303/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.07.1990 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

303
ZÁKON
z 20. júla 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa Trestný poriadok
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení zákonov č. 57/1965 Zb., č. 58/1969 Zb., č. 149/1969 Zb., č. 48/1973 Zb., č. 29/1978 Zb., č. 43/1980 Zb., č. 159/1989 Zb. a č. 178/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
§ 71 ods. 2 znie:
„(2)
V konaní pred súdom môže väzba trvať najviac jeden rok. Ak je však obvinený stíhaný pre trestný čin teroru (§ 93 a 93a), všeobecného ohrozenia (§ 179 ods. 2, 3), nedovolenej výroby a držania omamných a psychotropných látok a jedov (§ 187 ods. 3), vraždy (§ 219), lúpeže (§ 234 ods. 2, 3), brania rukojemníkov (§ 234a ods. 3), znásilnenia (§ 241 ods. 2, 3) a pohlavného zneužívania (§ 242 ods. 3, 4), môže väzba v konaní pred súdom trvať takú dobu, ktorá spolu s väzbou vykonanou v prípravnom konaní nepresiahne dva roky. Ak je taký obvinený vzatý do väzby až v konaní pred súdom väzba môže trvať najviac dva roky. Ak v týchto lehotách nie je trestné stíhanie skončené, musí byť obvinený prepustený na slobodu.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.