401/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 02.12.2006 do 31.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

401
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 1. októbra 1990
o meste Košice
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE MESTA KOŠICE
§ 1
Mesto Košice (ďalej len „mesto”) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;1) združuje osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt.
§ 2
(1)
Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s majetkom, ktorý mu bol zverený, a s vlastnými a zverenými finančnými príjmami.
(2)
Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta (ďalej len „štatút”) hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom; vo zverenom rozsahu majú mestské časti postavenie obce.1) Mestské časti vykonávajú miestnu štátnu správu, len ak tak výslovne ustanoví osobitný predpis.1a)
§ 3
Územie mesta
(1)
Územie mesta tvoria katastrálne územia uvedené v prílohe č. 1 tohto zákona.
(2)
Mesto sa člení na mestské časti uvedené v prílohe č. 2 tohto zákona. Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví mestské zastupiteľstvo.
(3)
Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti, alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením; na prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrh na vytvorenie, zrušenie, zlúčenie alebo rozdelenie mestských častí nemožno predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v poslednom roku riadneho volebného obdobia orgánov samosprávy mesta.
(4)
Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva podľa odseku 3, ktorým sa vytvárajú, zrušujú, zlučujú alebo rozdeľujú mestské časti, môžu obyvatelia územne dotknutých mestských častí odmietnuť hlasovaním v miestnom referende [§ 5 písm. d)] do 120 dní odo dňa jeho platnosti;1b) ak obyvatelia žiadnej z územne dotknutých mestských častí v miestnom referende všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 v tejto lehote neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak obyvatelia aspoň jednej územne dotknutej mestskej časti všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 v miestnom referende odmietnu, môže byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 3 dotýkajúci sa tejto mestskej časti najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy mesta a mestských častí.
(5)
Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva podľa odseku 3, ktorým sa rozhodlo o iných zmenách hraníc mestských častí, nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
(6)
Ak všeobecne záväzné nariadenie prijaté podľa odseku 3 vyžaduje zmenu v prílohe č. 2 tohto zákona, oznámi to primátor mesta do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 4 vláde Slovenskej republiky; vláda bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia tohto oznámenia predloží Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o zmenách v prílohe č. 2 tohto zákona.
§ 4
Vzťah mesta k okolitým obciam
(1)
Veci spoločného záujmu mesta a okolitých obcí sa riešia vzájomnou dohodou a spoluprácou. Mesto a so súhlasom mesta aj mestské časti môžu uzatvárať s okolitými obcami zmluvy podľa osobitného zákona.1c)
(2)
Mesto dbá, aby jeho rozvoj nebol na ujmu rozvoja okolitých obcí. Na ten účel
a)
informuje okolité obce najmä o zámeroch týkajúcich sa svojho územného rozvoja, celomestských koncepciách rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a významných investičných zámeroch v oblasti sociálneho a ekonomického rozvoja, rozvoja zamestnanosti a ochrany životného prostredia,
b)
prerokúva stanoviská okolitých obcí k zámerom podľa písmena a),
c)
poskytuje okolitým obciam pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA MESTA
§ 5
Výkon samosprávy
Samosprávu uskutočňujú obyvatelia mesta a mestských častí
a)
orgánmi mesta,
b)
orgánmi mestských častí,
c)
hlasovaním obyvateľov mesta (mestským referendom),
d)
hlasovaním obyvateľov mestských častí (miestnym referendom),
e)
na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta,
f)
na verejných zhromaždeniach obyvateľov mestskej časti.
§ 6
Orgány mesta
(1)
Orgánmi mesta sú:
a)
mestské zastupiteľstvo,
b)
primátor mesta.
(2)
Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
a)
mestská rada,
b)
komisie.
(3)
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4)
Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu a mestský požiarny zbor.
(5)
Mestské zastupiteľstvo volí hlavného kontrolóra.
§ 7
Orgány mestskej časti
(1)
Orgánmi mestskej časti sú:
a)
miestne zastupiteľstvo,
b)
starosta.
(2)
Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
a)
miestna rada,
b)
komisie.
(3)
Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4)
Miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra.
(5)
Odborné, administratívne a organizačné veci orgánov mestskej časti zabezpečuje miestny úrad.
§ 7a
Rada starostov
(1)
Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí. Starostu mestskej časti počas jeho neprítomnosti zastupuje v Rade starostov zástupca starostu príslušnej mestskej časti. Rada starostov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.
(2)
Rada starostov si volí zo svojich radov predsedu. Predseda zastupuje Radu starostov navonok, zvoláva a riadi jej zasadania; zasadanie musí predseda zvolať bezodkladne, ak o to požiada aspoň tretina jej členov. Rada starostov môže predsedu kedykoľvek odvolať z funkcie. Na zvolenie a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady starostov. Za predsedu Rady starostov nemôže byť zvolený zástupca starostu.
(3)
Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu (§ 10 ods. 3); na ten účel
a)
predkladá iniciatívne návrhy na rokovanie mestského zastupiteľstva,
b)
zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo je povinné stanovisko Rady starostov prerokovať pred rozhodnutím o veci,
c)
k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môže predložiť v lehote do 15 dní odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli svoje pripomienky a požiadať mestské zastupiteľstvo o ich opätovné prerokovanie a schválenie.
(4)
Podrobnosti o vzťahoch Rady starostov a mestského zastupiteľstva upraví štatút.
§ 8
Hlasovanie obyvateľov
(1)
Mestské zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mesta (mestské referendum), ak ide
a)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mesta,
b)
o petíciu skupiny obyvateľov mesta v počte najmenej 20 % všetkých oprávnených voličov,
c)
o návrh aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorý musí byť podaný písomne s uvedením dôvodov.
(2)
Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mesta o ďalších dôležitých veciach celomestskej povahy, ak s tým súhlasí aspoň tretina miestnych zastupiteľstiev alebo ak to umožňuje štatút.
(3)
Miestne zastupiteľstvo vyhlási hlasovanie obyvateľov mestskej časti (miestne referendum), ak ide
a)
o návrh na zmenu názvu mestskej časti,
b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti, o ktorom sa má podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnúť hlasovaním obyvateľov mestskej časti,
c)
o petíciu skupiny obyvateľov v mestskej časti v počte najmenej 20 % všetkých oprávnených voličov v mestskej časti,
d)
o prípady, v ktorých je podľa štatútu povinné.
(4)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mestskej časti o odmietnutí všeobecne záväzného nariadenia mestského zastupiteľstva podľa § 3 ods. 3, ak sa ho územne dotýka; musí ho vyhlásiť, ak o to požiada petíciou skupina obyvateľov mestskej časti v počte najmenej 20 % všetkých oprávnených voličov.
(5)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mestskej časti o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia alebo rozvoja mestskej časti alebo života jej obyvateľov.
(6)
Výsledok hlasovania obyvateľov mesta, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov, nahrádza rozhodnutie mestského zastupiteľstva.
(7)
Výsledok hlasovania obyvateľov mestskej časti, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 50 % oprávnených voličov, nahrádza rozhodnutie miestneho zastupiteľstva.
(8)
Výsledok hlasovania obyvateľov mesta a ani mestskej časti nemôže nahradiť rozhodnutie o rozpočte a o záverečnom účte.
§ 9
Verejné zhromaždenie
(1)
Na prerokovanie vecí týkajúcich sa celého mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta.
(2)
Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.
TRETIA ČASŤ
POSTAVENIE ORGÁNOV MESTA
§ 10
Mestské zastupiteľstvo
(1)
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mesta a orgánom samosprávy mesta. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru.
(2)
Mestské zastupiteľstvo má 50 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2)
(3)
Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené:
a)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach mesta a schvaľovať štatút,
b)
určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a so zvereným majetkom, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
c)
schvaľovať rozpočet mesta a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
d)
schvaľovať územný plán mesta a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta,
e)
rozhodovať o uložení miestnych daní a miestneho poplatku a určení ich náležitostí podľa osobitného predpisu,2a) ako aj o zavedení alebo zrušení celomestskej verejnej dávky, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. a), a okrem prípadu, ak sa o tom rozhodlo hlasovaním obyvateľov mesta na základe petície skupiny obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo na základe návrhu aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev podľa § 8 ods. 1 písm. c),
f)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mesta v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,
g)
zriaďovať a zrušovať účelové fondy,
h)
vyhlasovať hlasovanie obyvateľov mesta,
i)
zriaďovať podniky mesta a rozpočtové a príspevkové organizácie celomestskej povahy,
j)
schvaľovať združovanie prostriedkov mesta a účasť mesta v regionálnych a územných združeniach,
k)
určovať organizáciu magistrátu mesta, určovať plat primátora a hlavného kontrolóra,
l)
schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta,
m)
určovať podľa potreby a špecifík mesta zásady ochrany a tvorby životného prostredia,
n)
schvaľovať koncepcie a plány rozvoja kultúrneho života v meste a zabezpečovať prostriedky na ich realizáciu.
(4)
Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. c), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môžu nadobudnúť účinnosť, len ak ich mestské zastupiteľstvo opätovne prerokuje a opätovne schváli.
(5)
Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 15-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
§ 11
Primátor mesta
(1)
Primátor mesta je výkonným orgánom mesta a zastupuje ho navonok. Má právo nosiť primátorské insígnie.
(2)
Primátora volia obyvatelia mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2) Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou starostu mestskej časti.
(3)
Primátor je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mesta3) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta,4) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.5)
(4)
Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje ich uznesenia.
(5)
Primátora zastupujú jeho námestníci, ktorých zvolí mestské zastupiteľstvo z radov svojich poslancov. Mestské zastupiteľstvo vymedzí v štatúte okruh právomocí primátora, ktoré nie sú oprávnení vykonávať námestníci.
§ 12
Mestská rada
(1)
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora.
(2)
Mestská rada sa skladá z desiatich členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé funkčné obdobie, predsedu Rady starostov a primátora. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán a hnutí (ďalej len „politické strany“) zastúpených v mestskom zastupiteľstve.
(3)
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor.
(4)
Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mesta upraví štatút.
§ 13
Magistrát mesta
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh orgánov mesta plní magistrát mesta. Magistrát sa vnútorne člení na oddelenia a referáty.
(2)
Na čele magistrátu mesta je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
§ 14
Miestne zastupiteľstvo
(1)
Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
(2)
Miestne zastupiteľstvo rozhoduje o najdôležitejších otázkach miestneho významu, najmä:
a)
uznáša sa na všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti,
b)
rozhoduje vo veciach týkajúcich sa nakladania a zásad hospodárenia so zvereným majetkom a vlastným majetkom, ako aj so zverenými a vlastnými finančnými príjmami, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a finančných príjmov a kontroluje hospodárenie s nimi,
c)
určuje podľa potreby a špecifík mestskej časti zásady ochrany a tvorby životného prostredia,
d)
schvaľuje rozpočet mestskej časti a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet,
e)
určuje náležitosti verejnej dávky v mestskej časti a rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej časti v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,
f)
zriaďuje a zrušuje účelové fondy,
g)
vyhlasuje hlasovanie obyvateľov mestskej časti,
h)
zriaďuje podniky mestskej časti a rozpočtové a príspevkové organizácie,
i)
rozhoduje o združení prostriedkov mestskej časti a o účasti v regionálnych a záujmových združeniach,
j)
určuje organizáciu miestneho úradu, plat starostu a miestneho kontrolóra a schvaľuje poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti,
k)
zabezpečuje rozvoj kultúrneho života v mestskej časti.
§ 15
Starosta
(1)
Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.
(2)
Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2)
(3)
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch mestskej časti3) a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mestskej časti;4) v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.5)
(4)
Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia.
(5)
Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého zvolí miestne zastupiteľstvo z radov svojich poslancov a vymedzí mu okruh právomocí.
§ 16
Miestna rada
(1)
Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
(2)
V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán zastúpených v miestnom zastupiteľstve.
(3)
Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta.
§ 17
Miestny úrad
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti plní miestny úrad.
(2)
Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným.
(3)
Mestské časti môžu uzavrieť zmluvu o zriadení spoločného miestneho úradu pre viacero mestských častí podľa osobitného zákona;6) zriadenie spoločného miestneho úradu oznámia mestské časti mestu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
§ 18
Poslanci
(1)
Poslancov miestneho zastupiteľstva volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.2)
(2)
Počet poslancov miestneho zastupiteľstva určí miestne zastupiteľstvo tak, aby malo
a)
v mestských častiach do 3 000 obyvateľov 5 až 9 poslancov,
b)
v mestských častiach nad 3 000 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 9 až 13 poslancov,
c)
v mestských častiach nad 10 000 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 13 až 19 poslancov,
d)
v mestských častiach nad 20 000 obyvateľov 19 až 23 poslancov.
(3)
Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mestská časť poskytnúť odmenu. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
PIATA ČASŤ
§ 19
Symboly mesta
(1)
Symbolmi mesta sú:
a)
erb,
b)
zástava,
c)
pečať.
(2)
Vyobrazenie, opis a používanie symbolov mesta určí mestské zastupiteľstvo v štatúte.
ŠIESTA ČASŤ
§ 20
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta a jeho obyvateľov spolupracujú s orgánmi štátu na území mesta.
(2)
Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy mesta pomoc v odborných veciach, najmä:
a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených orgánmi štátu,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave zamestnancov mesta a mestských častí v meste, na príprave poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev,
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb obyvateľov mesta.
§ 21
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami
(1)
Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území mesta spolupracujú s orgánmi samosprávy mesta a mestských častí pri zabezpečovaní rozvoja mesta.
(2)
Orgány samosprávy mesta a mestských častí podporujú podnikateľskú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech mesta a v súlade s územným plánom.
(3)
Na umiestnenie právnickej osoby alebo jej časti na území mesta, na zmeny jej činnosti, ktoré sa týkajú života mesta, je potrebný súhlas starostu mestskej časti. Vo veciach celomestskej povahy je potrebný súhlas primátora.
(4)
Súhlas na umiestnenie právnickej osoby na území mesta možno vydať na dobu určitú a môžu byť v ňom určené podmienky na činnosť právnickej osoby z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia, využívania zdrojov a infraštruktúry mesta.
§ 22
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)
Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Právnická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do troch rokov od ich vzniku, u primátora alebo starostu, inak toto právo zanikne.
§ 23
Pokuty
(1)
Primátor môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 000 Kčs, ak právnická osoba
a)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mesta,
b)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(2)
Starosta môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 000 Kčs, ak právnická osoba
a)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mestskej časti alebo znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
b)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(3)
Pokuta je príjmom rozpočtu mesta, ak ju uložil primátor, alebo rozpočtu mestskej časti, ak ju uložil starosta.
(4)
Pokutu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa primátor, resp. starosta dozvedel o tom, kto sa porušenia dopustil, najneskôr do troch rokov od spáchania konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 24
(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
(2)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí s týmito odchýlkami:
1.
Lehota podľa § 9 ods.3 sa skracuje na 55 dní.
2.
Lehota podľa § 14 ods.1 sa skracuje na 50 dní.
3.
Lehota podľa § 16 ods.3 sa skracuje na 45 dní.
4.
Lehota podľa § 17 ods.3 sa skracuje na 40 dní.
5.
Lehota podľa § 21 ods.1 a 2 sa skracuje na 45 dní.
6.
Lehota podľa § 22 ods.2 sa skracuje na 40 dní.
(3)
Na vykonanie volieb do orgánov samosprávy mesta a mestských častí v roku 1990 sa vzťahujú ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s odchýlkou, podľa ktorej sa lehota uvedená v § 30 ods. 1 tohto zákona skracuje na 55 dní.
§ 25
Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví štatút. Mestské zastupiteľstvo schváli štatút najneskoršie do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Štatútom nemožno preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto.7)
§ 25a
Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 26
Práva a záväzky národných výborov v meste prechádzajú ku dňu účinnosti tohto zákona na mesto a mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 27
Na opatrenia vykonané príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania volieb podľa tohto zákona už v čase pred začiatkom jeho účinnosti, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli vykonané za jeho účinnosti.
§ 28
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy mesta; ustanovenie § 24 odsekov 2 a 3 tohto zákona nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha č. 1 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
ZOZNAM KATASTRÁLNYCH ÚZEMÍ, KTORÉ TVORIA ÚZEMIE MESTA KOŠICE
1. Čermeľ
2. Kavečany
3. Ťahanovce
4. Sever
5. Stred
6. Západ
7. Myslava
8. Pereš
9. Lorinčík
10. Východ
11. Košická Nová Ves
12. Vyšné Opátske
13. Krásna
14. Šebastovce
15. Barca
16. Juh
17. Poľov
18. Šaca
19. Východoslovenské železiarne
Príloha č. 2 zákona SNR č. 401/1990 Zb.
MESTSKÉ ČASTI MESTA KOŠICE, V KTORÝCH SA ZRIAĎUJÚ ORGÁNY SAMOSPRÁVY MESTSKÝCH ČASTÍ
1. Kavečany
2. Ťahanovce
3. Sever
4. Staré Mesto
5. Lorinčík
6. Pereš
7. Myslava
8. Západ
9. Dargovských hrdinov
10. Košická Nová Ves
11. Barca
12. Šebastovce
13. Krásna
14. Nad jazerom
15. Juh
16. Šaca
17. Poľov
18. Sídlisko Ťahanovce
19. Sídlisko KVP
20. Džungľa
21. Vyšné Opátske
22. Luník IX.
1a)
Napríklad § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 6 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
2a)
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
2b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).