287/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
vydalo podľa § 123 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 18. júna 1990 č. 225-18 991-5157, ktorým sa mení úprava Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií (reg. v čiastke 34/1982 Zb.). Výnosom sa v súvislosti a nápravou maloobchodných cien potravín zvyšujú sumy odlučného uvedené v § 2 úpravy z 31. augusta 1982.
Výnos nadobúda účinnosť 9. júlom 1990. Možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí a ostatných federálnych orgánoch, ktorým bude zaslaný.