293/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

293
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
vydalo podle § 123 odst. 2 zákoníku práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., a § 56 odst. 2 zákona č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění zákona č. 156/1969 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem financí cen a mezd České republiky a českým Odborovým svazem pracovníků justice a hospodářské arbitráže výnos ze dne 2. července č. j. 810/90 - org. Tímto výnosem se vydává platový řád pro soudce z povolání okresních a krajských soudů, státní notáře, justiční a notářské čekatele.
Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Bude uveřejněn ve Sbírce instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky v částce 3/1990.
Do výnosu lze nahlédnout u všech soudů a státních notářství v České republice.