346/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.10.1998 do 04.11.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. augusta 1990
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Voľby do orgánov samosprávy obcí1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
§ 2
(1)
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt a dovŕšil v deň volieb najmenej 18 rokov veku; v Bratislave a v Košiciach má právo voliť do orgánov samosprávy mestských častí občan, ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt a dovŕšil v deň volieb najmenej 18 rokov veku (ďalej len „občan“).
(2)
Prekážkou vo výkone volebného práva je
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2)
b)
výkon trestu odňatia slobody,2a)
c)
pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.3)
§ 3
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže byť zvolený občan, ktorý má právo voliť a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c).
§ 4
Za starostu obce (primátora) alebo v Bratislave a v Košiciach za starostu mestskej časti môže byť zvolený občan, ktorý má právo voliť, nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) a v deň konania volieb dovŕšil vek 25 rokov.
DRUHÁ ČASŤ
STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
§ 5
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov
(1)
Stály zoznam voličov (ďalej len „zoznam“) zostavuje a vedie obec a v Bratislave a v Košiciach mestská časť (ďalej len „obec“).3a)
(2)
Obec počas volebného obdobia priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v zozname. Zmenu v zozname vykonáva na základe
a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení štátnych orgánov,
c)
výsledkov námietkového konania.
(3)
Orgány, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú evidenciu o osobnom stave občanov,3b) sú povinné bezodkladne oznámiť obciam nadobudnutie a stratu štátneho občianstva, úmrtie občana alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo priezviska alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. To isté platí pre orgány, ktoré rozhodujú o obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, a orgány, v ktorých sa vykonáva výkon trestu odňatia slobody (§ 2 ods. 2 písm. a) a b). Zoznam občanov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, a zmenu trvalého pobytu občanov v Bratislave je ohlasovňa3c) povinná bezodkladne oznámiť príslušnej mestskej časti.
(4)
Obec je povinná umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú pravdivé.
§ 6
Zápis do zoznamu, náležitosti a zmeny v zozname
(1)
Občan, ktorý má právo voliť (ďalej len „volič“), je zapísaný do zoznamu v obci podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný iba v jednom zozname.
(2)
V zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(3)
U každého voliča sa v zozname uvedie
a)
priezvisko a meno,
b)
rodné číslo,
c)
trvalý pobyt,3d) ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(4)
Obec dopĺňa zoznam o osoby, ktoré
a)
nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
prihlásili sa v obci na trvalý pobyt,
c)
dovŕšili 18 rokov veku.
(5)
Obec vyčiarkne zo zoznamu osoby, ktoré
a)
stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
zomreli alebo boli vyhlásené za mŕtve,
c)
sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce.
(6)
Obec vykoná zmenu v zozname u osoby, ktorá zmenila
a)
meno alebo priezvisko,
b)
trvalý pobyt v rámci obce.
(7)
V zozname musí byť miesto na opravu chýb.
§ 6a
Informovanie voličov
Obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
§ 7
Námietkové konanie
(1)
Každý volič si môže počas úradných hodín na obecnom úrade overiť, či je zapísaný v zozname, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná do 48 hodín žiadateľovi vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, prečo žiadosti nemožno vyhovieť.
(2)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zozname, môže sa dotknutý občan obrátiť na príslušný súd podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.3e) Na základe rozhodnutia súdu vykoná obec a v deň volieb okrsková volebná komisia zmenu v zozname.
§ 8
Odovzdanie zoznamu
(1)
Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania v dvoch rovnopisoch zoznam voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku.
(2)
Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku dopíše osobu podľa § 7 ods. 2, ako aj osobu, ktorá občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.
TRETIA ČASŤ
VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY
§ 9
Volebný obvod
(1)
Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev každá obec tvorí jeden viacmandátový volebný obvod.
(2)
Pre voľby starostu obce (primátora) každá obec tvorí jeden jednomandátový volebný obvod.
(3)
Počet poslancov, ktorý sa volí v obci, určí obecné zastupiteľstvo4) a zverejní ho najneskôr 65 dní predo dňom volieb.
§ 10
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach volebné okrsky.
(2)
Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 40 dní predo dňom volieb.
(3)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ORGÁNY
§ 11
Všeobecné ustanovenia
(1)
Pre voľby do orgánov samosprávy obcí sa zriaďuje Ústredná volebná komisia, okresné volebné komisie, miestne a mestské volebné komisie.
(2)
Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
(3)
Členom volebnej komisie môže byť každý, kto má právo voliť. Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo na starostu obce (primátora) nemôže byť členom volebnej komisie.
(4)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí (ďalej len „politické strany“) za podmienok uvedených v § 12 ods. 1, § 13 ods. 1 a § 15 ods. 1. Mená a priezviská zástupcov a ich náhradníkov s uvedením adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. V prípade ochorenia, vzdania sa, opakovanej neúčasti alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcov politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou.
(5)
Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej prvé zasadanie.
(6)
Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(7)
Volebná komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Predseda a podpredseda nesmú byť členmi tej istej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie.
(8)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Zamestnanci zaradení do odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 5.
§ 11a
Zapisovateľ volebnej komisie
(1)
Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu zo zamestnancov okresného úradu,
c)
miestnej (mestskej) volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce,
d)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) zo zamestnancov obce.
(3)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní predo dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) až d) treba vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 5.
§ 12
Ústredná volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine okresov Slovenskej republiky, deleguje najneskôr 30 dní predo dňom volieb do Ústrednej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v okresných volebných komisiách,
b)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách,
d)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
e)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb,
f)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(4)
V prípade nesúhlasu člena Ústrednej volebnej komisie s rozhodnutím Ústrednej volebnej komisie môže podať návrh v tejto veci na rozhodnutie súdu. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.
§ 13
Okresná volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí okresu, deleguje najneskôr 35 dní predo dňom volieb do okresnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(3)
Okresná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť miestnych a mestských volebných komisií (ďalej len „miestna volebná komisia“) a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v nich,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb v okrese a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(4)
V prípade nesúhlasu člena okresnej volebnej komisie s rozhodnutím okresnej volebnej komisie môže podať návrh v tejto veci na rozhodnutie súdu. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
§ 14
Miestna volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť zástupcov politických strán. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta okresného úradu.
(3)
Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4)
Miestna volebná komisia
a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,
b)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce (primátora), ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie,
d)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 14a
Osobitné ustanovenie pre Bratislavu a Košice
(1)
V Bratislave a v Košiciach sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia, ktorá plní úlohy miestnej volebnej komisie.
(2)
Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach odovzdávajú zápisnicu o výsledku volieb podľa odseku 1 Ústrednej volebnej komisii.
(3)
Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach musia mať najmenej päť členov. Ak sa mestská volebná komisia v Bratislave alebo v Košiciach nevytvorí podľa § 14 ods. 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta krajského úradu.
§ 15
Okrsková volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 20 dní predo dňom volieb do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť zástupcov politických strán. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor).
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú dostane každý člen komisie; prvopis zápisnice bezodkladne predloží miestnej volebnej komisii,
c)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
PIATA ČASŤ
NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV DO OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ZASTUPITEĽSTIEV
§ 16
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany a nezávislí kandidáti.
(2)
Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany,
b)
meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom;
c)
meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,
d)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.
(4)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, podpis kandidáta a čestné vyhlásenie, že nie je členom politickej strany;
(5)
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva;
(6)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(7)
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe tohto zákona. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec do piatich dní od vyhlásenia volieb spôsobom v mieste obvyklým.
(9)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany alebo nezávislého kandidáta. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi.
§ 17
Registrácia kandidátov
(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 6,
c)
ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 6; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d)
ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 5,
e)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, najmenej 1 rok (§ 16 ods. 8),
f)
ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 7,
g)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.
(2)
Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(3)
Miestna volebná komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie o registrácii alebo o neregistrácii kandidátnych listín. Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú v danej lehote rozhodnutie, má sa za to, že bolo doručené.
(4)
Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta môžu podať kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd. Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
(5)
Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení registrácie kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia.
§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
(1)
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta a národnosť.
§ 19
Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)
Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala.
(2)
Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť. Toto vyhlásenie sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým.
(3)
Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti4d) po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o nich na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.
§ 20
Hlasovacie lístky
(1)
Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom okresného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.
(2)
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov.
(3)
Na hlasovacom lístku sa uvedú názvy politických strán, ktoré podali kandidátnu listinu, pod ktorými sú zaradení ich zaregistrovaní kandidáti s uvedením poradového čísla, priezviska a mena, akademického titulu, veku a povolania kandidáta. Ďalej sa uvedie údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Poradie, v akom sa politické strany a nezávislí kandidáti zverejnia na hlasovacom lístku, sa určí žrebovaním v miestnej volebnej komisii.
Na hlasovacom lístku sa musí uviesť aj počet členov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý má byť zvolený.
(4)
Hlasovacie lístky sú na konci zoznamu kandidátov opatrené odtlačkom pečiatky obce.
(5)
Obec zabezpečí najneskôr v deň volieb dodanie hlasovacích lístkov okrskovým volebným komisiám.
(6)
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
ŠIESTA ČASŤ
NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE (PRIMÁTORA)
§ 21
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(2)
Kandidovať na funkciu starostu (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru v počte 10 % oprávnených voličov v obci. Počet oprávnených voličov zverejní obec do piatich dní od vyhlásenia volieb spôsobom v mieste obvyklým. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3)
Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta; nezávislý kandidát pripojí aj čestné vyhlásenie, že nie je členom politickej strany. Ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 6.
(5)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany alebo nezávislého kandidáta. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi.
§ 22
Registrácia kandidátov
(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 6,
c)
ak chýba alebo ak je neúplná petícia podľa § 21 ods. 2,
d)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (§ 21 ods. 4),
e)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenia § 17 ods. 2 až 5 platia rovnako.
§ 23
Vyhlásenie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
Ustanovenia § 18 ods. 1 a 19 platia aj pre voľby starostu obce (primátora).
§ 24
Hlasovacie lístky
(1)
Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom okresného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.
(2)
Pre voľby starostu obce (primátora) sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú v abecednom poradí zaregistrovaní kandidáti. U kandidáta sa uvedie poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a názov politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
(3)
Ustanovenia § 20 ods. 4 až 6 platia rovnako.
SIEDMA ČASŤ
PRÍPRAVA VOLIEB
§ 25
Vyhlásenie volieb
(1)
Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že sa voľby konajú vo dvoch dňoch.
(3)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 90 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.5)
§ 26
Deň volieb
(1)
Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 18.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
(2)
Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na 14.00 hodinu a koniec volieb na 22.00 hodinu prvého dňa. Druhý deň začínajú voľby o 7.00 hodine a končia sa o 14.00 hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb v prvom i druhom dni na skoršiu hodinu.
§ 28
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)
Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).
(2)
Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení prvého dňa bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky, a spolu s ostatnými volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto.
§ 29
Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov
Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku. V priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen okrskovej volebnej komisie.
§ 30
Volebná kampaň
(1)
Časom volebnej kampane podľa tohto zákona sa rozumie obdobie začínajúce 25 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
(3)
Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane možno len na miestach vyhradených obcou a vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich.
(4)
Štyridsaťosem hodín pred začatím volieb a v deň volieb je akákoľvek volebná agitácia zakázaná.
(5)
Porušenie zákazu podľa odsekov 2 a 4 obcou sa postihuje podľa osobitného zákona.5a)
(6)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb až do podpísania zápisníc o výsledkoch hlasovania.
ÔSMA ČASŤ
PRIEBEH HLASOVANIA
Hlasovanie
§ 31
(1)
Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3)
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
(4)
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora). Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva volič zakrúžkovaním označí politickú stranu, pre ktorú hlasuje. Týmto volič dáva svoj hlas všetkým kandidátom označenej strany. Volič môže zakrúžkovaním označiť aj jednotlivých kandidátov, pre ktorých hlasuje; zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký má byť v obci zvolený.
Hlasovať súčasne za politické strany a za jednotlivých kandidátov nie je prípustné, ak súčet takto volených kandidátov prevyšuje počet mandátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním poradového čísla volič označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.
(5)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(6)
Volič môže požiadať z dôvodov hodných osobitného zreteľa o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
§ 32
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
§ 33
Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí
Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
§ 34
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 26) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní.
§ 35
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
DEVIATA ČASŤ
ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB
§ 36
Prítomnosť pri sčítaní hlasov
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 37
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a porovná počet obálok so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce (primátora). Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Ak volič zvolí do obecného (mestského) zastupiteľstva politickú stranu, získa hlas každý kandidát tejto politickej strany. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
§ 38
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Neplatný je hlasovací lístok,
a)
ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b)
ktorý nie je upravený podľa § 31 ods. 4,
c)
ak volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť zvolených do obecného (mestského) zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na funkciu starostu obce (primátora), alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta na takúto funkciu.
(3)
Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby poslancov, na ktorých sú kandidáti označení zhodne a správne, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; v opačnom prípade sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Obdobne sa postupuje pri posudzovaní hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce (primátora).
(4)
Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
(5)
V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístku okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.
§ 39
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa uvedie
a)
začiatok a ukončenie hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do obecného (mestského) zastupiteľstva;
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce (primátora),
g)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
(3)
Na uvedenie údajov podľa odseku 3 písm. e) a f) využije okrsková volebná komisia potrebný počet nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré po ukončení volieb na tento účel výslovne označil predseda za prítomnosti ostatných členov komisie.
§ 40
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1)
Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice zašle bezodkladne miestnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2)
Okrsková volebná komisia zapečatí hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými spismi obci do úschovy.
§ 41
Sčítanie hlasov v miestnej volebnej komisii
(1)
Miestna volebná komisia sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc o hlasovaní zaslaných okrskovými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať od okrskových volebných komisií hlasovacie lístky a ostatné volebné spisy, prípadne vysvetlivky a iné informácie.
(2)
V miestnosti, kde miestna volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie Ústredná volebná komisia.
§ 43
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v obci. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici podľa odseku 1 sa uvedie
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
f)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi;
g)
mená náhradníkov;
h) počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
i)
meno zvoleného starostu obce (primátora), názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,
j)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.
§ 44
Výsledky volieb
(1)
Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.
(2)
Ak na poslednom mieste dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany získajú rovnaký počet hlasov, za poslanca je zvolený kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.
(3)
Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo o nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
(5)
Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48).
§ 45
Uverejnenie výsledkov volieb
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v obci výsledky volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce (primátora).
§ 46
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)
Okresná volebná komisia zistí výsledky hlasovania v okrese na podklade zápisníc miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci.
(2)
Okresná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v okrese. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3)
V zápisnici okresnej volebnej komisie sa uvedie
a)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v okrese,
b)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
počet zvolených poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
d)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
f)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb zašle predseda jeden rovnopis zápisnice bezodkladne Ústrednej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy okresnému úradu.
§ 47
Zápisnica Ústrednej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)
Ústredná volebná komisia zisťuje výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a výsledky volieb starostov obcí (primátorov) na území Slovenskej republiky.
(2)
Ústredná volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v Slovenskej republike, ktorú podpíše predseda a členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v Slovenskej republike,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
celkový počet poslancov zvolených do obecných (mestských) zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
e)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
f)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4)
Ústredná volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a volieb starostov obcí (primátorov) bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb.
§ 48
Nové voľby
(1)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby, ak
a)
sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona,
b)
ústavný súd vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,
c)
v prípade voľby starostu obce (primátora) kandidáti dostali rovnaký počet hlasov (§ 44 ods. 5),
d)
sa uprázdnil mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník (§ 51 ods. 1) alebo ak sa uprázdnilo miesto starostu obce (primátora),
e)
vznikla nová obec.5b)
(2)
Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou.
(3)
Ak vznikne v priebehu volebného obdobia nová obec,5b) vykonajú sa nové voľby obecného (mestského) zastupiteľstva a starostu obce (primátora). Úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci alebo starostovi obce (primátorovi), plní pre novovzniknutú obec alebo pre novovzniknuté obce obecné (mestské) zastupiteľstvo rozdeľovanej obce alebo obecné (mestské) zastupiteľstvá zlučovaných obcí.
(4)
Žiadosti o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 1 písm. d) predkladajú obce predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(5)
Pre nové voľby sa ustanovenia o lehotách použijú primerane.
(6)
Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia5c) orgánov samosprávy obcí.1)
§ 49
Osvedčenie o zvolení
Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce (primátora) osvedčenie o zvolení.
§ 51
Náhradníci
(1)
Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca;
V prípade rovnosti hlasov sa postupuje obdobne podľa § 44 ods. 2 a 3.
(2)
Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
DESIATA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB
§ 52
Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1)
Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a potreby pre ne, obálky a pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých obvode sú zriadené.
(2)
Pre miestne volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obec.
(3)
Pre okresné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný úrad.
§ 53
Spolupráca iných orgánov a osôb
Štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
§ 54
Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1)
Programové, organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečujú štatistické orgány Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ostatné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému štatistickému orgánu Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má dopad na zabezpečovanie podmienok pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.
§ 55
Nároky členov volebných komisií
(1)
Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená.
(3)
Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 56
Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.
§ 57
Úhrada volebných nákladov
(1)
Výdavky spojené s voľbami do obecných (mestských) zastupiteľstiev a s voľbami starostov obcí (primátorov) sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej agitácie.
JEDENÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 59
Na opatrenia urobené príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli urobené za jeho účinnosti.
§ 60
Sankcie
Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí sa stíha podľa osobitných predpisov.6)
§ 61
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
4.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov;
b)
vydá vzory hlasovacích lístkov, zoznamu voličov, osvedčenia o zvolení a vzory ďalších volebných dokumentov;
c)
po dohode so Štatistickým úradom Slovenskej republiky upraví najneskôr 50 dní pred voľbami podrobnosti o organizácii práce medzi volebnými komisiami a odbornými sumarizačnými útvarmi;
d)
určí náležitosti návrhov obcí na vyhlásenie nových volieb.
(2)
Štatistický úrad Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 62
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.
§ 63
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 346/1990 Zb.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva
Obec s počtom obyvateľov Počet podpisov voličov na petícii
do 100 10
101-500 20
501-2 000 50
2 001-10 000 100
10 001-20 000 200
20 001-30 000 300
za každých ďalších čo i len začatých 10 000 ďalších 100
1)
§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2a)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb. zákona č. 179/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z.
3c)
§ 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
4)
§ 11 ods. 2 a § 30 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
4a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
4d)
§ 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
5a)
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
6)
§ 177 zákona č. 140/1961 Zb. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov.