľstva, zvolených mestským zastupiteľstvom za členov mestskej rady spravidla na celé funkčné obdobie, z predsedu Rady starostov a primátora. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a hnutí (ďalej len „politické strany“) zastúpených v mestskom zastupiteľstve.
(3)
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.
(4)
Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mesta upraví štatút.
(5)
Mestská rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia mestskej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
§ 13
Magistrát mesta
(1)
Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mesta a jeho orgánov plní magistrát mesta.
(2)
Magistrát mesta najmä
a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mesta a orgánov mestského zastupiteľstva, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov mesta a ich orgánov,
b)
je podateľňou a výpravňou písomností mesta,
c)
zabezpečuje odbornú agendu mesta a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mesta,
d)
vykonáva uznesenia mestského zastupiteľstva a nariadenia mesta a rozhodnutia mesta.
(3)
Magistrát mesta sa vnútorne člení na oddelenia a referáty. Organizáciu magistrátu mesta, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok magistrátu mesta.
§ 13a
Riaditeľ magistrátu mesta
(1)
Magistrát mesta vedie a jeho prácu organizuje riaditeľ magistrátu mesta. Riaditeľa magistrátu mesta vymenúva a odvoláva primátor na dobu neurčitú.
(2)
Riaditeľ magistrátu mesta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.
(3)
Riaditeľ magistrátu mesta sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
§ 14
Miestne zastupiteľstvo
(1)
Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obyvateľov mestskej časti zložený z poslancov volených v priamych voľbách obyvateľmi mestskej časti. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis.2) Funkčné obdobie miestneho zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva na štyri roky. Veci týkajúce sa postavenia a pôsobnosti miestneho zastupiteľstva neupravené týmto zákonom sa primerane riadia osobitným zákonom.1g)
(2)
Počet poslancov miestneho zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami do orgánov samosprávy obcí miestne zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov mestskej časti takto:
a)
do 3 000 obyvateľov 3 až 5 poslancov,
b)
od 3 001 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 5 až 7 poslancov,
c)
od 10 001 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 7 až 11 poslancov,
d)
od 20 001 obyvateľov 11 až 13 poslancov.
(3)
Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:
a)
uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti (ďalej len „nariadenie mestskej časti“),
b)
schvaľuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva,
c)
schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom a kontroluje hospodárenie s ním,
d)
schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mestskej časti; určuje rozsah zmien rozpočtu, ktoré môže vykonávať starosta,
e)
rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej časti v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,
f)
vyhlasuje referendum mestskej časti a zvoláva zhromaždenie obyvateľov v mestskej časti,
g)
zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
h)
v rozsahu svojej pôsobnosti a s predchádzajúcim súhlasom mesta schvaľuje uzatvorenie zmluvy, zriadenie združenia alebo založenie medzinárodnej spolupráce podľa osobitného zákona,1c)
i)
zriaďuje, zrušuje a kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mestskej časti a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riaditeľov), zakladá a zrušuje obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľuje zástupcov mestskej časti do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľuje majetkovú účasť mestskej časti v právnických osobách,
j)
určuje plat starostu podľa osobitného zákona,2aa) určuje najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu a mení počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
k)
volí a odvoláva kontrolóra mestskej časti, určuje rozsah výkonu funkcie kontrolóra mestskej časti a jeho plat, schvaľuje mu odmenu,2ab)
l)
ustanovuje symboly mestských častí.
(4)
Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mestská časť poskytnúť primeranú odmenu, najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu tejto funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca miestneho zastupiteľstva nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi miestneho zastupiteľstva patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom tejto funkcie vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
§ 15
Starosta
(1)
Predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.
(2)
Starosta
a)
zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b)
vykonáva správu mestskej časti,
c)
zastupuje mestskú časť vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
d)
rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené miestnemu zastupiteľstvu,
e)
riadi prácu miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“), ak v mestskej časti nie je zriadená funkcia prednostu miestneho úradu,
f)
vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu informuje miestne zastupiteľstvo,
g)
uchováva symboly mestskej časti a používa insígnie mestskej časti.
(3)
Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť príslušného zamestnanca mestskej časti. Poverený zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti a v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(4)
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou primátora mesta. Ďalšie veci týkajúce sa postavenia, pôsobnosti a funkcie starostu sa primerane riadia osobitným zákonom.5a)
§ 15a
Zastupovanie starostu
(1)
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie písomne poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva. Zástupca starostu zastupuje starostu v čase jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(2)
Zástupcovi starostu, ktorý je na výkon funkcie zástupcu starostu dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od mestskej časti. Plat zástupcovi starostu určuje starosta, najmä vzhľadom na náročnosť úloh a rozsah výkonu funkcie zástupcu.
(3)
Zástupca starostu, ktorý je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa na účely zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a na účely starobného dôchodkového sporenia posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
§ 16
Miestna rada
(1)
Miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestna rada je zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorých volí miestne zastupiteľstvo spravidla na celé funkčné obdobie. Miestnu radu a jej členov môže miestne zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.
(2)
Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu všetkých poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
(3)
Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
(4)
Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
(5)
Miestna rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia miestnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
§ 17
Miestny úrad
(1)
Odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti a jej orgánov plní miestny úrad.
(2)
Miestny úrad najmä
a)
zabezpečuje písomnú agendu orgánov mestskej časti a orgánov miestneho zastupiteľstva, odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie orgánov mestskej časti a ich orgánov,
b)
je podateľňou a výpravňou písomností mestskej časti,
c)
zabezpečuje odbornú agendu mestskej časti a vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí mestskej časti,
d)
vykonáva uznesenia miestneho zastupiteľstva, nariadenia mestskej časti a rozhodnutia mestskej časti.
(3)
Organizáciu miestneho úradu, počet zamestnancov a ich pracovné činnosti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu.
§ 17a
Prednosta miestneho úradu
(1)
Ak je v mestskej časti zriadená funkcia prednostu miestneho úradu (ďalej len „prednosta“), miestny úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta na dobu neurčitú.
(2)
Prednosta je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady.
(3)
Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 18
Štatút
(1)
Štatút je základným vnútorným dokumentom územnej samosprávy mesta Košice, ktorý bližšie upravuje základné úlohy mesta, vzťahy mesta s mestskými časťami a právnickými osobami zriadenými alebo založenými mestom, pri plnení samosprávnych pôsobností, najmä
a)
vymedzenie hraníc mestských častí,
b)
zoznam katastrálnych území, ktoré tvoria územie mesta,
c)
zásady deľby samosprávnych pôsobností medzi mesto a mestské časti,
d)
povinnosti a rozsah oprávnení mestských častí a právnických osôb zriadených alebo založených mestom, pri zabezpečovaní úloh samosprávy mesta, ktorými boli poverení,
e)
zásady hospodárenia s majetkom mesta, podrobnejšiu úpravu rozsahu oprávnení a povinností pri správe zvereného majetku mesta a pri nakladaní s ním, v súlade s osobitným zákonom,6a)
f)
druh a rozsah majetku mesta, ktorý môže byť zverený mestským častiam, podmienky odňatia majetku mestským častiam, ktorý im bol zverený do správy,
g)
v akom rozsahu a v ktorých prípadoch podliehajú zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku zvereného do správy mestským častiam len schváleniu miestnymi zastupiteľstvami mestských častí po udelení predchádzajúceho súhlasu primátora,
h)
deľbu samosprávnych pôsobnosti mesta na mestské časti,
i)
finančné a rozpočtové vzťahy mesta a mestských častí,
j)
verejné ocenenia mesta,
k)
a ďalšie najdôležitejšie veci samosprávy mesta.6b)
(2)
Na prijatie štatútu, zmenu štatútu alebo zrušenie štatútu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
PIATA ČASŤ
§ 19
Symboly mesta a mestských častí
(1)
Symbolmi mesta sú erb mesta, vlajka a zástava mesta, pečať mesta, znelka mesta. Vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta ustanovuje nariadenie mesta.
(2)
Symbolmi mestskej časti sú erb mestskej časti, vlajka a zástava mestskej časti, pečať mestskej časti, prípadne znelka mestskej časti. Symboly mestskej časti, ich vyobrazenie a opis ustanovuje nariadenie mestskej časti.
(3)
Ostatné veci týkajúce sa symbolov mesta a mestských častí, neupravené týmto zákonom, sa primerane riadia osobitným zákonom.6c)
(4)
Mestská časť môže za podmienok ustanovených v nariadení mesta používať symboly mesta.
ŠIESTA ČASŤ
§ 20
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta a jeho obyvateľov spolupracujú s orgánmi štátu na území mesta.
(2)
Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy mesta pomoc v odborných veciach, najmä:
a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených orgánmi štátu,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a mestských častí v meste, na príprave poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev,
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta.
§ 21
Spolupráca s právnickými osobami a fyzickými osobami
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú s orgánmi samosprávy mesta a mestských častí pri zabezpečovaní rozvoja mesta.
(2)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí podporujú podnikateľskú činnosť právnických osôb a fyzických osôb, ktorá je na prospech mesta a v súlade s územným plánom.
§ 22
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)
Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, u primátora alebo starostu, inak toto právo zanikne.
§ 23
Pokuty
(1)
Mesto môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak
a)
poruší nariadenie mesta,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mesta alebo ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
(2)
Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak
a)
poruší nariadenie mestskej časti,
b)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie mestskej časti alebo ak znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
(3)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mesto alebo mestská časť dozvedela o tom, kto sa konania dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia mesta alebo mestskej časti alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. c) a 2 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
(4)
Výnos pokút uložených mestom je príjmom mesta. Výnos pokút uložených mestskou časťou je príjmom mestskej časti.
SIEDMA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 24
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
(2)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí s týmito odchýlkami:
1.
Lehota podľa § 9 ods.3 sa skracuje na 55 dní.
2.
Lehota podľa § 14 ods.1 sa skracuje na 50 dní.
3.
Lehota podľa § 16 ods.3 sa skracuje na 45 dní.
4.
Lehota podľa § 17 ods.3 sa skracuje na 40 dní.
5.
Lehota podľa § 21 ods.1 a 2 sa skracuje na 45 dní.
6.
Lehota podľa § 22 ods.2 sa skracuje na 40 dní.
(3)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s odchýlkou, podľa ktorej sa lehota uvedená v § 30 ods. 1 tohto zákona skracuje na 55 dní.
§ 25
Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví štatút. Mestské zastupiteľstvo schváli štatút najneskoršie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Štatútom nemožno preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto.7)
§ 25a
Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 26
Práva a záväzky národných výborov v meste prechádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona na mesto a mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 27
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania volieb podľa tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli vykonané za jeho účinnosti.
§ 27a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
(1)
Konanie o uložení pokuty právoplatne neukončené pred 1. januárom 2013 sa ukončí podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2012. Pri ukladaní pokuty za konanie podľa § 23 ods. 1 a 2, ku ktorému došlo pred 1. januárom 2013, ak primátor alebo starosta do 31. decembra 2012 konanie nezačal, sa postupuje podľa tohto zákona.
(2)
Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. januárom 2013 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ak primátor nepoverí zastupovaním nových námestníkov najneskôr do 1. februára 2013.
(3)
Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. januárom 2013 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak starosta nepoverí zastupovaním nového zástupcu najneskôr do 1. februára 2013.
§ 27b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2015
(1)
Vyobrazenie a opis symbolov mesta a symbolov mestských častí určených podľa zákona účinného do 31. mája 2015 zostávajú v platnosti až do schválenia nariadenia mesta podľa § 19 ods. 1 a nariadenia mestskej časti podľa § 19 ods. 2.
(2)
Nariadenie mesta podľa § 19 ods. 1 je mesto povinné schváliť do 30. novembra 2015.
(3)
Nariadenie mestskej časti podľa § 19 ods. 2 je mestská časť povinná schváliť do 30. novembra 2015.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy mesta; ustanovenie § 24 odsekov 2 a 3 tohto zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha zákona SNR č. 401/1990 Zb.
MESTSKÉ ČASTI MESTA KOŠICE, V KTORÝCH SA ZRIAĎUJÚ ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ
1. Kavečany
2. Ťahanovce
3. Sever
4. Staré Mesto
5. Lorinčík
6. Pereš
7. Myslava
8. Západ
9. Dargovských hrdinov
10. Košická Nová Ves
11. Barca
12. Šebastovce
13. Krásna
14. Nad jazerom
15. Juh
16. Šaca
17. Poľov
18. Sídlisko Ťahanovce
19. Sídlisko KVP
20. Džungľa
21. Vyšné Opátske
22. Luník IX.
1a)
Napríklad § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 6 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
1d)
Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
1e)
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
2a)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2aa)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.
2b)
Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 6 až 9b zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.