260/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.1990 do 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

260
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 25. júna 1990,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 177 ods. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. a podľa § 144 zákona č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení zákona č. 116/1967 Zb., zákona č. 103/1988 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 ods. 4 znie:
„(4)
Ustanovenia § 63 ods. 5, § 64 ods. 4, § 65 a § 72 ods. 1 až 4 platia tu obdobne.“.
2.
V § 11 ods. 1 písm. b) sa slová „výrobného družstva“ nahrádzajú slovami „nepoľnohospodárskeho družstva, v ktorom súčasťou členstva je aj pracovný vzťah“.
3.
V § 11 ods. 1 písm. c) bode 3 sa vypúšťajú slová „peňažné odmeny v rámci socialistického súťaženia“ a „peňažné odmeny v rámci socialistického súťaženia a“.
4.
V § 11 ods. 1 písm. c) sa pripája bod 7, ktorý znie:
„7.
zárobky obdobné zárobkom uvedeným v ustanovení písmena a) bode 4 včítane doplatku do priemerného zárobku;“.
5.
V § 12 ods. 7 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a do doby započítané podľa § 10,“.
6.
§ 12 ods. 7 sa dopĺňa ustanovením písmena f), ktoré znie:
„f)
doby výkonu civilnej služby.“.
7.
V § 16 sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou § 23 ods. 2 zákona o zápočet doby zamestnania v cudzine podľa § 10.“.
8.
V § 18, 56, 56a, 57, 58, 59, § 60 ods. 1, § 108, 113 až 120, 126, 141, 146, 157, 158, 161, 164 a 166 sa slová „národný výbor“, „národnému výboru“, „národným výborom“, „národného výboru“, „národné výbory“, „národnými výbormi“ a „národných výborov“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“, „príslušnému orgánu“, „príslušným orgánom“, „príslušného orgánu“, „príslušné orgány“, „príslušnými orgánmi“ a „príslušných orgánov“.
9.
§ 24 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
odborná príprava v odborných učilištiach,“.
10.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Za umiestnenie dieťaťa v ústave (zariadení) pre také deti sa nepovažuje doba prerušenia pobytu dieťaťa v ústave (zariadení) počas školských prázdnin, ktoré trvá po celý kalendárny mesiac.“.
11.
§ 44 ods. 1 znie:
„(1)
Za expertov v zahraničí sa považujú československí občania, ktorí boli vyslaní ústredným orgánom štátnej správy do zahraničia na výkon činnosti pre medzinárodnú organizáciu.“.
12.
§ 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenie § 10 sa na expertov v zahraničí nevzťahuje.“.
13.
§ 51 sa vypúšťa.
14.
V § 56a ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
15.
V § 60 ods. 2 sa slová „národnému výboru“ nahrádzajú slovom „orgánu“.
16.
V § 61 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „napríklad advokáti a komerční právnici,76)“.
17.
V § 61 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a pokiaľ súčasne nevykonávajú iné činnosti uvedené v tomto odseku.“.
18.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 63 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak samostatne zárobkovo činná osoba podá v prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete prihlášku na zabezpečenie, považuje sa za deň začatia činnosti prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná prihláška na zabezpečenie. Pokiaľ samostatne zárobkovo činná osoba nepodala prihlášku na zabezpečenie z dôvodov uvedených v prvej vete, považuje sa za deň začatia činnosti deň nasledujúci po dni, keď tieto dôvody odpadli.“.
20.
V § 63 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá táto veta: „Pokiaľ sa samostatne zárobkovo činnej osobe pozastaví výkon jej činnosti,77) je povinná podať žiadosť o vyňatie z účasti na zabezpečení.“.
21.
§ 63 ods. 5 znie:
„(5)
Prihlášky a odhlášky sa podávajú na určených tlačivách príslušnému orgánu sociálneho zabezpečenia. Za spolupracujúce osoby podáva v lehotách uvedených v predchádzajúcich odsekoch prihlášku a odhlášku samostatne zárobkovo činná osoba. Pri úmrtí samostatne zárobkovo činnej osoby podáva odhlášku spolupracujúca osoba do ôsmich dní odo dňa smrti; pokiaľ však smrťou podnikateľa nezaniká činnosť uvedená v rozhodnutí o registrácii a práva a povinnosti z podnikateľskej činnosti prechádzajú na spolupracujúcu osobu ako dediča,78) podáva odhlášku spolupracujúca osoba do troch mesiacov odo dňa smrti samostatne zárobkovo činnej osoby.“.
22.
§ 63 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná v prihláške na zabezpečenie uviesť, či je už zúčastnená na nemocenskom a dôchodkovom zabezpečení z iného dôvodu; samostatne zárobkovo činná osoba uvedená v § 61 ods. 1 písm. b) je ďalej povinná uviesť, či súčasne vykonáva iné činnosti uvedené v § 61 ods. 1.“.
23.
V § 64 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak samostatne zárobkovo činná osoba neurčila inak, je výška poistného v tomto prípade rovnaká ako poistné platené za mesiac, v ktorom vzniklo zabezpečenie.“.
24.
§ 64 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Poistné sa neplatí
a)
pokiaľ nárok na dávku nemocenského zabezpečenia vznikol po zániku zabezpečenia buď v ochrannej lehote, alebo počas doby, po ktorú samostatne zárobkovo činná osoba poberá nemocenské alebo peňažnú pomoc v materstve, alebo
b)
za dobu poberania dávky nemocenského zabezpečenia po zániku zabezpečenia, ak nárok na dávku vznikol v dobe predo dňom zániku oprávnenia vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť.“.
25.
V § 66 sa vypúšťa odsek 3 a doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
26.
V § 72 ods. 3 sa slová „neplatí § 12 ods. 7“ nahrádzajú slovami „sa v dobe, keď trvalo zabezpečenie podľa tejto časti, nevylučujú z kalendárneho roka doby uvedené v § 12 ods. 7“.
27.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Pre zvýšenie starobného dôchodku podľa § 23 zákona sa do doby ďalšieho zamestnania započítavajú tak isto náhradné doby, ak je samostatne zárobkovo činná osoba zúčastnená na sociálnom zabezpečení.“.
28.
V § 110 ods. 1 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Manželka vojaka, ktorá poberá príspevok pred nástupom do zamestnania,79) príspevok pred umiestnením do zamestnania (§ 119) alebo príspevok po dobu prípravy na pracovné uplatnenie (§ 120), sa považuje na účely zaopatrovacieho príspevku za zárobkovo činnú, pokiaľ taký príspevok prevyšuje zaopatrovací príspevok.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
29.
V § 124 ods. 3 sa v prvej vete vypúšťa slovo „osobitnom“.
30.
V § 125 ods. 5 sa vypúšťa.
31.
V § 127 prvej vete sa slová „25 Kčs“ nahrádzajú slovami „30 Kčs, ak je občan umiestnený v ústave s celoročným pobytom, a 25 Kčs, ak je občan umiestnený v ústave s týždenným pobytom.“.
32.
V § 136 ods. 3 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovom „orgán“.
33.
V § 139 ods. 2 písm. o) sa slová „učilišťa a osobitného odborného“ nahrádzajú slovami „a iného“.
34.
V § 140 ods. 2 sa suma „780 Kčs“ nahrádza sumou „830 Kčs“, suma „880 Kčs“ sumou „930 Kčs“ a suma „1100 Kčs“ sumou „1150 Kčs “.
35.
V § 146 písm. c) sa slová „u expertov organizácia, ku ktorej je expert v pracovnom pomere, a v ostatných prípadoch sprostredkujúci orgán (organizácia)“ nahrádzajú slovami „u expertov v zahraničí vysielajúci orgán“.
36.
§ 146 písm. f) sa vypúšťa.
37.
V § 146 písm. g) sa vypúšťa slovo „osobitných“.
38.
V § 151 ods. 1 sa v prvej vete slová „príslušnému úradu dôchodkového zabezpečenia prostredníctvom národného výboru“ nahrádzajú slovami „orgánu, ktorý rozhoduje o dávkach dôchodkového zabezpečenia, prostredníctvom príslušného orgánu“ a v druhej vete slová „národného výboru“ slovom „orgánu“.
39.
V § 152 ods. 1 sa slová „príslušný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán, ktorý rozhoduje o dávkach“ a slovo „úrad“ slovom „orgán“.
40.
V § 152 ods. 3 sa slová „národnému výboru“ nahrádzajú slovom „orgánu“.
41.
V § 153 ods. 7 sa slová „úradu dôchodkového zabezpečenia alebo národnému výboru, podľa toho, ktorý z týchto orgánov“ nahrádzajú slovami „orgánu, ktorý“ a slová „národnému výboru“ slovom „orgánu“.
42.
V § 154 ods. 4 sa slová „príslušnému úradu dôchodkového zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „orgánu príslušnému rozhodovať o dávkach dôchodkového zabezpečenia“.
43.
§ 160 včítane nadpisu znie:
㤠160
Podkladové rozhodnutie
(1)
Rozhodnutie iného orgánu než orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o dávke dôchodkového zabezpečenia, sa považuje za podklad pre rozhodnutie orgánu príslušného rozhodovať o zákonnom nároku na dávku dôchodkového zabezpečenia, ak bolo vydané po podaní žiadosti o takú dávku.
(2)
Rozhodnutie iného orgánu než orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o dávke dôchodkového zabezpečenia,ktoré je podkladom pre rozhodnutie orgánu, ktorý je príslušný rozhodovať o dávke dôchodkového zabezpečenia, je obsiahnuté v rozhodnutí o dávke.“.
44.
V § 164 ods. 3 sa vypúšťajú slová „orgánom národného výboru“.
45.
§ 175 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
V rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi platnými pred 1. májom 1990 sa hodnotí pred týmto dňom
a)
doba zamestnania sezónnych a kampaňových pracovníkov,
b)
doba činnosti expertov v zahraničí; doba činnosti expertov v zahraničí, ktorá sa začala pred týmto dňom a trvá nepretržite až do jej skončenia po 30. apríli 1990, sa však hodnotí podľa týchto predpisov ešte po 30. apríli 1990.
(4)
V rozsahu a za podmienok ustanovených predpismi platnými pred 1. júlom 1990 sa hodnotí pred týmto dňom doba zamestnania advokátov.“.
46.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb. sa nahrádza novou prílohou č. 3, ktorej znenie je uvedené v prílohe tejto vyhlášky.
Čl. II
V § 145a ods. 2 vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 164/1979 Zb. a vyhlášky č. 149/1988 Zb. sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou zárobkov uvedených v § 11 ods. 1 písm. c) bode 7 vyhlášky č. 149/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990 s výnimkou čl. I bodu 30, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.
Minister:

Miller v. r.
„Príloha vyhlášky č. 260/1990 Zb.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb. včítane nadpisu znie:
„“.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 149/1988 Zb.
Zdravotné postihnutia, pri ktorých môže byť dieťa uznané za dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú
Pri uznávaní dieťaťa za dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté vyžadujúce mimoriadnu starostlivosť alebo mimoriadnu starostlivosť osobitne náročnú podľa § 37 vyhlášky sa vychádza
a)
zo stupňa zdravotného postihnutia dieťaťa, ktoré závažným spôsobom nepriaznivo ovplyvňuje vývoj dieťaťa alebo niektorú z jeho zložiek (telesný, duševný, sociálny vývoj), a
b)
z potreby, rozsahu a náročnosti poskytovanej mimoriadnej starostlivosti o dieťa, prípadne mimoriadnej starostlivosti osobitne náročnej, ktorá vyplýva z celkového zdravotného stavu a stupňa postihnutia dieťaťa.
Za zdravotné postihnutia, ktoré závažným spôsobom nepriaznivo ovplyvňujú vývoj dieťaťa alebo niektorú z jeho zložiek, sa považujú najmä:
1.
Poruchy pohybového ústrojenstva
a)
choroby a chyby pohybového ústrojenstva s ťažkou poruchou funkcie počas dlhodobej liečby alebo časovo náročnej rehabilitácie (napr. ťažké formy skolióz – uhol podľa Cobba nad 70o, morbus Perthes, ťažké luxácie bedrových kĺbov),
b)
závažné chronicky prebiehajúce ochorenia spojivového tkaniva (napr. dermatomyositis, reumatoídny artritis s ťažkými poruchami funkcie).
2.
Duševné ochorenia:
a)
idiocia,
b)
imbecilita,
c)
ťažká debilita,
d)
závažné duševné ochorenia a stavy s recidivujúcim alebo chronickým priebehom vyžadujúce zvýšený dohľad (napr. psychózy počas intenzívnej liečby, mentálne anorexie s pretrvávajúcou kachexiou).
3.
Nervové ochorenia:
a)
závažné postihnutia centrálneho nervového systému včítane heredodegeneratívnych ochorení a stavov po perinatálnom postihnutí s recidivujúcim alebo chronickým priebehom, najmä potom stavy ohrozujúce dieťa svojou progresiou (napr. vrodené chyby CNS, detská mozgová obrna, metabolické ochorenia postihujúce CNS),
b)
nervovosvalové ochorenia so závažnými poruchami funkcie,
c)
nekompenzované záchvatové ochorenia akejkoľvek etiológie s častou frekvenciou záchvatov veľkého typu (GM) pri trvalej liečbe a so závažnými funkčnými dôsledkami,
d)
ťažké poruchy hlasu a reči, závažne obmedzujúce celkový vývoj dieťaťa a hrubo narušujúce spoločenskú adaptáciu (napr. hotentotizmus).
4.
Zmyslové ochorenia:
a)
úplná alebo praktická nevidomosť (hodnotí sa s okuliarovou korekciou),
b)
slabozrakosť ťažkého stupňa vyžadujúca vzdelávanie v zariadeniach pre také deti do skončenia povinnej školskej dochádzky,
c)
úplná alebo praktická hluchota vyžadujúca vzdelávanie v zariadeniach pre také deti do skončenia povinnej školskej dochádzky.
5.
Ochorenia obehového ústrojenstva:
a)
srdcové ochorenia hemodynamicky významné (funkčne podľa NYHA III. – IV.) vyžadujúce kardiotonickú liečbu,
b)
stavy po srdcových operáciách do ukončenia pooperačnej rehabilitácie,
c)
ťažké poruchy srdcového rytmu.
6.
Ochorenia dýchacieho ústrojenstva:
a)
závažné respiračné choroby s akútnymi atakami ohrozujúcimi život dieťaťa (napr. ťažké formy bronchiálnej astmy),
b)
závažná chronická dychová nedostatočnosť akéhokoľvek pôvodu (napr. v dôsledku pľúcnej fibrózy, cystickej degenerácie).
7.
Ochorenia močového ústrojenstva:
a)
ochorenia močového ústrojenstva v štádiu chronickej obličkovej nedostatočnosti (napr. ťažké formy chronickej pyelonefritídy, chronická glomerulonefritída),
b)
stavy po rozsiahlych rekonštrukčných operačných výkonoch na močovom ústrojenstve do klinickej úpravy.
8.
Ochorenia zažívacieho ústrojenstva:
závažné, chronicky prebiehajúce ochorenia zažívacieho ústrojenstva (pečene, žlčových ciest, slinivky brušnej, tenkého a hrubého čreva) vyžadujúce dlhodobé dodržiavanie prísneho individuálneho liečebného a diétneho režimu (napr. ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, chronické aktívne hepatitídy).
9.
Metabolické poruchy:
a)
závažné metabolické poruchy, pri ktorých je potrebné dodržiavanie špeciálnej diéty zabraňujúcej rozvoju vlastného, inak závažného postihnutia, do klinickej úpravy (napr. malabsorbčný syndróm, fenylketonúria),
b)
diabetes mellitus I. typu vyžadujúci dodržiavanie špeciálnej diéty a podávanie inzulínu.
10.
Endokrinologické ochorenia:
závažné poruchy endokrinného pôvodu ohrozujúce vývoj dieťaťa (napr. ťažké formy hyperthyreózy, hyperkortikalizmus, hypokortikalizmus).
11.
Hematologické ochorenia:
a)
závažné poruchy krvotvorby, hemokoagulácie a hemostázy,
b)
hemoblastózy s manifestnými príznakmi klinickej poruchy,
c)
závažné poruchy imunity vyžadujúce intenzívnu liečbu a trvale vyraďujúce dieťa z kolektívu.
12.
Nádorové ochorenia:
závažné formy a druhy nádorov s významnými funkčnými poruchami.
13.
Vrodené rázštepy tváre a ústnej dutiny:
rázštepy čeľusti a tvrdého podnebia do dosiahnutia dobrého funkčného stavu orofaciálnej sústavy.
14.
Kožné ochorenia:
závažné kožné ochorenia osobitne ich generalizované formy napr. ťažký priebeh atopického ekzému, epidermolysis bullóza).
15.
Infekčné ochorenia:
chronicky prebiehajúce infekčné ochorenia a ich následné stavy (napr. AIDS, závažné formy tuberkulózy, syfilis, boreliózy).
16.
Stavy po rozsiahlych úrazoch a operáciách:
a)
najmä gastrointestinálneho a uropoetického traktu vyžadujúce dlhodobú dietetickú a hygienickú starostlivosť (napr. umelé vyústenia akéhokoľvek druhu do ukončenia komplexnej liečby a adaptácie na hygienické pomôcky),
b)
následky ťažkých úrazov alebo poškodenie CNS, ovplyvňujúce funkčný stav a vývoj dieťaťa.“.
76)
Zákon Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii.Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.Zákon Českej národnej rady č. 209/1990 Zb. o komerčných právnikoch a právnej pomoci nimi poskytovanej.
77)
Napríklad:§ 7 zákona č. 128/1990 Zb.§ 7 zákona č. 132/1990 Zb.§ 9 zákona č. 209/1990 Zb.
78)
79)
§ 23 nasl. vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov pri organizačných zmenách a občanov pred nástupom do zamestnania.