353/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

353
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 27. augusta 1990,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady a pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb.
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 177 ods. 4 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a podľa § 58 písm. a), d) a e) zákona Slovenskej národnej rady č. 106/1988 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 196/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
zástupcu odborových organizácií a občianskych združení, ktoré pôsobia v Slovenskej republike v starostlivosti o posudzovaného,“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa vypúšťa. Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).
3.
V § 4 sa slová „príslušných národných výboroch“ nahrádzajú slovami „príslušných správach sociálneho zabezpečenia“.
4.
Za § 4 sa vkladá nový § 4a, ktorý znie:
㤠4a
(1)
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia a okresná správa sociálneho zabezpečenia ustanovujú za člena svojho posudkového orgánu lekára štátnej zdravotníckej správy na návrh organizácie, v ktorej je lekár v pracovnom pomere.
(2)
Posudkový orgán je schopný rokovať a uznášať sa, ak sú prítomní posudkový lekár sociálneho zabezpečenia, tajomník a lekár štátnej zdravotníckej správy. Posudkový orgán sa uznáša väčšinou hlasov.
(3)
Posudkový lekár sociálneho zabezpečenia zaraďuje jednotlivé prípady na rokovanie posudkového orgánu, určuje zloženie posudkového orgánu na prerokúvanie jednotlivých prípadov a oboznamuje posudzovaného so záverom posudkového orgánu.“.
5.
V § 6 ods. 1 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Okresná správa sociálneho zabezpečenia“.
6.
V § 6 ods. 3 sa slová „okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „okresnej správy sociálneho zabezpečenia“ a slová „národný výbor prevzal“ sa nahrádzajú slovami „správa sociálneho zabezpečenia prevzala“.
7.
Za § 6 sa vkladá nový § 6a, ktorý včítane nadpisu znie:
㤠6a
Kontrolné lekárske prehliadky
Okresná správa sociálneho zabezpečenia svojím posudkovým orgánom posudzuje na účely sociálneho zabezpečenia pri kontrolných lekárskych prehliadkach zdravotný stav a pracovnú schopnosť občanov
1.
v lehote určenej pri predchádzajúcom rokovaní alebo aj skôr, ak zistí posudkovo významné skutočnosti, ktoré odôvodňujú vykonanie kontrolnej lekárskej prehliadky, alebo
2.
na podnet iného orgánu sociálneho zabezpečenia.“.
8.
§ 7 ods. 1 znie:
„(1)
Okresná správa sociálneho zabezpečenia rozhoduje o kúpeľnej starostlivosti na základe návrhu ošetrujúceho lekára (ďalej len „návrh“).“.
9.
V § 7 ods. 2 sa slová „v posudkovom orgáne“ nahrádzajú slovami „okresnou správou sociálneho zabezpečenia“;
v odsekoch 3 a 4 sa slová „posudkový orgán“ nahrádzajú slovami „okresná správa sociálneho zabezpečenia“ a
v odseku 5 sa slová „posudkový orgán“ a „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „okresná správa sociálneho zabezpečenia“.
10.
V prílohe č. 3 vyhlášky č. 151/1988 Zb. odsek 2 písm. c) znie:
„c)
zľava vo výške 75 % cestovného v druhej vozňovej triede osobného vlaku a rýchliku vnútroštátnej dopravy a vo výške 62 % v pravidelných vnútroštátnych spojoch autobusovej diaľkovej dopravy.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.
Minister:

MUDr. Novák CSc. v. r.