345/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
Ministerstvo vnitra České republiky
vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.), v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a po projednání s Nezávislým odborovým svazem pracovníků veřejné silniční dopravy Čech a Moravy a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy pod č. j. SD/1 R-11021/90 ze dne 24. července 1990 výnos, kterým se mění výnos č. j. SD/33-2728/1987 z 31. července 1987 o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy. Tento výnos nabývá účinnosti dnem uveřejnění oznámení ve Sbírce zákonů. Bylo-li v jednotlivých organizacích podle tohoto výnosu postupováno od 9. července 1990, považuje se tento postup za postup učiněný v souladu s § 113 odst. 3 a § 131 písm. a) zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.).
Do výnosu lze nahlédnout v odborech dopravy krajských národních výborů, v odboru dopravy Národního výboru hlavního města Prahy a na ministerstvu vnitra České republiky - Správě pro dopravu.