282/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
NARIADENIE VLÁDY
Česko-slovenskej federatívnej republiky
z 9. apríla 1990
o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru
Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách nariaďuje:
§ 1
Na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne sa zriaďuje fakulta hudobná a fakulta divadelná so sídlom v Brne.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.