286/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

286
Federálne ministerstvo financií
vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a výborom Odborového zväzu pracovníkov paňažníctva a poisťovníctva výnos zo 6. júna 1990 č. VIII/2 - 10 926/90 o odmeňovaní odborných pracovníkov Investičnej banky.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov. Výnosom bol zrušený výnos Federálneho ministerstva financií z 1. decembra 1989 č. VIII/2 - 20 391/89 (reg. v čiastke 34/1989 Zb.). Do výnosu možno nazrieť v Investičnej banke, na Federálnom ministerstve financií a na Federálnom ministerstve práce a sociálnych vecí.