373/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

373
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
ROZHODNUTIE
prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
zo 14. septembra 1990
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 13. septembra 1990 vyslovilo Federálne zhromaždenie súhlas s prístupom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde dojednanej 22. júla 1944 vo Washingtone, k Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj dojednanej 22. júla 1944 vo Washingtone, k Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii dojednanej 25. mája 1955 vo Washingtone, k Dohode o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky dojednanej 11. októbra 1985 vo Washingtone a k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj dojednanej 26. januára 1960 vo Washingtone v znení dodatkov.
Uvedené dohody boli ratifikované 13. septembra 1990 prezidentom republiky.
o prístupe Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky k Dohode o Medzinárodnom menovom fonde dojednanej 22. júla 1944 vo Washingtone,
k Dohode o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj dojednanej 22. júla 1944 vo Washingtone, k Dohode o Medzinárodnej finančnej korporácii dojednanej 25. mája 1955 vo Washingtone, k Dohode o Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky dojednanej 11. októbra 1985 vo Washingtone a k Dohode o Medzinárodnom združení pre rozvoj dojednanej 26. januára 1960 vo Washingtone
Vzhľadom na to, že na návrh vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 13. septembra 1990 vyslovilo súhlas s Dohodou o Medzinárodnom menovom fonde, včítane účasti v Správe osobitných práv čerpania a s Dohodou o Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Medzinárodnej finančnej korporácii, Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky a Medzinárodnom združení pre rozvoj, ktoré som 13. septembra 1990 ratifikoval a prijal som podmienky rezolúcií príslušných Zborov guvernérov uvedených organizácií vydaných v súvislosti s členstvom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v týchto organizáciách, vydávam na základe splnomocnenia daného mi ustanovením článku 61 ods. 1 písm. a) ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov toto
rozhodnutie
1.
Splnomocňujem ministra financií ČSFR na podpis dohôd o Medzinárodnom menovom fonde, Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj, Medzinárodnej finančnej korporácii, Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky a Medzinárodnom združení pre rozvoj v znení dodatkov a na uloženie listín o prístupe k týmto dohodám, ako aj na uloženie ďalších listín, ktoré sa môžu v tejto súvislosti vyžadovať.
2.
Ustanovujem, že:
a)
Ministerstvo financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
- je finančnou inštitúciou a informačným miestom pre uvedené organizácie oprávneným dojednávať v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky všetky operácie a transakcie podľa uvedených dohôd,
- je oprávnené dojednávať v mene Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky všetky operácie včítane prijímania akýchkoľvek súm, ktoré sa môžu zaplatiť alebo previesť do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri týchto operáciách a transakciách,
b)
Štátna banka česko-slovenská
- je ukladacím miestom pre prostriedky uvedených organizácií v česko-slovenskej mene.
3.
Splnomocňujem predsedu Štátnej banky česko-slovenskej, aby
- vykonával všetok platobný styk s uvedenými organizáciami, obstarával pôžičky alebo iným spôsobom obstarával prostriedky pre zabezpečenie platieb vyplývajúcich zo záväzkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky voči týmto organizáciám,
- vydával neprevoditeľné a neúročiteľné dlhopisy, pokiaľ je to nevyhnutné alebo potrebné z hľadiska členstva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v uvedených organizáciách,
- vykonával platobný styk v súvislosti s členstvom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Správe osobitných práv čerpania Medzinárodného menového fondu.
4.
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vymenovala za Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku za guvernéra v Medzinárodnom menovom fonde predsedu Štátnej banky česko-slovenskej a za guvernéra v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj a v Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky ministra financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky súčasne vymenovala za alternáta guvernéra v Medzinárodnom menovom fonde ministra financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a za alternáta guvernéra v Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj a v Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky predsedu Štátnej banky česko-slovenskej.
Uvedené dohody sú plne účinné na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky odo dňa ich podpisu a uloženia príslušných listín o prístupe.
Česká a Slovenská Federatívna Republika urobí všetky kroky nevyhnutné na to, aby mohla plniť všetky svoje záväzky vyplývajúce z dohôd a rezolúcií vydaných v súvislosti s členstvom v uvedených organizáciách.
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom podpisu.
Havel v. r.