326/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.11.1996 do 31.12.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky
z 18. júla 1990
o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Táto vyhláška upravuje poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl (ďalej len „študent“) v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorí
a)
sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky,
b)
nie sú občanmi Slovenskej republiky, ale majú povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Podľa tejto vyhlášky možno poskytovať štipendiá okrem sociálneho a rodičovského štipendia aj študentom, ktorí v rámci svojho vysokoškolského štúdia študujú na vysokých školách v zahraničí.
§ 2
Druhy štipendií
Študentom sa môžu poskytnúť
a)
štipendiá zo štátnych zdrojov, a to konkurzné štipendium, mimoriadne štipendium, štipendium pre študentov postgraduálneho štúdia, sociálne štipendium, rodičovské štipendium a športové štipendium,
b)
štipendium z ostatných zdrojov.1)
DRUHÁ ČASŤ
ŠTIPENDIÁ ZO ŠTÁTNYCH ZDROJOV
§ 3
Konkurzné štipendium
(1)
Za vynikajúce plnenie povinností študenta môže dekan fakulty priznať študentovi konkurzné štipendium do výšky 1000,– Sk mesačne. Konkurzné štipendium možno priznať v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.
(2)
Konkurzné štipendium sa poskytuje na základe výsledkov konkurzného konania, ktoré písomne vyhlasuje dekan fakulty. Počty štipendií, ich výšku, čas poskytovania a kritériá pre ich priznanie a odobratie určuje každoročne na návrh dekana akademický senát fakulty.
§ 4
Mimoriadne štipendium
(1)
Dekan fakulty môže priznať študentovi na základe kritérií určených akademickým senátom fakulty aj jednorazové mimoriadne štipendium, ktoré možno poskytnúť mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi a študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia.
(2)
Mimoriadne štipendium možno priznať len v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.
§ 5
Sociálne štipendium
(1)
Sociálne štipendium sa poskytuje študentovi za predpokladu splnenia podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.
(2)
Sociálne štipendium sa poskytuje od začiatku školského roku. Ak žiada študent sociálne štipendium počas školského roku, poskytne sa mu od prvého dňa mesiaca, v ktorom žiadosť podal.
(3)
Študentovi sa sociálne štipendium poskytuje najviac 11 mesiacov v školskom roku, okrem študentky, resp. študenta poberajúcich štipendium podľa § 8, ktorým sa sociálne štipendium poskytuje 12 mesiacov v školskom roku.
§ 6
Skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky sociálneho štipendia
(1)
Za príjem sa na účely tejto vyhlášky považujú
a)
príjmy fyzických osôb podľa osobitného predpisu2) po odpočítaní
1.
poistného na zdravotné poistenie, na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,
2.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,
3.
sumy na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s výkonom prác podľa osobitného predpisu,3)
4.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4)
b)
štipendiá s výnimkou prospechového štipendia žiaka, konkurzného, mimoriadneho, sociálneho a športového štipendia študenta.
(2)
Z príjmov fyzických osôb, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,5) sa za príjmy na účely tejto vyhlášky považujú
a)
príjmy poskytované formou dávok
1.
nemocenského poistenia okrem podpory pri narodení dieťaťa a pohrebného,
2.
dôchodkového zabezpečenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť a ďalších dávok poskytovaných dôchodcom,6)
3.
z Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky,
b)
príjmy prijaté v rámci plnenia vyživovacej povinnosti,7)
c)
štátne dávky upravené osobitnými predpismi8) s výnimkou prídavkov na deti a príplatku k prídavkom na deti,9)
d)
sociálne dávky podľa osobitných predpisov,10)
e)
plnenia plynúce zo zdrojov Organizácie Spojených národov poskytované príslušníkom ozbrojených síl, ktorí pôsobia v zostavách mierových síl Organizácie Spojených národov v zahraničí,
f)
valutová časť platu zamestnancov zahraničnej služby.
(3)
V prípade straty11) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(4)
Za príjem sa na účely tejto vyhlášky považuje aj príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí; to platí aj na peňažné plnenie, ktoré má obdobný účel ako príjem uvedený v odseku 2 písm. a) až c).
(5)
Za príjem sa na účely tejto vyhlášky nepovažuje
a)
mesačná odmena žiaka stredného odborného učilišťa, špeciálneho stredného odborného učilišťa, odborného učilišťa a učilišťa poskytovaná na základe zhodnotenia jeho prospechu a správania a príplatok žiakom podľa osobitného predpisu,12)
b)
zárobok nezaopatrených detí13) za práce vykonávané v čase školských prázdnin a z príležitostného zamestnania, ktoré nezakladá pravidelný príjem,
c)
príjem študenta, ktorý nepresahuje sumu 1 600 Sk mesačne.
(6)
Od príjmu uvedeného v odsekoch 1, 2 a 4 sa odpočítava
a)
výživné a príspevok na výživu platené iným osobám, ku ktorým má spoločne posudzovaná osoba vyživovaciu povinnosť,
b)
úhrada za pobyt nezaopatreného dieťaťa v zariadení s celoročným pobytom alebo jej časť, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za nezaopatrené dieťa, ku ktorému má vyživovaciu povinnosť, s výnimkou prípadov, ak je dôvodom takéhoto umiestnenia nezaopatreného dieťaťa liečenie, plnenie povinnej školskej dochádzky alebo sústavná príprava na povolanie; to platí aj vtedy, ak ide o úhradu alebo jej časť za pobyt v zariadení s celoročným pobytom, ktorú platí spoločne posudzovaná osoba za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť.
(7)
Príjem sa vypočíta ako jedna dvanástina príjmu za predchádzajúci kalendárny rok pripadajúceho na spoločne posudzované osoby v čase posudzovania nároku na sociálne štipendium za podmienky, že od toho času nenastala trvalá zmena príjmu2) niektorej zo spoločne posudzovaných osôb. Takto vypočítaný príjem sa zaokrúhľuje na desiatky korún smerom nadol.
(8)
Ak nastala trvalá zmena príjmu niektorej zo spoločne posudzovaných osôb v priebehu kalendárneho roka, berie sa za základ príjem od mesiaca, v ktorom zmena príjmu nastala.
(9)
Do okruhu spoločne posudzovaných osôb na účely zisťovania príjmu patrí
a)
študent a jeho rodičia, ak sa príjem zisťuje u rodičov bezdetného osamelého študenta alebo bezdetného ženatého študenta, ktorého manžel nie je zárobkovo činný,
b)
študent, jeho manžel, ktorý je zárobkovo činný, a ich nezaopatrené dieťa, ak sa príjem zisťuje u manžela študenta,
c)
študent, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa a ktorého manžel nie je zárobkovo činný, osamelý študent s nezaopatreným dieťaťom, obojstranne osirelý študent a študent, ktorý poberá príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, ak príjem študenta presahuje sumu 1 600 Sk mesačne.
(10)
Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov okruhu spoločne posudzovaných osôb, ak
a)
sa stará o rodinu slobodný, rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,
b)
je ženatý (vydatá) a má nezaopatrené dieťa,
c)
je obojstranne osirelý,
d)
obaja rodičia sú poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem,
e)
obaja rodičia sú nezamestnaní a sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
f)
bol pred dosiahnutím plnoletosti zverený rozhodnutím príslušného orgánu do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov.
(11)
Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 10, započítava sa žiadateľ za dvoch členov okruhu spoločne posudzovaných osôb len raz.
(12)
Študent ohlási fakulte, ktorá štipendium poskytuje, do ôsmich dní po uplynutí dňa, v ktorom zmena nastala, všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálneho štipendia alebo na jeho výšku. Ak je zmena v prospech študenta, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa mesiaca, v ktorom zmena nastala. Ak je zmena v neprospech študenta, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 7
Výška sociálneho štipendia
(1)
Sociálne štipendium je
pri mesačnom príjme na 1 člena okruhu spoločne posudzovaných osôb štipendium mesačne
do 1 300 Sk 1 000 Sk
od 1 300 Sk do 1 450 Sk 850 Sk
od 1 450 Sk do 1 600 Sk 700 Sk.
(2)
Sociálne štipendium podľa odseku 1 sa zvyšuje o 500 Sk mesačne študentovi, ktorý je občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou.
§ 8
Rodičovské štipendium
(1)
Študentke, ktorej sa narodí dieťa (ďalej len „študentke – matke“), a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom v prípade, ak nepoberajú materský (rodičovský) príspevok, sa môže priznať rodičovské štipendium vo výške 350,– Sk mesačne na prvé a 200,- Sk mesačne na každé ďalšie dieťa.
(2)
Študentke – matke, ktorej sa narodí dieťa v čase jej štúdia na vysokej škole, poskytuje sa sociálne a rodičovské štipendium v priznanej výške spätne, začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého patrí začiatok šiesteho týždňa pred pôrodom, ak oň požiada do troch mesiacov odo dňa pôrodu. Ak študentka – matka nepožiada o poskytnutie štipendia v uvedenej lehote, poskytne sa jej štipendium od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom o štipendium požiadala. Študentke – matke prvého ročníka sa toto štipendium poskytne najskôr od začiatku školského roku.
(3)
Študentke – matke, ktorej sa narodí dieťa do šiestich týždňov po skončení jej štúdia na vysokej škole, poskytuje sa sociálne a rodičovské štipendium v priznanej výške spätne, začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého patrí začiatok šiesteho týždňa pred pôrodom; takto priznané štipendium sa poskytne ešte za mesiac, v ktorom skončila štúdium.
(4)
Študentke – matke, ktorej sa narodí dieťa mŕtve, alebo ktorej dieťa zomrie do šiestich týždňov po pôrode, poskytne sa sociálne a rodičovské štipendium v priznanej výške ešte za kalendárny mesiac, do ktorého patrí koniec šiesteho týždňa odo dňa pôrodu.
(5)
Študentke – matke, alebo osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sa prestali starať o narodené dieťa a toto dieťa bolo preto zverené rozhodnutím súdu alebo národného výboru do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak je dieťa v ústavnej starostlivosti z iných ako zdravotných dôvodov, sa výplata sociálneho a rodičovského štipendia zastavuje od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť; na účely priznania sociálneho štipendia podľa § 5 až 7 sa na študentku pozerá, akoby toto dieťa nemala.
(6)
Študentke – matke a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom sa poskytuje sociálne a rodičovské štipendium za čas 12 mesiacov v školskom roku, a to aj pri opakovaní ročníka.
§ 9
Športové štipendium
(1)
Študentovi vysokej školy – vrcholovému športovcovi, členovi vysokoškolskej telovýchovnej jednoty sa môže poskytovať v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte, športové štipendium. Toto štipendium sa poskytuje na úhradu výdavkov, ktoré vznikajú oproti výdavkom ostatných študentov v súvislosti s významom športovej činnosti.
(2)
Údaje o športovej činnosti potvrdzuje ministerstvo po konzultácii s príslušným športovým zväzom.
(3)
Bližšie podmienky poskytovania tohto štipendia, jeho výšku v ustanovenom rozpätí, určuje každoročne na návrh dekana akademický senát fakulty. Štipendium môže priznať dekan fakulty do výšky 1000,– Sk mesačne počas 12 mesiacov v školskom roku v tomto rozpätí:
štipendium mesačne druh reprezentácie
od 200 Kčs do 400 Kčs akademickí reprezentanti Slovenskej republiky
od 400 Kčs do 600 Kčs akademickí reprezentanti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, členovia stredísk vrcholového športu ministerstva a hráči prvej celoštátnej ligy v kolektívnych športoch
od 600 Kčs do 800 Kčs reprezentanti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v juniorskej a seniorskej kategórii
od 800 Kčs do 1000 Kčs reprezentanti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, účastníci majstrovstiev Európy, sveta, olympijských hier a svetových univerziád.
TRETIA ČASŤ
ŠTIPENDIUM Z OSTATNÝCH ZDROJOV
§ 10
(1)
Vysoká škola a fakulta môže poskytnúť študentovi aj štipendium z ostatných zdrojov.
(2)
Štipendium priznáva rektor vysokej školy a dekan fakulty podľa pravidiel, ktoré schváli na základe návrhu rektora alebo dekana akademický senát vysokej školy alebo akademický senát fakulty.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
(1)
Priznané štipendiá sa poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti (karantény) študenta.
(2)
Štipendiá sa neposkytujú študentovi
a)
v čase prerušenia štúdia,
b)
v čase, ktorý sa po prestupe, prerušení štúdia alebo novom prijatí na vysokú školu po zanechaní štúdia kryje s časom, za ktorý v predchádzajúcom štúdiu štipendium dostal, okrem štipendia podľa § 4 a 8,
c)
ktorý už získal vysokoškolské vzdelanie.
(3)
Študentovi, ktorý poberá rezortné, krajské alebo podnikové štipendium podľa doterajších právnych predpisov, sa neposkytuje sociálne a rodičovské štipendium.
(4)
Pri opakovaní ročníka sa štipendium neposkytuje okrem štipendia podľa § 4 a 8.
(5)
Priznané štipendiá sa poskytnú študentovi posledného ročníka ešte za mesiac, v ktorom uplynul prvý termín určený dekanom fakulty na vykonanie štátnej skúšky;15) ak študent neskončí štúdium v tomto termíne, a povolil sa mu náhradný termín alebo opakovanie štátnej skúšky, poskytujú sa mu štipendiá do 31. augusta školského roku, v ktorom mal štúdium skončiť.
(6)
Štipendiá možno poskytnúť študentovi na základe žiadosti, ktorú podáva na fakulte, na ktorej študuje, ak v kritériách pre priznávanie štipendií nie je určené inak. Žiadosť sa podáva spravidla na začiatku školského roka. K žiadosti študent prikladá doklady potrebné na preukázanie skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia. O žiadosti o štipendium, okrem sociálneho štipendia, a o štipendiu pre študentov postgraduálneho štúdia rozhoduje dekan.
(7)
Ak sa poskytnú štipendiá podľa tejto vyhlášky v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom alebo ak študent neoznámil zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, neoprávnene prijaté sumy vráti.16)
(8)
Študentovi uvedenému v § 1 ods. 2 sa môže poskytnúť v čase jeho pobytu na území Slovenskej republiky v období hlavných prázdnin, z dôvodu konania praxe, pracovnej neschopnosti aj z dôvodu materstva sociálne a rodičovské štipendium za podmienok splnenia príslušných ustanovení vyhlášky pri jednotlivých druhoch štipendia.
(9)
Spôsob výplaty štipendií upraví dekan fakulty.
(10)
Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy akademického senátu fakulty akademický senát vysokej školy.
(11)
Za nezaopatrené dieťa sa na účely tejto vyhlášky považuje dieťa podľa osobitného predpisu.13)
§ 12
(1)
Štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších právnych predpisov, sa študentom vyplatia za mesiac júl a august 1990 v priznanej výške.
(2)
Rezortné, krajské a podnikové štipendiá a príspevky poskytované na základe doteraz uzavretých osobitných dohôd medzi organizáciou a študentom sa poskytujú v súlade s týmito dohodami naďalej, až do skončenia dňa ich účinnosti, ak sa organizácia a študent nedohodnú inak.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

L. Kováč v. r.
1)
Napr. § 6 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
2)
§ 6 až 10 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4, § 6 ods. 8 a § 10 ods. 2 zákona č. 286/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 7 písm. c) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
7)
Zákon o rodine č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.§ 145e, 145h a 145i zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
10)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.§ 119 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
11)
§ 5 ods. 3 zákona č. 286/1992 Zb. v znení zákona č. 626/1992 Zb.
12)
Vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 245/1993 Z. z. o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť.
13)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
14)
Nariadenie vlády ČSSR č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom.
15)
§ 19 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.