322/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

322
Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky
po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 105 ods. 4 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. (úplné znenie č. 52/1988 Zb.) výnos č. 8/1990 z 2. júla 1990 o ustanovení obdobia s nižšou potrebou práce pre poskytnutie ďalšej dovolenky.
Výnos stanovuje rozsah obdobia, kedy pracovníkom s pracovným časom nerovnomerne rozvrhnutým podľa § 85 ods. 2 Zákonníka práce a pracovníkom, ktorých práca podstatne závisí od poveternostných vplyvov, prislúcha za každý týždeň dovolenky čerpanej v tomto období ďalšia dovolenka v trvaní dvoch dní, najviac však jeden týždeň.
Výnos nadobudol účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov.
Výnos bol publikovaný v Informáciach Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky č.17/1990 a v Spravodajcovi Ministerstva výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky č. 9/1990. Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky a vo všetkých organizáciách tohto rezortu.