377/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.04.2020 do 31.10.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

377
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 13. septembra 1990
o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
POSTAVENIE HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Bratislava je hlavným mestom Slovenskej republiky a pravidelným sídlom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada") a vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda").
(2)
Prezident Slovenskej republiky, národná rada, vláda, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") pomáhajú Bratislave plniť funkciu hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska. Bratislava utvára podmienky na činnosť týchto orgánov, ako aj na činnosť zastupiteľských orgánov iných štátov, ktoré majú sídlo v Bratislave.
(3)
Ministerstvá prerokúvajú s Bratislavou návrhy stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb jej obyvateľov. Bratislava prerokúva s vládou a ministerstvami svoju stratégiu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a predkladá jej návrhy týkajúce sa plnenia funkcie hlavného mesta Slovenskej republiky.
§ 1a
Postavenie Bratislavy
(1)
Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (ďalej len „obyvateľ"). Bratislava vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (ďalej len „samospráva Bratislavy") a plní úlohy štátnej správy prenesené na obec zákonom (ďalej len „prenesená pôsobnosť").
(2)
Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy (ďalej len „štatút"); v tomto rozsahu má postavenie obce.
(3)
Obyvateľ Bratislavy je podľa miesta svojho trvalého pobytu zároveň obyvateľom príslušnej mestskej časti.
§ 2
Majetok Bratislavy
(1)
Bratislava je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, s vlastnými príjmami a s majetkom, ktorý jej bol zverený.
(2)
Mestské časti sú právnickými osobami, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom samostatne hospodária s vlastným majetkom a s vlastnými finančnými zdrojmi, ako aj s majetkom, ktorý im bol zverený.
(3)
Majetok hlavného mesta, mestských častí, jeho nadobúdanie, nakladanie a hospodárenie s ním upravia osobitné predpisy.
§ 3
Územie Bratislavy
(1)
Územie Bratislavy tvoria katastrálne územia jej mestských častí uvedené v prílohe.
(2)
Podrobné vymedzenie územia mestských častí ustanoví mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta.
(3)
Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské zastupiteľstvo len so súhlasom alebo na návrh obyvateľov1) dotknutých mestských častí; ich názor sa zisťuje hlasovaním podľa osobitných predpisov.2)
§ 4
Vzťah Bratislavy k okolitým obciam
Veci spoločného záujmu Bratislavy a okolitých obcí sa riešia dohodou Bratislavy, mestských častí a okolitých obcí.
DRUHÁ ČASŤ
SAMOSPRÁVA BRATISLAVY
§ 5
Samospráva Bratislavy
Samosprávu Bratislavy vykonávajú obyvatelia
a)
orgánmi Bratislavy (ďalej len „mestské orgány"),
b)
orgánmi mestských častí (ďalej len „miestne orgány"),
c)
miestnym referendom Bratislavy alebo mestskej časti,
d)
zhromaždením obyvateľov Bratislavy alebo mestskej časti.
§ 6
Mestské orgány
(1)
Mestskými orgánmi sú:
a)
mestské zastupiteľstvo,
b)
primátor Bratislavy.
(2)
Orgánmi mestského zastupiteľstva sú:
a)
mestská rada,
b)
komisie.
(3)
Mestské zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4)
Mestské zastupiteľstvo v súlade s osobitnými predpismi zriaďuje mestskú políciu.
(5)
Mestské zastupiteľstvo volí mestského kontrolóra.
§ 6a
Úlohy Bratislavy
(1)
Bratislava v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom
a)
plní úlohy vyplývajúce z jej postavenia ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,
b)
plní úlohy samosprávy Bratislavy celomestského charakteru a
c)
vykonáva prenesenú pôsobnosť.
(2)
Bratislave je vyhradené
a)
zabezpečovať hospodársky, kultúrny a sociálny rozvoj Bratislavy, najmä tvorbu a schvaľovanie plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja a celomestských koncepcií a rozvojových programov,
b)
zabezpečovať obstarávanie územnoplánovacích podkladov a obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie Bratislavy,
c)
zabezpečovať pravidelnú verejnú mestskú dopravu,
d)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 1. a 2. triedy a verejných priestranstiev nezverených do správy mestskej časti,
e)
zabezpečovať zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,
f)
zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a organizovať triedenie odpadu z domácností a z prevádzkarní,
g)
zabezpečovať verejné osvetlenie, najmä budovanie a údržbu siete osvetlenia ulíc a iných verejných priestranstiev,
h)
rozvíjať starostlivosť o cestovný ruch, koordinovať aktivity v oblasti cestovného ruchu a rozvíjať informačné a propagačné služby,
i)
zabezpečovať verejný poriadok na uliciach a iných verejných priestranstvách,
j)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia,
k)
dbať o ochranu kultúrnych pamiatok, pamätníkov a iných pamätihodností Bratislavy,
l)
určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
m)
spravovať poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
n)
utvárať podmienky na rozvoj športu a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
o)
byť zakladateľom základných umeleckých škôl a centier voľného času.
§ 7
Miestne orgány
(1)
Miestnymi orgánmi sú:
a)
miestne zastupiteľstvo,
b)
starosta.
(2)
Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
a)
miestna rada, ak miestne zastupiteľstvo má najmenej deväť poslancov,
b)
komisie.
(3)
Miestne zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby, alebo ak to ustanovuje štatút, ďalšie svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány a určuje im náplň práce.
(4)
Miestne zastupiteľstvo volí miestneho kontrolóra.
(5)
Miestne zastupiteľstvo zriaďuje na zabezpečenie odborných, administratívnych a organizačných vecí mestskej časti miestny úrad.
§ 7a
Úlohy mestských častí
(1)
Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom
a)
podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,
b)
plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti a
c)
vykonávajú prenesenú pôsobnosť.
(2)
Mestskej časti je vyhradené
a)
zabezpečovať hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty,
b)
zabezpečovať územnoplánovacie funkcie, urbanistický rozvoj mestskej časti a reguláciu funkcií v území v nadväznosti na celomestské územnoplánovacie regulatívy, najmä obstarávať urbanistické štúdie a obstarávať a schvaľovať územné plány zón,
c)
dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,
d)
dbať o ochranu pamätihodností miestneho významu, ktoré majú historický, kultúrny alebo spoločenský význam pre mestskú časť,
e)
zabezpečovať údržbu, zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií 3. a 4. triedy a verejných priestranstiev,
f)
zabezpečovať úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvárať podmienky na zásobovanie, najmä určovať pravidlá času predaja, času prevádzky služieb a spravovať miestne trhoviská,
g)
byť zriaďovateľom základných škôl a školských zariadení a plniť funkciu školského úradu, okrem základných umeleckých škôl a centier voľného času,
h)
utvárať podmienky na športovanie detí, na rozvoj športu pre všetkých a plniť úlohy v oblasti telesnej kultúry,
i)
vykonávať agendu stavebného úradu.
§ 7b
Štatút
(1)
Štatút je základným nástrojom na rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti a na úpravu postavenia a činnosti mestských orgánov a miestnych orgánov.
(2)
Štatút obsahuje najmä
a)
základné ustanovenia o postavení Bratislavy a jej mestských častí,
b)
podrobnú úpravu samosprávy Bratislavy a jej mestských častí, najmä
1.
vzťahy mestských orgánov a miestnych orgánov,
2.
pravidlá zriaďovania stálych a dočasných orgánov mestského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev a určovanie náplne ich práce,
3.
úlohy mestskej rady a určenie materiálov, ktoré povinne prerokúva mestská rada pred ich predložením do mestského zastupiteľstva,
4.
pravidlá vyhlasovania a uskutočňovania miestneho referenda,
c)
podrobné rozdelenie úloh samosprávy Bratislavy a prenesenej pôsobnosti medzi Bratislavu a jej mestské časti,
d)
zásady hospodárenia s majetkom, najmä pravidlá rozdelenia správy majetku Bratislavy, nadobúdania majetku Bratislavy a jej mestských častí a nakladania s ním, najmä pravidlá
1.
vzájomného prevodu, nájmu a výpožičky,
2.
správy zvereného majetku,
3.
kúpy, predaja a darovania,
4.
finančnej spoluúčasti na kúpe a podielu na výnose z predaja,
e)
podrobnosti o tvorbe a čerpaní rozpočtu Bratislavy a vzťahu k rozpočtom mestských častí, najmä
1.
pravidlá rozdeľovania príjmov zo štátneho rozpočtu, z podielu na výnose štátnych daní a rozdelenie výnosu miestnych daní,
2.
pravidlá rozdeľovania príjmov rozpočtov mestských častí medzi jednotlivé mestské časti.
(3)
Na prijatie návrhu štatútu alebo jeho dodatku je potrebné prerokovanie s mestskými časťami a následné schválenie trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ak v rámci prerokovania nesúhlasí s návrhom štatútu alebo jeho dodatku najmenej 10 miestnych zastupiteľstiev, na schválenie je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.
§ 8
Miestne referendum Bratislavy
(1)
Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum Bratislavy, ak ide
a)
o návrh na zavedenie a zrušenie celomestskej verejnej dávky a tiež, ak ide o návrh na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo celomestského miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia mestského zastupiteľstva rozhodnúť miestnym referendom Bratislavy,
b)
o petíciu skupiny obyvateľov Bratislavy v počte 20 % všetkých oprávnených voličov,
c)
o požiadavku aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev, ktorá musí byť podaná písomne s uvedením dôvodu, alebo
d)
o prípad, ktorý ustanovuje osobitný zákon.
(2)
Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum Bratislavy o ďalších dôležitých veciach celomestskej povahy, ak s tým súhlasí aspoň tretina miestnych zastupiteľstiev, alebo ak to umožňuje štatút.
(3)
Výsledok miestneho referenda Bratislavy nahrádza rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnilo aspoň 50 % oprávnených voličov.
(4)
Nemožno vyhlásiť miestne referendum mesta o rozpočte.
§ 9
Miestne referendum mestskej časti
(1)
Miestne zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum mestskej časti, ak ide
a)
o návrh na zmenu názvu mestskej časti, jej zlúčenie s inou mestskou časťou, rozdelenie mestskej časti alebo zmenu jej hranice,
b)
o návrh na zavedenie alebo zrušenie verejnej dávky v mestskej časti, a ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestneho poplatku v mestskej časti, o ktorom sa má podľa uznesenia miestneho zastupiteľstva rozhodnúť miestnym referendom mestskej časti,
c)
o petíciu skupiny obyvateľov v mestskej časti v počte 20 % všetkých oprávnených voličov v mestskej časti alebo aspoň 5000 zo všetkých oprávnených voličov v mestskej časti,
d)
o prípady, v ktorých je podľa štatútu povinné.
(2)
Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestnym referendom mestskej časti o ďalších dôležitých veciach týkajúcich sa postavenia alebo rozvoja mestskej časti alebo života obyvateľov mestskej časti.
(3)
Výsledok miestneho referenda mestskej časti o zavedení alebo zrušení miestneho poplatku v mestskej časti nahrádza rozhodnutie miestneho zastupiteľstva, ak sa ho zúčastnilo aspoň 50 % oprávnených voličov.
(4)
Nemožno vyhlásiť miestne referendum mestskej časti o rozpočte.
§ 10
Zhromaždenie
Na posúdenie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.
TRETIA ČASŤ
POSTAVENIE MESTSKÝCH ORGÁNOV
§ 11
Mestské zastupiteľstvo
(1)
Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľským zborom obyvateľov Bratislavy a orgánom samosprávy Bratislavy. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru.
(2)
Mestské zastupiteľstvo má 45 poslancov volených obyvateľmi hlavného mesta v priamych voľbách. Počet poslancov volených v jednotlivých mestských častiach určí mestské zastupiteľstvo podľa podielu počtu obyvateľov mestskej časti na celkovom počte obyvateľov hlavného mesta, pričom každá z nich má v mestskom zastupiteľstve aspoň jedného poslanca.
(4)
Poslancom mestského zastupiteľstva môže byť aj poslanec miestneho zastupiteľstva, ako aj starosta.
(5)
Mestskému zastupiteľstvu je vyhradené
a)
schvaľovať štatút a jeho dodatky,
b)
schvaľovať územný plán Bratislavy a celomestské koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v Bratislave,
c)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach Bratislavy,
d)
určovať pravidlá nakladania s majetkom Bratislavy a so štátnym majetkom prenechaným Bratislave a schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
e)
schvaľovať rozpočet Bratislavy, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
f)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
g)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu Bratislavy,
h)
vyhlasovať miestne referendum Bratislavy podľa § 8,
i)
zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie celomestského charakteru a na návrh primátora vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť v inej právnickej osobe,
j)
delegovať zástupcov do školských rád,
k)
zriaďovať mestskú políciu a schvaľovať jej organizáciu,
l)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť Bratislavy v regionálnych združeniach,
m)
určovať plat a odmenu primátora a odmenu mestského kontrolóra a plat hlavného architekta Bratislavy,
n)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
o)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 6a ods. 2 a § 7b ods. 2.
§ 12
Primátor Bratislavy
(1)
Primátor je výkonným orgánom Bratislavy a zastupuje ju navonok. Má právo nosiť primátorské insígnie.
(2)
Primátor je oprávnený zúčastňovať sa na rokovaní vlády pri prerokúvaní otázok, ktoré sa týkajú záujmov a potrieb Bratislavy, a predkladať vláde v týchto veciach samostatne vlastné návrhy.
(3)
Primátora volia obyvatelia Bratislavy v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.3) Funkcia primátora je nezlučiteľná s funkciou starostu mestskej časti.
(4)
Primátor je štatutárnym orgánom Bratislavy. Primátor môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť námestníka primátora alebo zamestnanca Bratislavy. Poverený námestník primátora alebo zamestnanec Bratislavy rozhoduje v mene Bratislavy v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(5)
Primátor zvoláva a vedie zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a podpisuje ich uznesenia.
(6)
Primátor vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok magistrátu Bratislavy a poriadok odmeňovania zamestnancov Bratislavy; informuje mestské zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku magistrátu Bratislavy.
§ 12a
Zastupovanie primátora
(1)
Primátora zastupujú traja námestníci primátora, ktorých spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním primátor z radov poslancov mestského zastupiteľstva. Pri poverení primátor zároveň určí, ktorý námestník ho zastupuje v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie (ďalej len „prvý námestník primátora“) a v akom poradí ho zastupujú ostatní námestníci.
(2)
Primátor je povinný poveriť zastupovaním námestníkov primátora do 60 dní od zloženia sľubu primátora; ak tak neurobí, námestníkov primátora zvolí mestské zastupiteľstvo.
(3)
Primátor môže námestníka primátora kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového námestníka primátora do 60 dní od odvolania námestníka primátora.
(4)
Námestník primátora zastupuje primátora v rozsahu určenom primátorom v písomnom poverení.
(5)
Ak zanikne mandát primátora pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy primátora v plnom rozsahu prvý námestník primátora. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného primátora.
§ 13
Mestská rada
(1)
Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu primátora a koordinujúcu funkciu mestských častí.
(2)
Mestská rada sa skladá z 10 členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé funkčné obdobie, starostov všetkých mestských častí a námestníkov primátora. V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí7) a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve.
(3)
Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo prvý námestník primátora, ak tak neurobí primátor.
(4)
Úlohy mestskej rady, ako aj vzťahy k iným orgánom mestského zastupiteľstva upraví štatút.
§ 14
Magistrát Bratislavy
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestských orgánov plní magistrát Bratislavy. Organizáciu magistrátu Bratislavy, náplne činností útvarov magistrátu Bratislavy a počet zamestnancov magistrátu Bratislavy ustanovuje organizačný poriadok magistrátu Bratislavy, ktorý vydá primátor.
(2)
Na čele magistrátu Bratislavy je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor. Riaditeľ magistrátu sa zúčastňuje zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.
§ 14a
Hlavný architekt Bratislavy
(1)
Hlavného architekta Bratislavy (ďalej len „hlavný architekt") na návrh primátora volí na dobu neurčitú a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný architekt je zamestnancom Bratislavy.
(2)
Hlavný architekt
a)
zabezpečuje obstaranie územnoplánovacích podkladov,
b)
organizuje spracovanie územného plánu Bratislavy a jeho aktualizácie,
c)
koordinuje územnoplánovaciu činnosť na území Bratislavy,
d)
zabezpečuje vypracovanie záväzných stanovísk Bratislavy k investičnej činnosti,
e)
plní ďalšie úlohy podľa štatútu.
(3)
Hlavný architekt sa môže zúčastňovať zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady s poradným hlasom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POSTAVENIE MIESTNYCH ORGÁNOV
§ 15
Miestne zastupiteľstvo
(1)
Miestne zastupiteľstvo je zastupiteľským orgánom obyvateľov mestskej časti a orgánom samosprávy mestskej časti.
(2)
Miestnemu zastupiteľstvu je vyhradené
a)
uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach s platnosťou pre mestskú časť,
b)
vydávať písomné stanovisko k návrhu štatútu a jeho dodatkov podľa § 7b ods. 3,
c)
určovať pravidlá nakladania s majetkom mestskej časti a so zvereným majetkom v súlade so štatútom,
d)
schvaľovať rozpočet mestskej časti, jeho zmeny a záverečný účet, ako aj kontrolovať čerpanie rozpočtu a uznášať sa na rozpočtových opatreniach,
e)
zriaďovať a zrušovať účelové mimorozpočtové fondy,
f)
rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, ktoré budú splácané z rozpočtu mestskej časti,
g)
vyhlasovať miestne referendum mestskej časti podľa § 9,
h)
zriaďovať a zrušovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov,
i)
zakladať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb,
j)
schvaľovať združovanie prostriedkov a účasť mestskej časti v združeniach,
k)
určovať plat a odmenu starostu a odmenu miestneho kontrolóra,
l)
schvaľovať poriadok odmeňovania poslancov a členov komisií,
m)
uznášať sa v rozsahu vymedzenom štatútom na veciach podľa § 7a ods. 2 a § 7b ods. 2.
(3)
Podrobnejšiu úpravu právomoci a pôsobnosti miestnych zastupiteľstiev a ich vzťahy k mestským orgánom upravuje štatút.
§ 16
(1)
Poslancov miestneho zastupiteľstva volia občania mestskej časti v priamych voľbách.
(2)
Miestne zastupiteľstvo určí počet poslancov miestneho zastupiteľstva tak, aby v mestskej časti s počtom obyvateľov
a)
menej ako 2 000 malo päť až sedem poslancov,
b)
od 2001 do 10 000 malo sedem až deväť poslancov,
c)
od 10 001 do 30 000 malo deväť až 15 poslancov,
d)
od 30 001 do 100 000 malo 15 až 25 poslancov a
e)
nad 100 000 malo 25 až 35 poslancov.
(3)
Na určenie počtu poslancov podľa odseku 2 je rozhodujúci počet obyvateľov v prvý deň kalendárneho roku, v ktorom sa vyhlásia voľby do orgánov samosprávy obcí.
§ 17
Starosta
(1)
Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Má právo nosiť insígnie.
(2)
Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.3)
(3)
Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zástupcu starostu alebo zamestnanca mestskej časti. Poverený zástupca starostu alebo zamestnanec mestskej časti rozhoduje v mene mestskej časti v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
(4)
Starosta zvoláva a vedie zasadnutia miestneho zastupiteľstva a miestnej rady a podpisuje ich uznesenia.
(5)
Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok miestneho úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti; informuje miestne zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu.
§ 17a
Zastupovanie starostu
(1)
Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva.
(2)
Starosta je povinný poveriť zastupovaním svojho zástupcu do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí miestne zastupiteľstvo.
(3)
Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať; v takom prípade poverí zastupovaním nového zástupcu starostu do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
(4)
Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
(5)
Ak ide o mestskú časť s viac ako 40 000 obyvateľmi, starosta môže zastupovaním poveriť dvoch zástupcov starostu, pričom zároveň určí poradie, v akom ho zastupujú v prípade jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie.
(6)
Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
§ 18
Miestna rada
(1)
Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
(2)
Počet členov miestnej rady určí miestne zastupiteľstvo tak, aby tvoril najviac jednu tretinu počtu poslancov miestneho zastupiteľstva. V zložení miestnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí7) a nezávislých poslancov v miestnom zastupiteľstve.
(3)
Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta.
§ 19
Miestny úrad
(1)
Odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh miestnych orgánov plní miestny úrad. Organizáciu miestneho úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydá starosta.
(2)
Mestské časti sa môžu dohodnúť na zriadení spoločného miestneho úradu alebo na vytvorení spoločného oddelenia alebo referátu dvoch alebo viacerých miestnych úradov na plnenie niektorých úloh pre dve alebo viac mestských častí; podrobnosti dohodnú starostovia v zmluve, ktorú musia schváliť miestne zastupiteľstvá.
(3)
Prácu miestneho úradu riadi prednosta.
(4)
Prednostu vymenúva do funkcie na neurčitý čas a odvoláva z nej starosta.
(5)
Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s poradným hlasom.
PIATA ČASŤ
SYMBOLY BRATISLAVY, ČESTNÉ OBČIANSTVO A CENY
§ 20
(1)
Symbolmi Bratislavy sú:
a)
erb Bratislavy,
b)
zástava Bratislavy,
c)
pečať Bratislavy.
(2)
Podrobné vyobrazenie mestských symbolov je v prílohe štatútu, ktorý upraví aj ich používanie.
§ 21
Erb Bratislavy
Erb Bratislavy tvorí v červenom neskorogotickom štíte strieborné trojvežové opevnenie s bránou, na červených strechách veží sú po dve zlaté gule so zlatými hrotmi a v bráne zlaté, do polovice vytiahnuté mreže.
§ 22
Zástava Bratislavy
Zástavu Bratislavy tvoria dva vodorovné pruhy horný biely a spodný červený rovnakej šírky. Jej rozmery sú 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom) siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky.
§ 23
Pečať Bratislavy
Pečať Bratislavy tvorí erb Bratislavy s kruhopisom „Pečať mesta Bratislavy“ v slovenskom a v latinskom jazyku.
§ 24
Čestné občianstvo a ceny
(1)
Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o Bratislavu a jej obyvateľov alebo o mier a priateľstvo medzi národmi, alebo ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže mestské zastupiteľstvo udeliť čestné občianstvo Bratislavy.
(2)
Vynikajúce tvorivé výkony, ktoré obohacujú ľudské poznanie, alebo ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju Bratislavy, môže mestské zastupiteľstvo odmeniť udelením Ceny hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
(3)
Primátor alebo starosta môže významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o Bratislavu alebo mestskú časť, oceniť udelením verejného uznania za zásluhy.
(4)
Podrobnosti o podmienkach a spôsobe udeľovania čestného občianstva, Ceny hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a verejného uznania za zásluhy upraví štatút.
§ 24a
Symboly mestských častí
(1)
Symbolmi mestskej časti sú erb, zástava a pečať.
(2)
Erb a zástava mestskej časti musia byť zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky.
(3)
Pravidlá používania symbolov mestskej časti upraví mestská časť všeobecne záväzným nariadením.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 25
Spolupráca s orgánmi štátu
(1)
Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí pri plnení úloh súvisiacich so zabezpečením potrieb mesta a jeho obyvateľov spolupracujú so štátnymi orgánmi na území Bratislavy. Orgány miestnej samosprávy pri plnení svojich úloh spolupracujú so štátnymi orgánmi, ktoré majú pôsobnosť na území mestskej časti.
(2)
Orgány štátu poskytujú orgánom samosprávy v Bratislave pomoc v odborných veciach, najmä:
a)
poskytujú údaje a informácie z evidencií vedených štátnymi orgánmi,
b)
podieľajú sa na odbornej príprave pracovníkov samosprávnych orgánov v Bratislave, na príprave poslancov mestského a miestnych zastupiteľstiev,
c)
pomáhajú pri riešení mimoriadnych situácií, ktoré majú negatívny dopad na uspokojovanie potrieb obyvateľstva Bratislavy.
§ 26
Spolupráca s právnickými a fyzickými osobami
(1)
Právnické a fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť na území Bratislavy spolupracujú s orgánmi samosprávy Bratislavy a mestských častí pri zabezpečovaní rozvoja mesta.
(2)
Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí podporujú podnikateľskú a inú činnosť právnických a fyzických osôb, ktorá je na prospech rozvoja mesta a v súlade s územným plánom.
(3)
Mestská časť ako právnická osoba podľa § 2 ods. 2 má ako žiadateľ na účely čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie postavenie obce.
§ 26a
Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy
(1)
Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí spolupracujú s obyvateľmi Bratislavy pri zabezpečovaní rozvoja mesta a verejného poriadku v meste.
(2)
Petíciu1) obyvateľov Bratislavy, ktorou sa sťažujú, že sa v Bratislave narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier podľa osobitného predpisu,8) musí podporiť najmenej
15 % obyvateľov Bratislavy, ktorí dovŕšili 18 rokov veku.
§ 27
Pomoc pri mimoriadnych situáciách
(1)
Primátor alebo starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo podobnej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2)
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do troch mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do dvoch rokov od ich vzniku, u primátora alebo starostu, inak toto právo zanikne.
§ 28
Pokuty
(1)
Bratislava môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
a)
poruší všeobecne záväzné nariadenia Bratislavy,
b)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(2)
Mestská časť môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638 eur, ak právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie
a)
neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie mestskej časti, alebo znečistí verejné priestranstvo, alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
b)
poruší všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti,
c)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(3)
Výnos pokuty je príjmom rozpočtu Bratislavy, ak ju uložila Bratislava, alebo rozpočtu mestskej časti, ak ju uložila mestská časť.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Bratislava, resp. mestská časť dozvedela o tom, kto sa konania podľa odsekov 1 a 2 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
§ 29
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na hlavné mesto ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
§ 30
Podrobnejšiu deľbu pôsobnosti medzi orgánmi miestnej samosprávy a mestskej samosprávy upraví štatút. Mestské zastupiteľstvo schváli štatút najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 31
Práva a zävazky Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, obvodných národných výborov a miestnych národných výborov v hlavnom meste prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na hlavné mesto a mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
Prechodné ustanovenie k zmenám vykonaným k 1. januáru 2009
§ 31a
(1)
Mestské zastupiteľstvo a miestne zastupiteľstvá upravia štatút vrátane zásad hospodárenia s majetkom podľa zmien tohto zákona účinných od 1. januára 2009. Do dňa účinnosti tejto úpravy štatútu sú rozdelené rozpočtové príjmy Bratislavy medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí takto:
a)
dotácia zo štátneho rozpočtu v prospech rozpočtu Bratislavy z titulu plnenia úloh hlavného mesta Slovenskej republiky, sa poskytne z rozpočtu Bratislavy v prospech rozpočtu mestskej časti v miere primeranej plneniu úloh hlavného mesta Slovenskej republiky mestskou časťou,
b)
výnos dane z nehnuteľností sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočty mestských častí,
c)
podiel na dani z príjmov fyzických osôb sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 68 % pre rozpočet Bratislavy a 32 % pre rozpočty mestských častí,
d)
výnos miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočty mestských častí,
e)
výnos z predaja
1.
nehnuteľného majetku Bratislavy sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 90 % pre rozpočet Bratislavy a 10 % pre rozpočet mestskej časti,
2.
nehnuteľného majetku mestskej časti sa rozdelí medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí v pomere 10 % pre rozpočet Bratislavy a 90 % pre rozpočet mestskej časti,
3.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov nad 40 000 sa rozdelí v pomere 50 % pre rozpočet Bratislavy a 50 % pre rozpočet mestskej časti,
4.
nehnuteľného majetku Bratislavy zvereného mestskej časti s počtom obyvateľov do 40 000 sa rozdelí v pomere 40 % pre rozpočet Bratislavy a 60 % pre rozpočet mestskej časti.
(2)
Dôvodom zmeny rozdelenia rozpočtových príjmov podľa odseku 1 medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí, je zmena úloh mestských orgánov a miestnych orgánov v štatúte.
§ 31b
Bratislava môže bezodplatne previesť do vlastníctva mestských častí nehnuteľný majetok, ktorý im zverila do 31. decembra 2008, ak je nevyhnutný na to, aby mestské časti mohli vykonávať samosprávu Bratislavy a prenesené pôsobnosti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom, inými zákonmi a štatútom.
§ 31c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2012
(1)
Na konanie o uložení pokuty začaté pred 1. decembrom 2012 sa vzťahujú doterajšie predpisy.
(2)
Námestníci primátora ustanovení do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostávajú vo funkcii aj naďalej, ak primátor nepoverí zastupovaním nových námestníkov najneskôr do 1. januára 2013.
(3)
Zástupca starostu ustanovený do funkcie pred 1. decembrom 2012 zostáva vo funkcii aj naďalej, ak starosta nepoverí zastupovaním nového zástupcu najneskôr do 1. januára 2013.
§ 31d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017
Ustanovenie § 26a ods. 2 sa prvýkrát použije na petície vybavené prerokovaním v mestskom zastupiteľstve po 31. decembri 2016.
§ 31e
Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou
spôsobenou ochorením COVID-19
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty ustanovené v § 13 ods. 3 a § 18 ods. 3 neplynú.
§ 32
Zrušujú sa
1.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 63/1971 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 90/1971 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 127/1985 Zb.
2.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 3/1986 Zb. o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
§ 33
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania volieb do orgánov samosprávy hlavného mesta.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb.
Zoznam mestských častí a ich katastrálnych území
1. Mestská časť Čunovo – katastrálne územie Čunovo
2. Mestská časť Devín – katastrálne územie Devín
3. Mestská časť Devínska Nová Ves – katastrálne územie Devínska Nová Ves
4. Mestská časť Dúbravka – katastrálne územie Dúbravka
5. Mestská časť Jarovce – katastrálne územie Jarovce
6. Mestská časť Karlova Ves – katastrálne územie Karlova Ves
7. Mestská časť Lamač – katastrálne územie Lamač
8. Mestská časť Nové Mesto – katastrálne územia Nové Mesto a Vinohrady
9. Mestská časť Petržalka – katastrálne územie Petržalka
10. Mestská časť Podunajské Biskupice – katastrálne územie Podunajské Biskupice
11. Mestská časť Rača – katastrálne územie Rača
12. Mestská časť Rusovce – katastrálne územie Rusovce
13. Mestská časť Ružinov – katastrálne územia Nivy, Ružinov a Trnávka
14. Mestská časť Staré Mesto – katastrálne územie Staré Mesto
15. Mestská časť Vajnory – katastrálne územie Vajnory
16. Mestská časť Vrakuňa – katastrálne územie Vrakuňa
17. Mestská časť Záhorská Bystrica – katastrálne územie Záhorská Bystrica
1)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
2)
§ 11 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
7)
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
8)
§ 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.