Predpis bol zrušený predpisom 411/2006 Z. z.

393/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1990 do 30.06.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 4. septembra 1990,
ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 79 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Paušálna suma trov konania o priestupkoch, ktorú je povinný uhradiť občan podľa § 79 ods. 1 zákona, je 150 Kčs.
(2)
Ak bol do konania o priestupkoch pribraný znalec, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 200 Kčs; ak bol pribraný znalec z odboru psychiatrie, zvyšuje sa paušálna suma podľa odseku 1 o 350 Kčs.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.
Minister:

Ing. Andráš v. r.