313/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.1990 do 03.02.1993

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

313
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 27. júla 1990,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, a vyhláška č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 177 ods. 1 písm. n) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. a podľa § 10 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb. a vyhlášky č. 260/1990 Zb., sa mení a dopĺňa takto:
V § 140 ods. 2 sa suma „830 Kčs“ nahrádza sumou „1100 Kčs“, suma „930 Kčs“ sumou „1200 Kčs“ a suma „1150 Kčs“ sumou „1300 Kčs“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „U chorých na diabetes je odporúčaním príslušného orgánu štátnej zdravotníckej správy diabetický preukaz tohto občana.“.
Čl. II
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 206/1990 Zb. o štátnom vyrovnávacom príspevku, sa mení a dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa novým odsekom 1, ktorý znie:
„(1)
Ak zamestnávateľom osoby je cudzí zastupiteľský úrad na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, a tento zamestnávateľ nemôže z vážnych dôvodov zabezpečiť výplatu príspevku, vypláca príspevok príslušný štátny orgán.1) “.
Doterajší text § 5 sa označuje ako odsek 2.
Čl. III
1.
Podmienky sociálnej odkázanosti podľa čl. I sa u občanov, ktorých zdravotný stav vyžaduje diétne stravovanie, posudzujú podľa tejto vyhlášky začínajúc júlom 1990. Spätné vyplatenie dávky sociálnej starostlivosti sa umožňuje v prípadoch, keď je žiadosť o príspevok na diétne stravovanie podaná do 31. decembra 1990.
2.
Pokiaľ pred účinnosťou tejto vyhlášky z vážnych dôvodov príspevok nevyplatil cudzí zastupiteľský úrad (čl. II), vyplatí príspevok príslušný štátny orgán.
Čl. IV
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.
Minister:

Miller v. r.