Predpis bol zrušený predpisom 131/2002 Z. z.

282/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 09.07.1990 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
NARIADENIE VLÁDY
Česko-slovenskej federatívnej republiky
z 9. apríla 1990
o zmene v organizácii vysokých škôl umeleckého smeru
Vláda Česko-slovenskej federatívnej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách nariaďuje:
§ 1
Na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne sa zriaďuje fakulta hudobná a fakulta divadelná so sídlom v Brne.
§ 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Čalfa v. r.