326/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.1990 do 31.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

326
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky
z 18. júla 1990
o poskytovaní štipendií študentom vysokých škôl
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Rozsah platnosti
(1)
Táto vyhláška upravuje poskytovanie štipendií študentom vysokých škôl (ďalej len „študent“) v pôsobnosti Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ktorí
a)
sú štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
b)
nie sú občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ale majú povolenie na trvalý pobyt na území Českej republiky alebo Slovenskej republiky.
(2)
Podľa tejto vyhlášky možno poskytovať štipendiá okrem sociálneho a rodičovského štipendia aj študentom, ktorí v rámci svojho vysokoškolského štúdia študujú na vysokých školách v zahraničí.
§ 2
Druhy štipendií
Študentom sa môžu poskytnúť
a)
štipendiá zo štátnych zdrojov, a to konkurzné štipendium, mimoriadne štipendium, sociálne štipendium, rodičovské štipendium a športové štipendium,
b)
štipendium z ostatných zdrojov.1)
DRUHÁ ČASŤ
ŠTIPENDIÁ ZO ŠTÁTNYCH ZDROJOV
§ 3
Konkurzné štipendium
(1)
Za vynikajúce plnenie povinností študenta môže dekan fakulty priznať študentovi konkurzné štipendium do výšky 1000,– Kčs mesačne. Konkurzné štipendium možno priznať v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.
(2)
Konkurzné štipendium sa poskytuje na základe výsledkov konkurzného konania, ktoré písomne vyhlasuje dekan fakulty. Počty štipendií, ich výšku, čas poskytovania a kritériá pre ich priznanie a odobratie určuje každoročne na návrh dekana akademický senát fakulty.
§ 4
Mimoriadne štipendium
(1)
Dekan fakulty môže priznať študentovi na základe kritérií určených akademickým senátom fakulty aj jednorazové mimoriadne štipendium, ktoré možno poskytnúť mimoriadne nadanému a talentovanému študentovi a študentovi, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia.
(2)
Mimoriadne štipendium možno priznať len v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte.
§ 5
Sociálne štipendium
(1)
Sociálne štipendium možno poskytnúť študentovi za predpokladu splnenia podmienok uvedených v ďalších ustanoveniach v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte. Sociálne štipendium priznáva dekan fakulty.
(2)
Pre zisťovanie sociálnych pomerov je rozhodujúce
a)
u bezdetného osamelého študenta a u bezdetného ženatého študenta, ktorého manžel nie je zárobkovo činný, výška priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena domácnosti rodičov študenta alebo na jedného člena domácnosti jedného z rodičov študenta, u ktorého študent žije, a jeho manžela (ďalej len „rodičia“). Ak študent nie je členom domácnosti ani jedného z rodičov, vychádza sa z výživného určeného súdom obidvom rodičom, alebo poskytovaného na základe dohody,
b)
u študenta, ktorého manžel je zárobkovo činný, výška priemerného čistého mesačného príjmu pripadajúceho na jedného člena ich domácnosti,
c)
u študenta, ktorý sa stará o nezaopatrené dieťa a ktorého manžel nie je zárobkovo činný, u osamelého študenta s nezaopatreným dieťaťom a u obojstranne osirelého študenta, alebo u študenta, ktorý poberá príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti, len vlastný príjem študenta, ak v súhrne presahuje sumu 1200,– Kčs mesačne.
(3)
Sociálne štipendium sa poskytuje od začiatku školského roku. Ak žiada študent sociálne štipendium počas školského roku, poskytne sa mu od prvého dňa mesiaca, v ktorom žiadosť podal.
(4)
Študentovi sa sociálne štipendium poskytne najviac 11 mesiacov v školskom roku, okrem študenta uvedeného v odseku 2 písm. c) a študentky, resp. študenta poberajúcich štipendium podľa § 8, ktorým sa sociálne štipendium poskytuje 12 mesiacov v školskom roku.
§ 6
Skutočnosti rozhodujúce pre určenie výšky sociálneho štipendia
(1)
Priemerným čistým mesačným príjmom sa rozumie mesačný priemer peňažných príjmov znížených o daň, ktorej tieto príjmy podliehajú, alebo naturálnych požitkov v hodnote ustanovenej na účely dane zo mzdy po jej odpočítaní, ktoré dosiahli
a)
obaja rodičia študenta a študent alebo
b)
jeden z rodičov, jeho manžel a študent alebo
c)
manžel študenta a študent.
(2)
Priemerný čistý mesačný príjem sa vypočítava z príjmov osôb uvedených v odseku 1 za predchádzajúci kalendárny rok za podmienky, že od toho času nedošlo k trvalej zmene základnej mzdy alebo základnej pracovnej odmeny, alebo nevznikol pracovný, členský, služobný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah (ďalej len „pracovný pomer“) niektorého z rodičov, alebo manžela študenta alebo študenta.
(3)
Ak došlo k trvalej zmene základnej mzdy alebo základnej pracovnej odmeny u osôb uvedených v odseku 1 v priebehu predchádzajúceho alebo bežného kalendárneho roka, berie sa za základ priemerná čistá mesačná základná mzda (odmena) odo dňa zmeny základnej mzdy (odmeny), ku ktorej sa pripočíta priemerný čistý mesačný príjem dosiahnutý z ostatných zložiek mzdy (odmeny) v predchádzajúcom kalendárnom roku.
(4)
Ak v priebehu predchádzajúceho alebo bežného kalendárneho roka uzavrel niektorý z rodičov alebo manžel študenta alebo študent pracovný pomer, vypočítava sa priemerný čistý mesačný príjem odo dňa jeho uzavretia; ak v uvedenom období došlo ku skončeniu pracovného pomeru, vypočítava sa priemerný čistý mesačný príjem od skončenia pracovného pomeru.
(5)
Pod príjmom, ktorý je základom pre zistenie priemerného čistého mesačného príjmu, sa rozumie
a)
príjem započítateľný na účely dôchodkového zabezpečenia po odpočítaní dane alebo príspevku plateného jednotným roľníckym družstvom na čiastočnú úhradu nákladov sociálneho zabezpečenia,
b)
príjem z akejkoľvek zárobkovej a inej činnosti po odpočítaní dane,
c)
dôchodky z dôchodkového zabezpečenia a dávky uvedené v § 28 ods. 1 písm. g),2)
d)
peňažné dávky nemocenského zabezpečenia nahrádzajúce pracovný príjem,
e)
prídavky na deti a výchovné k dôchodkom,
f)
materský príspevok,
g)
výživné a príspevok na výživu rozvedeného manžela a nevydatej matke,
h)
odmena pestúna a príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti,3)
i)
zaopatrovací príspevok členov rodín občanov vykonávajúcich službu v ozbrojených silách a príspevok na úhradu za užívanie bytu vojaka,
j)
príspevok na službu, platové vyrovnanie a hodnostný plat pri skončení služobného pomeru,4)
k)
vdovecký príspevok,
l)
príspevky z hmotného zabezpečenia občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
m)
náhrada za stratu na dôchodku,
n)
mzdové vyrovnanie poskytované v súvislosti so štrukturálnymi zmenami v národnom hospodárstve,5)
o)
pravidelné príspevky k dôchodkom družstevných roľníkov poskytované podľa osobitných predpisov,6) výsluhový prídavok v stavebníctve a ďalšie prídavky k dôchodkom poskytované z prostriedkov organizácií,
p)
čisté príjmy z nehnuteľností,7)
r)
príjmy z náhrady za užívanie poľnohospodárskych pozemkov,8)
s)
zvýšenie k dôchodku pre bezvládnosť a príplatok k prídavkom na deti a k výchovnému k dôchodkom, ak ide o poskytovanie opatrovateľskej služby,
t)
dávky sociálneho zabezpečenia9) okrem dávok uvedených v odseku 6,
u)
príspevok pred nástupom do zamestnania,5)
v)
príjmy študentov a dávky sociálneho zabezpečenia, ak v súhrne presahujú sumu 1200,– Kčs mesačne.
(6)
Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu, sa nezahŕňajú
a)
podpora pri narodení dieťaťa,
b)
pohrebné,
c)
peňažná odmena poskytovaná pri životných a pracovných výročiach,10)
d)
peňažné plnenie zo zmluvného poistenia,
e)
štipendiá poskytované študujúcim na stredných a vysokých školách,
f)
dedičstvo,
g)
príjem získaný z odškodnenia v súvislosti s rehabilitáciou,11)
h)
štátny vyrovnávací príspevok,12)
i)
príjmy študenta z pracovného pomeru, z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a dávky sociálneho zabezpečenia do úhrnnej výšky 1200,– Kčs mesačne.
(7)
Od priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma výživného určená súdom niektorému z rodičov študenta alebo študentovi, prípadne jeho manželovi, alebo poskytovaná na základe dohody schválenej súdom, prípadne poskytovaná dobrovoľne.
(8)
Čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že sa priemerný čistý mesačný príjem rodičov študenta a študenta alebo manžela študenta a študenta delí počtom členov domácnosti.
(9)
Pri výpočte priemerného čistého mesačného príjmu na jedného člena domácnosti sa za členov domácnosti považujú
a)
rodičia a ich nezaopatrené dieťa,13) ak sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u rodičov študenta,
b)
študent, jeho manžel a ich nezaopatrené dieťa,13) ak sa čistý priemerný mesačný príjem zisťuje u manžela študenta.
(10)
Žiadateľ o štipendium sa započítava za dvoch členov domácnosti, ak
a)
sa stará o rodinu slobodný, rozvedený, ovdovený alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,
b)
sú obaja rodičia dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú pravidelný príjem,14)
c)
je ženatý (žiadateľka vydatá).
(11)
Ak ide o súbeh prípadov uvedených v odseku 10, započítava sa žiadateľ za dvoch členov domácnosti len raz.
(12)
Študent je povinný ohlásiť fakulte ihneď všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie sociálneho štipendia alebo jeho výšku. Ak nastane zmena skutočností rozhodujúcich pre poskytovanie alebo výšku sociálneho štipendia, uskutoční sa zmena sociálneho štipendia od prvého dňa v mesiaci, v ktorom zmena nastala. Ak je zmena v neprospech študenta, uskutoční sa od prvého dňa nasledujúceho mesiaca.
§ 7
Výška sociálneho štipendia
Sociálne štipendium je
pri priemernom čistom mesačnom príjme na 1 člena domácnosti štipendium mesačne
&nbsp do 900,- Kčs 500,- Kčs
nad 900,- Kčs do 1050,- Kčs 350,- Kčs
nad 1050,- Kčs do 1200,- Kčs 200,- Kčs.
§ 8
Rodičovské štipendium
(1)
Študentke, ktorej sa narodí dieťa (ďalej len „študentke – matke“), a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom v prípade, ak nepoberajú materský (rodičovský) príspevok, sa môže priznať rodičovské štipendium vo výške 350,– Kčs mesačne na prvé a 200,- Kčs mesačne na každé ďalšie dieťa.
(2)
Študentke – matke, ktorej sa narodí dieťa v čase jej štúdia na vysokej škole, poskytuje sa sociálne a rodičovské štipendium v priznanej výške spätne, začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého patrí začiatok šiesteho týždňa pred pôrodom, ak oň požiada do troch mesiacov odo dňa pôrodu. Ak študentka – matka nepožiada o poskytnutie štipendia v uvedenej lehote, poskytne sa jej štipendium od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom o štipendium požiadala. Študentke – matke prvého ročníka sa toto štipendium poskytne najskôr od začiatku školského roku.
(3)
Študentke – matke, ktorej sa narodí dieťa do šiestich týždňov po skončení jej štúdia na vysokej škole, poskytuje sa sociálne a rodičovské štipendium v priznanej výške spätne, začínajúc prvým dňom kalendárneho mesiaca, do ktorého patrí začiatok šiesteho týždňa pred pôrodom; takto priznané štipendium sa poskytne ešte za mesiac, v ktorom skončila štúdium.
(4)
Študentke – matke, ktorej sa narodí dieťa mŕtve, alebo ktorej dieťa zomrie do šiestich týždňov po pôrode, poskytne sa sociálne a rodičovské štipendium v priznanej výške ešte za kalendárny mesiac, do ktorého patrí koniec šiesteho týždňa odo dňa pôrodu.
(5)
Študentke – matke, alebo osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom, ktorí sa prestali starať o narodené dieťa a toto dieťa bolo preto zverené rozhodnutím súdu alebo národného výboru do rodinnej alebo ústavnej starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak je dieťa v ústavnej starostlivosti z iných ako zdravotných dôvodov, sa výplata sociálneho a rodičovského štipendia zastavuje od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť; na účely priznania sociálneho štipendia podľa § 5 až 7 sa na študentku pozerá, akoby toto dieťa nemala.
(6)
Študentke – matke a osamelému študentovi s nezaopatreným dieťaťom sa poskytuje sociálne a rodičovské štipendium za čas 12 mesiacov v školskom roku, a to aj pri opakovaní ročníka.
§ 9
Športové štipendium
(1)
Študentovi vysokej školy – vrcholovému športovcovi, členovi vysokoškolskej telovýchovnej jednoty sa môže poskytovať v rámci objemu finančných prostriedkov, ktorý má fakulta na tento účel určený v rozpočte, športové štipendium. Toto štipendium sa poskytuje na úhradu výdavkov, ktoré vznikajú oproti výdavkom ostatných študentov v súvislosti s významom športovej činnosti.
(2)
Údaje o športovej činnosti potvrdzuje ministerstvo po konzultácii s príslušným republikovým športovým zväzom.
(3)
Bližšie podmienky poskytovania tohto štipendia, jeho výšku v ustanovenom rozpätí, určuje každoročne na návrh dekana akademický senát fakulty. Štipendium môže priznať dekan fakulty do výšky 1000,– Kčs mesačne počas 12 mesiacov v školskom roku v tomto rozpätí:
štipendium mesačne druh reprezentácie
od 200 Kčs do 400 Kčs akademickí reprezentanti Slovenskej republiky
od 400 Kčs do 600 Kčs akademickí reprezentanti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, členovia stredísk vrcholového športu ministerstva a hráči prvej celoštátnej ligy v kolektívnych športoch
od 600 Kčs do 800 Kčs reprezentanti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v juniorskej a seniorskej kategórii
od 800 Kčs do 1000 Kčs reprezentanti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, účastníci majstrovstiev Európy, sveta, olympijských hier a svetových univerziád.
TRETIA ČASŤ
ŠTIPENDIUM Z OSTATNÝCH ZDROJOV
§ 10
(1)
Vysoká škola a fakulta môže poskytnúť študentovi aj štipendium z ostatných zdrojov.
(2)
Štipendium priznáva rektor vysokej školy a dekan fakulty podľa pravidiel, ktoré schváli na základe návrhu rektora alebo dekana akademický senát vysokej školy alebo akademický senát fakulty.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 11
(1)
Priznané štipendiá sa poskytujú aj v čase pracovnej neschopnosti (karantény) študenta.
(2)
Štipendiá sa neposkytujú študentovi
a)
v čase prerušenia štúdia,
b)
v čase, ktorý sa po prestupe, prerušení štúdia alebo novom prijatí na vysokú školu po zanechaní štúdia kryje s časom, za ktorý v predchádzajúcom štúdiu štipendium dostal, okrem štipendia podľa § 4 a 8,
c)
ktorý už získal vysokoškolské vzdelanie.
(3)
Študentovi, ktorý poberá rezortné, krajské alebo podnikové štipendium podľa doterajších právnych predpisov, sa neposkytuje sociálne a rodičovské štipendium.
(4)
Pri opakovaní ročníka sa štipendium neposkytuje okrem štipendia podľa § 4 a 8.
(5)
Priznané štipendiá sa poskytnú študentovi posledného ročníka ešte za mesiac, v ktorom uplynul prvý termín určený dekanom fakulty na vykonanie štátnej skúšky;15) ak študent neskončí štúdium v tomto termíne, a povolil sa mu náhradný termín alebo opakovanie štátnej skúšky, poskytujú sa mu štipendiá do konca školského roku, v ktorom mal štúdium skončiť.
(6)
Štipendiá možno poskytnúť študentovi na základe žiadosti, ktorú podáva na fakulte, na ktorej študuje, ak v kritériách pre priznávanie štipendií nie je určené inak. Žiadosť sa podáva spravidla na začiatku školského roka. K žiadosti študent prikladá doklady potrebné na preukázanie skutočností rozhodujúcich pre priznanie štipendia. O žiadosti rozhoduje dekan.
(7)
Ak sa poskytnú štipendiá podľa tejto vyhlášky v dôsledku nepravdivých alebo neúplných údajov uvedených študentom alebo ak študent neoznámil zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre ich priznanie, čas poskytovania alebo výšku, je povinný neoprávnene prijaté sumy vrátiť.16)
(8)
Študentovi uvedenému v § 1 ods. 2 sa môže poskytnúť v čase jeho pobytu na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v období hlavných prázdnin, z dôvodu konania praxe, pracovnej neschopnosti aj z dôvodu materstva sociálne a rodičovské štipendium za podmienok splnenia príslušných ustanovení vyhlášky pri jednotlivých druhoch štipendia.
(9)
Spôsob výplaty štipendií upraví dekan fakulty.
(10)
Na vysokých školách, ktoré sa nečlenia na fakulty, plní úlohy dekana podľa tejto vyhlášky rektor a úlohy akademického senátu fakulty akademický senát vysokej školy.
§ 12
(1)
Štipendiá, ktoré boli priznané podľa doterajších právnych predpisov, sa študentom vyplatia za mesiac júl a august 1990 v priznanej výške.
(2)
Rezortné, krajské a podnikové štipendiá a príspevky poskytované na základe doteraz uzavretých osobitných dohôd medzi organizáciou a študentom sa poskytujú v súlade s týmito dohodami naďalej, až do skončenia dňa ich účinnosti, ak sa organizácia a študent nedohodnú inak.
§ 13
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:

L. Kováč v. r.
1)
Napr. § 6 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
2)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení.
3)
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 50/1984 Zb.
4)
§ 31 ods. 3 a 5 a § 33 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.§ 109 a 110 zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb.
5)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania v znení neskorších predpisov.
6)
Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy zo 17. 12. 1979 č. FM 015-1472/1979 o poskytovaní pravidelných príspevkov k dôchodku členov jednotných roľníckych družstiev – dôchodcov.
7)
Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd SSR č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 123/1975 Zb. o užívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 114/1990 Zb.
9)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
10)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní odmien pri významných pracovných a životných výročiach v znení vyhlášky č. 120/1988 Zb.
11)
Napr. zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii.
12)
§ 7 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku.
13)
Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkách v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.
14)
Nariadenie vlády ČSSR č. 142/1983 Zb. o poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom.
15)
§ 19 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.