346/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1996 do 27.07.1998

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

346
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. augusta 1990
o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Voľby do orgánov samosprávy obcí1) sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
§ 2
(1)
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt (ďalej len „občan“) a dovŕšil v deň volieb 18 rokov veku.
(2)
Právo voliť však nemá občan, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.2)
(3)
Prekážkou vo výkone volebného práva je
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudu,3)
b)
výkon trestu odňatia slobody alebo výkon väzby.
§ 3
(1)
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže byť zvolený občan, ktorý má právo voliť.
(2)
Funkcia poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou
a)
sudcu,
b)
prokurátora a vyšetrovateľa prokuratúry,
c)
príslušníka ozbrojeného bezpečnostného zboru a Zboru nápravnej výchovy,
d)
pracovníka aparátu obecného (mestského) zastupiteľstva, do ktorého by mal byť volený, a hlavného kontrolóra,
e)
starostu obce (primátora).
§ 4
(1)
Za starostu obce (primátora) môže byt zvolený občan, ktorý má právo voliť a dovŕšil v deň volieb 25 rokov veku.
(2)
Funkcia starostu obce (primátora) je nezlučiteľná s funciami uvedenými v § 3 ods. 2 písm. a) až d).
DRUHÁ ČASŤ
ZOZNAMY VOLIČOV
§ 5
Zostavovanie zoznamu voličov
Zoznam voličov zostavuje a vedie obec a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice mestská časť (ďalej len „obec“) podľa volebných okrskov.
§ 6
Zápis do zoznamu voličov
(1)
Občania, ktorí majú právo voliť, sú zapísaní do zoznamu voličov v obci podľa miesta ich trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný iba v jednom zozname voličov.
(2)
Občania, ktorí po zostavení zoznamu voličov nadobudnú alebo stratia právo voliť, budú dodatočne zapísaní do zoznamu voličov alebo z neho vyčiarknutí. Rovnako sa postupuje pri zmene trvalého pobytu.
(3)
U voličov, u ktorých je prekážka vo výkone volebného práva, sa táto okolnosť poznamená v zozname voličov. Ak táto prekážka pominie, záznam v ňom sa vyčiarkne.
§ 7
Vyloženie zoznamu voličov
Obec vyloží zoznam voličov najneskôr 30 dní predo dňom volieb, aby do neho mohli občania nahliadnuť; o vyložení zoznamu voličov obec upovedomí občanov spôsobom v mieste obvyklým.
§ 8
Námietkové konanie
(1)
Každý občan môže ústne alebo písomne podať na obec námietky, v ktorých upozorní na nesprávnosti v zozname voličov a navrhne jeho opravu. Obec je povinná bezodkladne rozhodnúť o námietkach a vykonať opravu v zozname voličov alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu nemožno vykonať.
(2)
Ak obec námietku zamietne, môže ju občan predložiť príslušnému okresnému súdu; súd je povinný rozhodnúť o nej od 3 dní. Pre konanie platia ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku o preskúmavaní rozhodnutí iných orgánov. Podľa rozhodnutia súdu vykoná obec a v deň volieb okrsková volebná komisia opravu v zozname voličov. Konanie pred súdom nepodlieha súdnemu poplatku. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
TRETIA ČASŤ
VOLEBNÉ OBVODY A VOLEBNÉ OKRSKY
§ 9
Volebné obvody
(1)
Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev sa v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného (mestského) zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov v jednom volebnom obvode.
(2)
V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov, môže sa utvoriť iba jeden volebný obvod.
(3)
Volebné obvody a počet poslancov v nich podľa odseku 1 alebo 2 určí a zverejní obec podľa osobitných predpisov4) najneskôr 65 dní predo dňom volieb.
(4)
V mestách, ktoré sa členia na mestské časti, sa hranice volebných obvodov zhodujú s hranicami mestských častí.
(5)
Pre voľby starostu obce (primátora) tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.
§ 10
Volebné okrsky
(1)
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov sa utvárajú v obciach volebné okrsky.
(2)
Volebné okrsky a volebnú miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 40 dní predo dňom volieb.
(3)
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1000 voličov. Pre vzdialené časti obce možno utvoriť samostatné volebné okrsky, ak je v nich aspoň 50 voličov. Volebné okrsky nesmú presahovať hranice volebného obvodu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
VOLEBNÉ ORGÁNY
§ 11
Všeobecné ustanovenia
(1)
Voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Slovenská volebná komisia. V okresoch riadia voľby okresné volebné komisie, v mestách mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie.
(2)
Vo volebnych okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
(3)
Členom volebnej komisie môže byť každý, kto má právo voliť. Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo na starostu obce (primátora) nemôže byť členom volebnej komisie.
(4)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí (ďalej len „politické strany“) a ich koalícií, ktoré podávajú samostatnú kandidátnu listinu, a to za podmienok uvedených v § 12 ods. 1 a § 13 ods. 1. Mená a priezviská zástupcov a náhradníkov s uvedením adresy oznamujú politické strany a koalície politických strán tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. V prípade ochorenia, zaneprázdnenia alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda jeho náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou a koalíciou politických strán. Vyhlásenie kandidátnej listiny za neplatnú alebo jej stiahnutie má za následok zánik členstva zástupcov tejto politickej strany a zástupcov koalície politických strán v príslušnej volebnej komisii.
(5)
Členovia volebnej komisie sa ujímajú svojej funkcie zložením sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi.“. Sľub skladá člen volebnej komisie do rúk toho, kto zvolá jej prvé zasadanie.
(6)
Volebná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa návrh považuje za zamietnutý. O svojich rozhodnutiach vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.
(7)
Volebná komisia na svojom prvom zasadaní určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda a podpredseda žrebom. Predseda a podpredseda nesmú byť členmi tej istej politickej strany. Žrebovanie riadi najstarší člen volebnej komisie.
(8)
Zapisovateľa Slovenskej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky. Zapisovateľa okresnej volebnej komisie vymenuje prednosta okresného úradu spravidla z pracovníkov okresného úradu. Zapisovateľa mestskej, miestnej a okrskovej volebnej komisie vymenuje starosta obce spravidla z pracovníkov obce. Zapisovateľa treba vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohol plniť úlohy ustanovené zákonom. Pri rokovaní volebnej komisie má zapisovateľ poradný hlas. Zapisovateľ skladá sľub podľa odseku 5.
(9)
Slovenská volebná komisia, okresná volebná komisia, mestská volebná komisia a miestna volebná komisia si na výpočtové spracovanie výsledkov volieb vytvárajú odborné sumarizačné útvary z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub podľa odseku 5.
§ 12
Slovenská volebná komisia
(1)
Do Slovenskej volebnej komisie deleguje najneskôr 30 dní predo dňom volieb každá politická strana a koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine okresov Slovenskej republiky, dvoch zástupcov a dvoch náhradníkov.
(2)
Prvé zasadanie Slovenskej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Slovenská volebná komisia najmä:
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa volieb,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okresných volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
c)
zisťuje a uverejňuje celkové výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v Slovenskej republike,
d)
plní dalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.
§ 13
Okresná volebná komisia
(1)
Do okresnej volebnej komisie deleguje najneskôr 35 dní predo dňom volieb každá politická strana a koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátnu listinu do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí okresu, dvoch zástupcov a dvoch náhradníkov.
(2)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 prednosta okresného úradu.
(3)
Okresná volebná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa volieb,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup mestských a miestnych volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
c)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v okrese,
d)
odovzdá volebné spisy do úschovy okresnému úradu,
e)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov a úlohy, ktorými ju poverí Slovenská volebná komisia.
§ 14
Mestská a miestna volebná komisia
(1)
Do mestskej a miestnej volebnej komisie (ďalej len „miestna volebná komisia“) deleguje najneskôr 40 dní predo dňom volieb každá politická strana a koalícia politických strán, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, dvoch zástupcov a dvoch náhradníkov.
(2)
Miestna volebná komisia má najmenej päť členov. Ak nie je miestna volebná komisia utvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce.
(3)
Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie zvolá do 3 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 starosta obce.
(4)
Miestna volebná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa volieb,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových volebných komisií a o odvolaniach proti ich rozhodnutiam,
c)
preskúma a registruje kandidátne listiny a návrhy nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátov na funkciu starostu (primátora),
d)
zisťuje a zverejňuje výsledky volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce (primátora),
e)
odovzdá volebné spisy do úschovy obci.
§ 15
Okrsková volebná komisia
(1)
Každá politická strana a koalícia politických strán, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 20 dní predo dňom volieb jedného zástupcu a jedného náhradníka do každej okrskovej volebnej komisie.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak sa nedosiahne tento počet, vyzve starosta obce politické strany a koalície politických strán uvedené v odseku 1, aby delegovali do okrskovej volebnej komisie väčší počet zástupcov. Ak politické strany a koalície politických strán napriek výzve tak neurobia do 3 dní, vymenuje na ich miesta členov okrskovej volebnej komisie starosta obce, a to z občanov bez politickej príslušnosti.
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie zvolá do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1 starosta obce.
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú predloží bezodkladne miestnej volebnej komisii,
c)
ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy obci.
PIATA ČASŤ
NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV DO OBECNÝCH (MESTSKÝCH) ZASTUPITEĽSTIEV
§ 16
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva môžu podávať politické strany a koalície politických strán, a to osobitne za každý volebný obvod.
(2)
Kandidovať do obecného (mestského) zastupiteľstva môžu na základe vlastného návrhu aj nezávislí kandidáti.
(3)
Kandidátne listiny politických strán a koalícií politikých strán a návrhy nezávislých kandidátov sa podávajú dvojmo najneskôr 40 dní predo dňom volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
(4)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany alebo koalície politických strán,
b)
meno a priezvisko, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom,
c)
meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany alebo koalície politických strán a jeho náhradníka s uvedením adresy. Kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom.
(5)
Návrh nezávislého kandidáta obsahuje jeho meno a priezvisko, vek, povolanie a trvalý pobyt.
(6)
Politická strana alebo koalícia politických strán môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva.
(7)
Kandidát pre voľby do toho istého obecného (mestského) zastupiteľstva môže kandidovať iba v jednom volebnom obvode.
(8)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(9)
K návrhu nezávislého kandidáta sa pripojí petícia podpísaná v obciach nad 2000 obyvateľov najmenej 100 oprávnenými voličmi a v obciach do 2000 obyvateľov podpísaná najmenej 50 oprávnenými voličmi. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt.
(10)
Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
§ 17
Registrácia kandidátov
(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a vyčiarkne
a)
kandidáta, pri ktorom nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
b)
kandidáta, ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán alebo koalícií politických strán alebo na kanditátnych listinách za viac volebných obvodov, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8; ak podpísal kandidát vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
c)
kandidáta, ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 6,
d)
kandidáta, ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(2)
Miestna volebná komisia preskúma aj návrhy nezávislých kandidátov a nezaregistruje kandidáta, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 16 ods. 9 a 10.
(3)
Miestna volebná komisia zaregistruje všetkých kandidátov uvedených na platných kandidátnych listinách a na návrhoch nezávislých kandidátov najneskôr 30 dní predo dňom volieb. Údaj o registrácii kandidátov vyznačí na kandidátnej listine a u nezávislého kandidáta na jeho návrhu. Zaregistrovanie kandidátov oznámi písomne politickým stranám a koalíciám politických strán, nezávislým kandidátom a okresnej volebnej komisii, ktorá to bezodkladne oznámi Slovenskej volebnej komisii. Registrácia kandidátov je podmienkou pre zostavenie a rozmnoženie hlasovacích lístkov.
§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 20 dní predo dňom volieb meno a priezvisko, vek, povolanie, trvalý pobyt a politickú príslušnosť zaregistrovaných kandidátov alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
§ 19
Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
(1)
Kandidát sa môže do 3 dní pred začatím volieb písomne vzdať svojej kandidatúry. Do tohto času môže kandidatúru písomne odvolať aj politická strana alebo koalícia politických strán, ktorá ho kandidovala.
(2)
Vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry nemožno vziať späť. Toto vyhlásenie sa doručí v dvoch rovnopisoch predsedovi miestnej volebnej komisie, ktorý zabezpečí bezodkladne jeho uverejnenie spôsobom v mieste obvyklým.
(3)
Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidáta, zostávajú údaje o ňom na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa naň neprihliada.
§ 20
Hlasovacie lístky
(1)
Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom okresného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.
(2)
Pre každý volebný obvod sa vyhotoví hlasovací lístok spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov.
(3)
Na hlasovacom lístku sa uvedú kandidáti v abecednom poradí s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, veku, povolania, názvu politickej strany alebo koalície politických strán, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaje o tom, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet členov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý má byť v tomto volebnom obvode zvolený.
(4)
Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom pečiatky Slovenskej volebnej komisie.
(5)
Obec zabezpečí najneskôr v deň volieb dodanie hlasovacích lístkov okrskovým volebným komisiám.
(6)
Volič dostane hlasovacie lístky vo volebnej miestnosti v deň konania volieb.
ŠIESTA ČASŤ
NAVRHOVANIE A REGISTRÁCIA KANDIDÁTOV NA FUNKCIU STAROSTU OBCE (PRIMÁTORA)
§ 21
Návrhy kandidátov
(1)
Kandidátov na funkciu starostu obce (primátora) môžu navrhovať politické strany a koalície politických strán. Každá politická strana môže v každej obci navrhnúť iba jedného kandidáta na starostu obce (primátora). Návrhy sa podávajú písomne dvojmo najneskôr 40 dní predo dňom volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie.
(2)
Kandidovať na funkciu starostu obce (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát podáva svoj návrh písomne dvojmo najneskôr 40 dní predo dňom volieb zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. K návrhu pripojí petíciu podpísanú v obciach s počtom nad 2000 obyvateľov najmenej 100 oprávnenými voličmi a v obciach s počtom do 2000 obyvateľov najmenej 50 oprávnenými voličmi obce. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt.
(3)
Návrh na registáciu obsahuje meno a priezvisko kandidáta, jeho vek, povolanie a trvalý pobyt. K návrhu sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 8.
(4)
Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
(5)
Kandidovanie na funkciu starostu obce (primátora) nevylučuje aj kandidovanie na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva.
§ 22
Registrácia kandidátov
(1)
Miestna volebná komisia predložené návrhy preskúma. Nezaregistruje
a)
kandidáta, ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 8,
b)
kandidáta, ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 21 ods. 2,
c)
kandidáta, ktorý nemá trvalý pobyt v obci,v ktorej kandiduje (§ 21 ods. 4).
(2)
Kandidátov, ktorí spĺňajú požiadavky, miestna volebná komisia zaregistruje najneskôr 30 dní predo dňom volieb. Údaj o registrácii kandidátov vyznačí na kandidátnych listinách a u nezávislého kandidáta na jeho návrhu. Zaregistrovanie kandidátov oznámi písomne politickým stranám a koalíciám politických strán, nezávislým kandidátom a okresnej komisii, ktorá to bezodkladne oznámi Slovenskej volebnej komisii. Registrácia kandidátov je podmienkou pre zostavenie a rozmnoženie hlasovacích lístkov.
§ 23
Vyhlásenie, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry
Ustanovenia § 18 a 19 platia aj pre voľby starostu obce (primátora).
§ 24
Hlasovacie lístky
(1)
Predseda miestnej volebnej komisie zabezpečí prostredníctvom okresného úradu rozmnoženie hlasovacích lístkov v potrebnom množstve.
(2)
Pre voľby starostu obce (primátora) sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú v abecednom poradí zaregistrovaní kandidáti všetkých politických strán a koalícií politických strán, ako aj zaregistrovaní nezávislí kandidáti. U kandidáta sa uvedie poradové číslo, meno a priezvisko, vek, povolanie a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
(3)
Ustanovenia § 20 ods. 4 a 5 platia obdobne.
SIEDMA ČASŤ
PRÍPRAVA VOLIEB
§ 25
Vyhlásenie volieb
(1)
Voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) sa konajú v posledných štrnástich dňoch ich volebného obdobia. Vyhlasuje ich predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
(2)
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky môže určiť, že sa voľby konajú vo dvoch dňoch.
(3)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby do orgánov samosprávy obcí a určí deň volieb najneskôr 70 dní pred ich konaním. Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky sa uverejňuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.4a)
§ 26
Deň volieb
(1)
Voľby sa konajú v určený deň od 7.00 do 18.00 hodiny. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu.
(2)
Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na 14.00 hodinu a koniec volieb na 22.00 hodinu prvého dňa. Druhý deň začínajú voľby o 7.00 hodine a končia sa o 14.00 hodine. Ak to miestne potreby vyžadujú, môže obec určiť začiatok volieb v prvom i druhom dni na skoršiu hodinu.
§ 27
Informovanie voličov
Obec informuje voličov najneskôr do 15 dní predo dňom volieb spôsobom v mieste obvyklým o čase a mieste konania volieb v obci. Ak sa na území obce zriadilo viac volebných okrskov, uvedie obec, ktoré časti obce pripadajú na jednotlivé volebné okrsky. Obec zároveň upozorní na povinnosť voliča mať pri sebe preukaz totožnosti a uvedie aj ďalšie údaje potrebné pre plynulý priebeh volieb.
§ 28
Prípravy vo volebnej miestnosti
(1)
Predseda okrskovej volebnej komisie skontroluje pred začatím volieb za prítomnosti komisie volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku a zapečatí ich. Skontroluje tiež vybavenie volebnej miestnosti, či je pripravený zoznam voličov a dostatočný počet hlasovacích lístkov a prázdnych nepriehľadných obálok označených odtlačkom úradnej pečiatky obce (ďalej len „obálka“).
(2)
Ak sa konajú voľby vo dvoch dňoch, zabezpečí predseda okrskovej volebnej komisie, aby po skončení prvého dňa bola volebná schránka a prenosná volebná schránka zapečatená tak, aby sa znemožnilo vkladať do nich hlasovacie lístky, a spolu s ostatnými volebnými spismi ich uloží na bezpečné miesto.
§ 29
Priestory pre úpravu hlasovacích lístkov
Vo volebných miestnostiach sú na úpravu hlasovacích lístkov určené osobitné priestory oddelené tak, aby bola zaručená tajnosť hlasovania. Počet týchto priestorov určí obec s prihliadnutím na počet voličov vo volebnom okrsku. V priestoroch nesmie byť nikto prítomný súčasne s voličom, a to ani člen okrskovej volebnej komisie.
§ 30
Volebná agitácia
(1)
Časom volebnej agitácie sa rozumie obdobie začínajúce 25 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
(2)
V čase volebnej agitácie má každá politická strana, ktorá podala kandidátne listiny aspoň v jednej tretine okresov v Slovenskej republike, rovnaký prístup k štátnym verejným oznamovacím prostriedkom. Všetky kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti majú rovnaký prístup k miestnym oznamovacím prostriedkom.
(3)
Obec vyhradí plochu na vylepovanie predvolebných plagátov. Jej využívanie musí zodpovedať zásade rovnosti kandidujúcich politických strán a nezávislých kandidátov.
(4)
Štyridsaťosem hodín pred začatím volieb a v deň volieb je neprípustná volebná agitácia pre kandidujúce politické strany a pre nazávislých kandidátov slovom, písmom, zvukom i obrazom v štátnych a miestnych oznamovacích prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie, a v ich bezprostrednom okolí.
(5)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisníc o výsledkoch hlasovania.
ÔSMA ČASŤ
PRIEBEH HLASOVANIA
Hlasovanie
§ 31
(1)
Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky. Voliči predstupujú pred okrskovú volebnú komisiu a hlasujú v poradí, v akom sa dostavili do volebnej miestnosti.
(2)
Volič po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť a po zázname v zozname voličov dostane od komisie obálku a hlasovacie lístky. Ak volič nemá preukaz totožnosti a žiadny z členov okrskovej volebnej komisie ho nepozná, komisia požiada, aby volič preukázal svoju totožnosť svedectvom dvoch osôb známych komisii. Ak tak neurobí ani do ukončenia hlasovania, hlasovanie sa mu neumožní.
(3)
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za chýbajúce, prečiarknuté alebo inak nesprávne upravené hlasovacie lístky iné.
(4)
Po prevzatí obálky volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora). Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva zakrúžkovaním poradových čísiel označí kandidátov, pre ktorých hlasuje. Volič môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť v príslušnom volebnom obvode zvolený. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním poradového čísla označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.
(5)
Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.
(6)
Volič môže požiadať z dôvodov hodných osobitného zreteľa o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej miestnosti. V takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou a obálkou. Volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
§ 32
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
§ 33
Poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí
Za poriadok vo volebnej miestnosti a v jej bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej volebnej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti a dôstojný priebeh hlasovania sú záväzné pre všetkých prítomných.
§ 34
Prerušenie hlasovania
Ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú začať hlasovanie, pokračovať v ňom alebo ho ukončiť, môže okrsková volebná komisia po dohode s miestnou volebnou komisiou odročiť začatie hlasovania na neskoršiu hodinu alebo predĺžiť čas hlasovania. Celkový čas hlasovania (§ 26) sa však týmto opatrením nesmie skrátiť. Okrsková volebná komisia o takomto opatrení vyrozumie voličov spôsobom v mieste obvyklým. V prípade, že hlasovanie je prerušené, zapečatí okrsková volebná komisia volebné spisy, volebnú schránku a prenosnú volebnú schránku. Pri opätovnom začatí hlasovania predseda za prítomnosti členov okrskovej volebnej komisie overí neporušenosť pečatí a poznamená to v zápisnici o hlasovaní.
§ 35
Ukončenie hlasovania
Po uplynutí hodiny určenej na ukončenie hlasovania môžu hlasovať už len tí, ktorí sú vo volebnej miestnosti alebo pred ňou. Potom sa volebná miestnosť uzavrie a predseda okrskovej volebnej komisie vyhlási hlasovanie za ukončené.
DEVIATA ČASŤ
ZISŤOVANIE VÝSLEDKU VOLIEB
§ 36
Prítomnosť pri sčítaní hlasov
V miestnosti, kde okrsková volebná komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.
§ 37
Sčítanie hlasov v okrskovej volebnej komisii
(1)
Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej volebnej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a obálky a potom dá otvoriť volebnú schránku. Ak okrsková volebná komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú volebnú schránku, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
(2)
Okrsková volebná komisia vyberie obálky s hlasovacími lístkami z volebnej schránky, spočíta obálky a porovná počet obálok so záznamami v zozname voličov. Neúradné obálky komisia vylúči.
(3)
Po vybratí hlasovacích lístkov z obálok okrsková volebná komisia rozdelí hlasovacie lístky pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a osobitne pre voľby starostu obce (primátora). Potom zistí počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov. Výsledky zapíše do zápisnice o hlasovaní.
(4)
Každý člen okrskovej volebnej komisie môže nazerať do hlasovacích lístkov. Predseda okrskovej volebnej komisie kontroluje správnosť sčítania hlasov.
§ 38
Posudzovanie hlasovacích lístkov
(1)
Neplatný je hlasovací lístok,
a)
ktorý nie je na predpísanom tlačive,
b)
na ktorom volič ustanoveným spôsobom neoznačil kandidátov,
c)
ak volič na hlasovacom lístku neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta, alebo ak označil zakrúžkovaním viac kandidátov, než má byť vo volebnom obvode zvolených do obecného (mestského) zastupiteľstva, alebo neoznačil zakrúžkovaním ani jedného kandidáta na funkciu starostu obce (primátora), alebo ak zakrúžkovaním označil viac ako jedného kandidáta na takúto funkciu.
(2)
Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia vylúči hlasovacie lístky s neoznačenými kandidátmi. Ak sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov pre voľby poslancov, na ktorých sú kandidáti označení zhodne a správne, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov; v opačnom prípade sú všetky hlasovacie lístky neplatné. Obdobne sa postupuje pri posudzovaní hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce (primátora).
(3)
Poškodenie hlasovacieho lístku nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.
(4)
V sporných prípadoch rozhoduje o platnosti hlasovacieho lístku okrsková volebná komisia s konečnou platnosťou.
§ 39
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o hlasovaní
(1)
Okrsková volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o hlasovaní, ktorú podpíšu predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici okrskovej volebnej komisie o hlasovaní sa uvedie
a)
začiatok a ukončenie hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok,
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov do obecného (mestského) zastupiteľstva,
f)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce (primátora),
g)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané okrskovej volebnej komisii, a uznesenia, ktoré komisia prijala, a ich odôvodnenie.
(3)
Na uvedenie údajov podľa odseku 3 písm. e) a f) využije okrsková volebná komisia potrebný počet nepoužitých hlasovacích lístkov, ktoré po ukončení volieb na tento účel výslovne označil predseda za prítomnosti ostatných členov komisie.
§ 40
Ukončenie činnosti okrskovej volebnej komisie
(1)
Po sčítaní hlasov a podpísaní zápisnice o hlasovaní ohlási predseda okrskovej volebnej komisie výsledok hlasovania a jeden rovnopis zápisnice zašle bezodkladne miestnej volebnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti.
(2)
Okrsková volebná komisia zapečatí hlasovacie lístky, obálky a zoznamy voličov a odovzdá ich spolu s ostatnými volebnými spismi obci do úschovy.
§ 41
Sčítanie hlasov v miestnej volebnej komisii
(1)
Miestna volebná komisia sčíta hlasy a zistí výsledky hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch a celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc o hlasovaní zaslaných okrskovými volebnými komisiami. Ak vzniknú pochybnosti, má právo vyžiadať od okrskových volebných komisií hlasovacie lístky a ostatné volebné spisy, prípadne vysvetlivky a iné informácie.
(2)
V miestnosti, kde miestna volebná komisia sčítava hlasy, majú právo byť prítomní členovia volebných komisií vyššieho stupňa a pracovníci ich odborných útvarov, ako i osoby, ktorým na to dala povolenie Slovenská volebná komisia.
§ 42
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb vo volebnom obvode
(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb osobitne pre každý volebný obvod. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici podľa odseku 1 sa uvedie
a)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
b)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
c)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
d)
počet odovzdaných obálok;
e)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
f)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva,
g)
mená náhradníkov,
h)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby starostu obce (primátora),
i)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané miestnej volebnej komisii, a uznesenia, ktoré komisia prijala, a ich odôvodnenie.
(3)
V obciach, v ktorých sa utvoril iba jeden volebný obvod (§ 9 ods. 2), sa zápisnica podľa odseku 1 nevyhotovuje.
§ 43
Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci
(1)
Miestna volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v obci. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici podľa odseku 1 sa uvedie
a)
počet volebných obvodov,
b)
počet volebných okrskov a počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania,
c)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov,
d)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
e)
počet odovzdaných obálok,
f)
počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva,
g)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, a ich politická príslušnosť alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi,
h)
mená náhradníkov,
i)
počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce (primátora),
j)
meno zvoleného starostu obce (primátora), jeho politickú príslušnosť alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,
k)
stručný obsah oznámení a sťažností, ktoré boli podané miestnej volebnej komisii, a uznesenia, ktoré komisia prijala, a ich stručné odôvodnenie.
§ 44
Výsledky volieb
(1)
Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov.
(2)
Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany alebo koalície politických strán rovnaký počet platných hlasov, je zvolený za poslanca kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany alebo koalície politických strán.
(3)
Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo koalícií politických strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
(4)
Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48).
§ 45
Uverejnenie výsledkov volieb
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb v obci výsledky volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce (primátora).
§ 46
Zápisnica okresnej volebnej komisie
(1)
Okresná volebná komisia zistí výsledky hlasovania v okrese na podklade zápisníc miestnych volebných komisií o výsledku volieb v obci.
(2)
Okresná volebná komisia vyhotoví dvojmo zápisnicu o výsledku volieb v okrese. Zápisnicu podpíše predseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3)
V zápisnici okresnej volebnej komisie sa uvedie
a)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v okrese,
b)
počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
počet zvolených poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
d)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
e)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisníc o výsledku volieb zašle predseda jeden rovnopis zápisnice bezodkladne Slovenskej volebnej komisii. Ostatné volebné spisy odovzdá do úschovy okresnému úradu.
§ 47
Zápisnica Slovenskej volebnej komisie a uverejnenie výsledkov volieb
(1)
Slovenská volebná komisia zisťuje výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a výsledky volieb starostov obcí (primátorov) na území Slovenskej republiky.
(2)
Slovenská volebná komisia vyhotoví zápisnicu o výsledku volieb v Slovenskej republike, ktorú podpíše predseda a členovia komisie a zapisovateľ komisie. Dôvody odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3)
V zápisnici o výsledku volieb sa uvedie
a)
počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov v Slovenskej republike,
b)
celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky,
c)
celkový počet poslancov zvolených do obecných (mestských) zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,
d)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo,
e)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.
(4)
Slovenská volebná komisia uverejní celkové výsledky volieb do obecných (mestských) zastupiteľstiev a volieb starostov obcí (primátorov) bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb.
§ 48
Nové voľby
(1)
Ak sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby podľa tohto zákona, predseda Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr do týždňa po vyhlásení výsledkov volieb vykoná opatrenia na to, aby sa uskutočnili nové voľby. Zákonné lehoty môžu byť v takomto prípade primerane skrátené.
(2)
Nové voľby sa vykonajú aj v prípade voľby starostu obce (primátora), ak kandidáti dostali rovnaký počet hlasov (§ 44 ods. 4).
(3)
Nové voľby sa vykonajú na podklade zoznamov voličov zostavenom pre nové voľby.
(4)
Pre nové voľby sa ustanovenia tohto zákona použijú primerane s tým, že úlohy okresných volebných komisií plní Slovenská volebná komisia.
§ 49
Osvedčenie o zvolení
Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce (primátora) osvedčenie o zvolení.
§ 51
Náhradníci
(1)
Ak sa uprázdni v obecnom (mestskom) zastupiteľstve mandát, nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov, ale nebol zvolený za poslanca. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje obdobne podľa § 44 ods. 2 a 3.
(2)
Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné (mestské) zastupiteľstvo do 15 dní po tom, čo sa uprázdni mandát, a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom.
(3)
Ak sa uprázdni miesto starostu obce (primátora), vykonajú sa nové voľby. Nové voľby sa vykonajú aj v prípade, že sa uprázdni mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník podľa odseku 1.
DESIATA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE VOLIEB
§ 52
Zabezpečenie pomocných prostriedkov
(1)
Všetky pomocné prostriedky, najmä volebné miestnosti a potreby pre ne, obálky a pomocné pracovné sily zabezpečia pre okrskové volebné komisie obce, v ktorých obvode sú zriadené.
(2)
Pre miestne volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky obec.
(3)
Pre okresné volebné komisie zabezpečí všetky pomocné prostriedky okresný úrad.
§ 53
Spolupráca orgánov a organizácií
(1)
Všetky štátne orgány a všetky organizácie sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
(2)
Organizácie a osoby zaoberajúce sa polygrafickou činnosťou sú povinné na žiadosť orgánov zabezpečujúcich úlohy podľa tohto zákona zabezpečiť, aby hlasovacie lístky, tlačivá a ostatné potrebné úradné dokumenty boli včas a riadne rozmnožené.
§ 54
Zabezpečenie spracovania výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky
(1)
Programové, organizačné a technické podmienky potrebné pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky zabezpečujú štatistické orgány Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a ostatné orgány sú povinné včas písomne oznámiť príslušnému štatistickému orgánu Slovenskej republiky každú skutočnosť, ktorá má dopad na zabezpečovanie podmienok pre spracovanie výsledkov volieb pomocou výpočtovej techniky.
§ 55
Nároky členov volebných komisií
(1)
Funkcia člena volebnej komisie je čestnou funkciou. Člen volebnej komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu; predovšetkým má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy, prípadne ak ide o samostatne zárobkovo činnú osobu na náhradu, ktorá sa rovná pomernej časti minimálnej mzdy pracovníkov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy podľa odseku 1, má nárok, aby mu bola vyplatená suma uhradená.
(3)
Spôsob náhrady alebo úhrady podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
(4)
Člen okrskovej volebnej komisie má nárok na odmenu za výkon funkcie v čase, keď nemá nárok na náhradu mzdy podľa odseku 1. Výšku odmeny a spôsob jej úhrady a výplaty ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
§ 56
Okolnosť, že niekto je kandidátom, nesmie byť na ujmu v jeho pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.
§ 57
Úhrada volebných nákladov
(1)
Výdavky spojené s voľbami do obecných (mestských) zastupiteľstiev a s voľbami starostov obcí (primátorov) sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Každá politická strana a každý nezávislý kandidát znášajú náklady svojej volebnej agitácie.
JEDENÁSTA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 58
(1)
Ak vznikne po účinnosti tohto zákona nová obec (mesto), utvoria jej zastupiteľstvo poslanci doterajšieho obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorí majú trvalý pobyt na území novovzniknutej obce (mesta). V prípade potreby zabezpečí doplňovacie voľby doterajšie obecné (mestské) zastupiteľstvo, a to aj pokiaľ ide o voľbu starostu obce (primátora).
(2)
Ak dôjde v priebehu volebného obdobia k zlúčeniu obcí, utvoria obecné zastupiteľstvo novej obce poslanci doterajších obecných zastupiteľstiev zlúčených obcí. V prípade potreby zabezpečí doplňovacie voľby obecné zastupiteľstvo zlúčenej obce.
§ 59
Na opatrenia urobené príslušnými orgánmi štátnej správy na prípravu vykonania tohto zákona už v čase pred vyhlásením volieb, ak neodporujú zákonu, sa hľadí tak, ako by boli urobené za jeho účinnosti.
§ 60
Sankcie
Marenie prípravy a priebehu volieb do orgánov samosprávy obcí sa stíha podľa osobitných predpisov.6)
§ 61
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
upraví podrobnosti o úlohách obcí a miestnych orgánov štátnej správy pri
1.
utváraní volebných okrskov,
2.
zostavovaní zoznamov voličov,
3.
zabezpečovaní a vybavovaní volebných miestností,
4.
úschove hlasovacích lístkov a iných volebných spisov;
b)
vydá vzory hlasovacích lístkov, zoznamu voličov, osvedčenia o zvolení a vzory ďalších volebných dokumentov;
c)
po dohode so Slovenským štatistickým úradom upraví najneskôr 50 dní pred voľbami podrobnosti o organizácii práce medzi volebnými komisiami a odbornými sumarizačnými útvarmi.
(2)
Slovenský štatistický úrad po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 62
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 56/1971 Zb. o voľbách do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike.
§ 63
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.
1)
§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
3)
§ 5 ods.2 písm. b), § 9 ods. 2 písm. a) a § 24 zákona č.20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 11 ods. 2 a § 30 ods.1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 236/1988 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.
6)
§ 177 zákona č. 140/1961 Zb. (Trestný zákon) v znení neskorších predpisov.