254/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

254
VYHLÁŠKA
Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie
z 12. júna 1990,
ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja
Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 29 písm. a), b)d) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a Štátna plánovacia komisia podľa § 31 ods. 7 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní ustanovujú:
Čl. I
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú;
2.
výnos Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1972 (reg. čiastka 22/1972 Zb.) o vedúcich pracoviskách vedecko-technického rozvoja.
Čl. II
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 76/1986 Zb. o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií pre jeho realizáciu;
2.
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1978 (reg. čiastka 24/1978 Zb.) o oponentskom konaní;
3.
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 9/1980 (reg. čiastka 43/1980 Zb.) pre prepočty ekonomickej efektívnosti, ktoré ustanovujú spôsob prepočtu ekonomickej efektívnosti pri úlohách štátneho, rezortného, odborového, prípadne podnikového plánu technického rozvoja;
4.
smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17/1981 (reg. čiastka 2/1982 Zb.) o hodnotení efektívnosti investícií.
Čl. III
Oponentské konanie začaté ku dňu účinnosti tejto vyhlášky podľa smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1978 o oponentskom konaní sa dokončí podľa existujúcich predpisov.
Čl. IV
1.
Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.
2.
Ustanovenia článkov II a III nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Podpredseda vlády ČSFR

a predseda Štátnej komisie pre

vedeckotechnický a investičný rozvoj:

akademik Delong v. r.

Podpredseda vlády ČSFR

a predseda Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.