355/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 28.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

355
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. a) a f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po prerokovaní s príslušnými odborovými orgánmi výnos z 10. augusta 1990 č. 22-21621-5147 o odmeňovaní a ďalších náležitostiach pracovníkov Štátneho leteckého útvaru.
Výnosom sa upravuje odmeňovanie členov posádok lietadiel, pracovníkov stanovíšť riadenia leteckej prevádzky, technicko-hospodárskych pracovníkov a pracovníkov robotníckych povolaní v Štátnom leteckom útvare a poskytovanie leteckej stravnej normy členom posádok lietadiel Štátneho leteckého útvaru. Výnos nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.
Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí na Úrade Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.