347/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.09.1992 do 31.12.1992

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

347
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. augusta 1990
o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚSTREDNÉ ORGÁNY, NA ČELE KTORÝCH JE ČLEN VLÁDY
§ 1
V Slovenskej republike pôsobia tieto ústredné orgány štátnej správy, na čele ktorých je člen vlády Slovenskej republiky:
a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
e)
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,
f)
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,
g)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
h)
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky,
ch)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
i)
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
j)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
k)
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
l)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
§ 2
(1)
Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.
(2)
Ministra v čase jeho neprítomnosti, alebo na základe jeho poverenia, zastupuje v plnom rozsahu práv a povinností, vrátane práv a povinností člena vlády Slovenskej republiky, štátny tajomník. Štátnych tajomníkov vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh príslušných ministrov.
(3)
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti ministerstva plní úrad ministerstva. Na čele úradu ministerstva je vedúci, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh príslušného ministra.
§ 3
Ministerstvo hospodárstva
(1)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
priemysel s výnimkou potravinárstva,
b)
energetiku, vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,
c)
teplárenstvo a plynárenstvo,
d)
ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu a pre vyhľadávanie a prieskum rádioaktívnych surovín a ich ťažbu,
e)
hutníctvo,
f)
stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,
g)
obchod a cestovný ruch,
h)
ochranu a využívanie nerastných surovín, vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk nerastov,
ch)
hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín,
i)
štátnu službu pre drahé kovy.
(2)
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky sú podriadené
a)
Slovenská energetická inšpekcia,
b)
Slovenská obchodná inšpekcia,
c)
obvodné banské úrady.
§ 4
Ministerstvo financií
(1)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť financií a cien.
(2)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje
a)
tvorbu a uskutočňovanie finančnej a cenovej politiky, vrátane tvorby a realizácie štátneho rozpočtu, správy štátnych finančných aktív a pasív Slovenskej republiky, vo veciach kapitálového trhu, politiky daní a poplatkov a finančno-ekonomických nástrojov v oblasti podnikania,
b)
metodickú činnosť vo veciach účtovníctva, rozpočtovníctva a kalkulácie,
c)
výkon štátnej správy vo veciach devízového dohľadu, sporiteľníctva a poisťovníctva, vo veciach správy národného majetku vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére a vo veciach investičných spoločností a fondov.
§ 5
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
(1)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre pracovnoprávne vzťahy, zamestnanosť, civilnú službu, mzdy a iné odmeny za prácu, sociálne zabezpečenie, sociálne poistenie, sociálnoprávnu ochranu detí a mládeže, starostlivosť o rodinu a ďalšie veci sociálnej politiky, štátny odborný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, bezpečnosťou technických zariadení a nad dodržiavaním ustanovených pracovných podmienok, s výnimkou pôsobnosti uvedenej v § 3 ods. 1 písm. ch).
(2)
Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny sú podriadené
a)
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia,
b)
Slovenský úrad bezpečnosti práce.
§ 6
Ministerstvo životného prostredia
(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre tvorbu a ochranu životného prostredia, vrátane
a)
ochrany prírody,
b)
ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
c)
ochrany ovzdušia,
d)
územného plánovania a stavebného poriadku,
e)
odpadového hospodárstva,
f)
zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,
g)
geologického výskumu a prieskumu.
(2)
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky sú podriadené
a)
Slovenská inšpekcia životného prostredia, prostredníctvom ktorej Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky plní funkciu orgánu hlavného štátneho dozoru vo veciach životného prostredia,
b)
Slovenský hydrometeorologický ústav.
§ 7
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre odštátnenie a privatizáciu národného majetku, pre správu národného majetku v podnikateľskej sfére, vrátane správy všetkých druhov fondov vytváraných zdrojmi z odštátnenia a privatizácie národného majetku.
§ 8
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác
(1)
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
cestnú a mestskú dopravu, mestské dráhy a dráhy osobitného určenia, dialničné hospodárstvo, cestné hospodárstvo a automobilové opravárenstvo,
b)
vodnú dopravu, riadenie organizácií námornej dopravy,
c)
riadenie organizácií civilného letectva.
(2)
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť spojov v rozsahu patriacom do pôsobnosti Slovenskej republiky.1)
(3)
Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky aj pre investičný rozvoj a oblasť verejných prác.
§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva
(1)
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo s výnimkou pôsobností uvedených v § 6 ods. 1 písm. b), rybárstvo, poľovníctvo a pre potravinárstvo.
(2)
Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky sú podriadené
a)
Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky,
b)
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia.
§ 13
Ministerstvo školstva a vedy
Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre základné, stredné a vysoké školy, pre školské zariadenia, celoživotné vzdelávanie, pre vedu a vedeckotechnický rozvoj a pre štátnu starostlivosť o mládež a šport.
§ 14
Ministerstvo kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, kultúrno-osvetovú činnosť, pamiatkovú starostlivosť, vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií, pre činnosť hromadných informačných prostriedkov s výnimkou rozhlasového a televízneho vysielania, pre knižničnú a muzejnú činnosť, pre vykonávanie autorského zákona, pre veci cirkví a náboženských spoločností a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.
§ 15
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre liečebno-preventívnu a hygienickú starostlivosť, zdravotnícke školy, ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje.
§ 16
Ministerstvo vnútra
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre
a)
ochranu ústavného zriadenia republiky, verejného poriadku a bezpečnosti, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, veci zbraní a streliva, evidenciu pobytu obyvateľstva, evidenciu totožnosti obyvateľov, riešenie otázok utečencov a presídlencov, ochranu utajovaných skutočností, požiarnu ochranu a komplexný záchranný systém,
b)
všeobecnú vnútornú správu, veci územného a správneho členenia Slovenskej republiky, štátnych symbolov Slovenskej republiky, štátneho občianstva, matričné veci, veci zhromažďovania a združovania a archívnictvo,
c)
verejnoprospešné služby, hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi a pre živnostenské podnikanie.
§ 17
Ministerstvo zahraničných vecí
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre zapojenie Slovenskej republiky do dvojstrannej i mnohostrannej medzinárodnej politickej, hospodárskej, obchodnej, vedeckotechnickej i kultúrnej spolupráce a pre rozvíjanie regionálnej spolupráce, vrátane iniciovania a uplatňovania medzinárodných zmlúv a dohovorov.
§ 18
Ministerstvo spravodlivosti
(1)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre súdy, štátne notárstva a pre väzenstvo.
(2)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje stanoviská pre rozhodovaciu činnosť vlády Slovenskej republiky v oblasti legislatívy.
DRUHÁ ČASŤ
OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 20
(1)
V Slovenskej republike pôsobia tieto ďalšie ústredné orgány štátnej správy
a)
Úrad vlády Slovenskej republiky,
b)
Slovenský štatistický úrad,
c)
Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra,
d)
Slovenský protimonopolný úrad.
(2)
Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.
(3)
Na čele úradov uvedených v odseku 1 písm. b) až d) je predseda, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde Slovenskej republiky.
§ 20a
Úrad vlády
(1)
Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre štátnu kontrolu v oblasti štátnej správy s výnimkou kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej republiky a pre vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií.
(2)
Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením činnosti vlády Slovenskej republiky a jej orgánov, okrem úloh uvedených v § 18 ods. 2.
(3)
Vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
(4)
Vo veciach uvedených v odseku 2 riadí činnosť vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky predseda vlády Slovenskej republiky.
§ 21
Slovenský štatistický úrad
(1)
Slovenský štatistický úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre oblasť štátnej štatistiky a pre oblasť informatiky.
(2)
Predsedu Slovenského štatistického úradu vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh vlády Slovenskej republiky.
§ 22
Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra
(1)
Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností.
(2)
Predsedu Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
§ 26
Slovenský protimonopolný úrad
(1)
Zriaďuje sa Slovenský protimonopolný úrad.
(2)
Slovenský protimonopolný úrad je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre podporu a ochranu hospodárskej súťaže.
(3)
Predsedu Slovenského protimonopolného úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 27
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvá“) sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej politiky Slovenskej republiky, vykonávajú v rozsahu svojej pôsobnosti štátnu správu a plnia ďalšie úlohy ustanovené v zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.
§ 28
Ministerstvá skúmajú problematiku vo veciach, ktoré sú v ich pôsobnosti, analyzujú dosahované výsledky a robia opatrenia na riešenie aktuálnych otázok. Spracúvajú koncepcie rozvoja zverených oblastí a riešenia základných otázok, ktoré predkladajú vláde Slovenskej republiky.
§ 29
Ministerstvá sa vo svojej oblasti starajú o náležitú právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Slovenskej republiky; pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dbajú o dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti a robia podľa zákonov potrebné opatrenia na nápravu.
§ 30
(1)
Ministerstvá pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. Vymieňajú si potrebné informácie a podklady a prerokúvajú s inými ministerstvami opatrenia, ktoré sa ich dotýkajú.
(2)
Ministerstvá využívajú podnety a skúsenosti miestnych orgánov štátnej správy.
(3)
Ministerstvá využívajú poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk; zapájajú ich najmä do prác na riešení otázok koncepčnej povahy.
(4)
Ministerstvá plnia svoje úlohy v súčinnosti s príslušnými odborovými orgánmi, najmä s nimi prerokúvajú návrhy závažných opatrení tykajúcich sa životnej úrovne, sociálnych a kultúrnych potrieb pracujúcich; postupujú aj v súčinnosti s organizáciami zamestnávateľov.
§ 31
(1)
Ministerstvá spolupracujú s príslušnými orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Českej republiky, vytvárajú podmienky na koordinovaný postup pri riešení vecí spoločného záujmu, vymieňajú si s nimi skúsenosti, informácie a podklady.
(2)
Ministerstvá spolupracujú s príslušnými orgánmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky pri rozvíjaní medzinárodnych vzťahov v danej oblasti a pri príprave medzinárodných zmlúv; vo svojej pôsobnosti zabezpečujú plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách.
§ 32
Činnosť ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky riadi, zjednocuje a kontroluje vláda Slovenskej republiky.
§ 33
Do vydania novej zákonnej úpravy patrí vláde Slovenskej republiky rozhodovať o tom, ktoré ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a v akom rozsahu vykonávajú v súvislosti s ústavnoprávnymi zmenami doterajšiu pôsobnosť ústredných orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Takéto rozhodnutie vlády Slovenskej republiky je účinné najviac 9 mesiacov.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35
Zrušujú sa
a)
Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj,
b)
Výbor ľudovej kontroly Slovenskej republiky,
c)
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti.
§ 36
(1)
Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza
a)
zo Slovenskej komisie pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj
1.
vo veciach tvorby stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja na Ministerstvo pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky,
2.
vo veciach uskutočňovania stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja, vrátane štátnej expertízy investícií, a vo veciach realizácie štátnej hospodárskej politiky vo zverených odvetviach na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky;
b)
z Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky
1.
vo veciach správy národného majetku v podnikateľskej sfére, jeho odštátnenia a privatizácie na Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky,
2.
v ostatných veciach na Ministerstvo financií Slovenskej republiky;
c)
z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veciach farmaceutického priemyslu na Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky;
d)
z Výboru ľudovej kontroly Slovenskej republiky na Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky;
e)
zo Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
(2)
Doterajšia pôsobnosť Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky a ministra obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovenskej obchodnej inšpekcii1) prechádza na Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky a ministra kontroly Slovenskej republiky.
(3)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností vo veciach uvedených v odseku 1 písm. a) až c) sa upravia dohodou, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(4)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky.
(5)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky, rozumie sa tým Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
§ 37
Zrušujú sa
1.
§ 1 až 12 a § 14 a 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 70/1969 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 150/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1971 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 39/1973 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 121/1983 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 50/1988 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1990 Zb.;
2.
zákon Slovenskej národnej rady č. 33/1971 Zb. o určení ústredného orgánu štátnej správy vo veciach dopravy v pôsobnosti Slovenskej socialistickej republiky;
3.
čl. I, III a IV zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1990 Zb. o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky;
4.
čl. I, III až V zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1990 Zb. o opatreniach v sústave ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
5.
Čl. I zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.
6.
Čl. I body 1, 2, 4 až 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
7.
§ 20 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.
8.
§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie.
9.
§ 50 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.
§ 38
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čl. II
Ak ústavný zákon Federálneho zhromaždenia nezveruje výkon vo veciach uvedených v Čl. I federálnym ústredným orgánom štátnej správy, patrí tento výkon Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.2)
Čl. II
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
a)
vo veciach štrukturálnej politiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
vo veciach vedy a vedeckotechnického rozvoja prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky,
c)
vo veciach informatiky prechádza z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky,
d)
vo veciach dopravy a spojov prechádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky.
(2)
V súvislosti s prechodnom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(3)
Majetkové práva a povinnosti, ako aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov, na ktoré sa nevzťahujú odseky 1 a 2, prechádzajú z Ministerstva pre hospodársku stratégiu Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky.
(4)
Pokiaľ zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy zverujú posôbnosť Federálnemu ministerstvu zahraničného obchodu, vykonáva túto pôsobnosť v rozsahu patriacom Slovenskej republike, Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky.
Čl. II
(1) Doterajšia pôsobnosť vymedzená zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi prechádza
a)
z Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
vo veciach stavebnej výroby a výroby stavebných látok z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
c)
vo veciach drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
d)
z Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
e)
zo Slovenského banského úradu na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
f)
zo Slovenského geologického úradu na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
g)
vo veciach investičného rozvoja z Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky na Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky,
h)
vo veciach informatiky z Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky na Slovenský štatistický úrad,
ch)
vo veciach lesného hospodárstva, vodného hospodárstva a poľovníctva z Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky na Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,
i)
vo veciach štátnej kontroly v oblasti štátnej správy, s výnimkou kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej republiky a vo veciach vybavovania sťažností, oznámení, podnetov a petícií, z Ministerstva kontroly Slovenskej republiky na Úrad vlády Slovenskej republiky,
j)
zo Slovenského úradu bezpečnosti práce na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(2)
Doterajšia pôsobnosť Ministerstva kontroly Slovenskej republiky a ministra kontroly Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovenskej obchodnej inšpekcii3) prechádza na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a ministra hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
V súvislosti s prechodom pôsobnosti podľa odseku 1 rovnako prechádzajú aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných vzťahov. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností sa upravia dohodami, v ktorých sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku a záväzkov a určí sa, ktorí pracovníci prechádzajú na ktoré ministerstvo do pracovného pomeru.
(4)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
(5)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Slovenská komisia pre životné prostredie“, rozumie sa tým Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
(6)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.
(7)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.
(8)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky.
(9)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo medzinárodnych vzťahov Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(10)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky“, rozumie sa tým Úrad vlády Slovenskej republiky.
(11)
Pokiaľ sa v doterajších zákonoch a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa názov „Slovenský úrad geodézie a kartografie“, rozumie sa tým Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.
1)
Čl. 9 ústavného zákona č. 556/1990 Zb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii.
3)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 417/1991 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii.