393/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 4. septembra 1990,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Paušálna suma trov konania o priestupkoch, ktorú je povinný uhradiť občan podľa § 79 ods. 1 zákona, je 150 Kčs.
(2)
Ak bol do konania o priestupkoch pribraný znalec, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 200 Kčs; ak bol pribraný znalec z odboru psychiatrie, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 350 Kčs.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.
Minister:

Ing. Andráš v. r.