255/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

255
Federálne ministerstvo dopravy
vydalo po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí Českej republiky, Ministerstvom zdavotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky a Odborovým združením železničiarov podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 52/1989 Zb.) výnos z 28. apríla 1990 č. 18 405/1990-320 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho ministerstva dopravy.
Výnos nadobúda účinnosť dňom uverejnenia tohto oznámenia v Zbierke zákonov.
Pre pracovníkov, na ktorých sa výnos vzťahuje, stráca platnosť úprava Federálneho minsiterstva dopravy z 29. augusta 1980 č. 20 468/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v pôsobnosti Federálneho minsiterstva dopravy v znení úpravy Federálneho ministerstva dopravy z 29. decembra 1984 č. 23 335/1984-03.
Do výnosu možno nazrieť na odbore ekonomiky Federálneho ministerstva dopravy a bude uverejnený vo Vestníku dopravy.