Predpis bol zrušený predpisom 372/1990 Zb.

36/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.1990 do 30.09.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 9. februára 1990
o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky, udeľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Amnestiu udeľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky uznesením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.