Predpis bol zrušený predpisom 202/1995 Z. z.

323/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.08.1990 do 30.09.1995

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

323
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 27. júla 1990
o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov
Federálne ministerstvo financií, Štátna banka česko-slovenská a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa ustanovenia § 34 ods. 3 devízového zákona č. 162/1989 Zb. v znení zákona č. 109/1990 Zb. ustanovujú:
§ 1
V žiadosti o povolenie majetkovej účasti na podnikaní v zahraničí (ďalej len „majetková účasť“) devízový tuzemec uvedie:
a)
názov (meno), sídlo (bydlisko) a predmet podnikania (činnosti) devízového tuzemca,
b)
názov (meno), sídlo (bydlisko), predmet podnikania a právnu formu zahraničného podniku,
c)
výšku základného kapitálu zahraničného podniku,
d)
výšku podielu devízového tuzemca na zahraničnom podniku, zdroj jeho financovania, menu a spôsob jeho úhrady,
e)
výpočet návratnosti prostriedkov vynaložených devízovým tuzemcom,
f)
charakteristiku devízového cudzozemca, ktorý sa podieľa na zahraničnom podniku, a výšku jeho majetkového podielu.
Obdobne postupuje devízový tuzemec pri žiadosti o zmenu výšky majetkovej účasti.
§ 2
V žiadosti o povolenie prevodu majetkového podielu devízového tuzemca na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou (ďalej len „majetkový podiel“) na devízového cudzozemca devízový tuzemec uvedie:
a)
názov (meno) a sídlo (bydlisko),
b)
názov (meno), sídlo (bydlisko) a predmet podnikania (činnosti) zahraničnej právnickej osoby, na ktorej sa devízový tuzemec majetkovo podieľa,
c)
výšku jestvujúceho, prevádzaného a výsledného majetkového podielu,
d)
cenu, za ktorú sa majetkový podiel prevádza,
e)
názov (meno), sídlo (bydlisko) devízového cudzozemca, na ktorého sa majetkový podiel prevádza.
§ 3
Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 1/1977 z 28. 2. 1977 o majetkových účastiach na podnikaní v zahraničí pri získavaní surovín a materiálov v nesocialistických krajinách publikovaná v čiastke 1/1977 Vestníka FMZO a registrovaná v čiastke 11/1977 Zbierky zákonov a úprava Federálneho ministerstva zahraničného obchodu a Federálneho ministerstva financií č. 5/1983 z 8. 4. 1983 o povoľovaní majetkových účastí v zahraničí súvisiacich s vykonávaním medzinárodného obchodu, medzinárodnej dopravy a medzinárodného zasielateľstva publikovaná v čiastke 5/1983 Vestníka FMZO a registrovaná v čiastke 21/1983 Zbierky zákonov.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Predseda Štátnej banky česko-slovenskej:

Ing. Tošovský v. r.

Minister zahraničného obchodu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Ing. Stračár v. r.