249/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.06.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

249
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 18. června 1990,
kterým se mění zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl. 1
Zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady se mění takto:
1.
§ 1 odst. 3 se vypouští.
2.
§ 2 odst. 1 se vypouští.
V § 2 odst. 2 se vypouští označení odstavce.
3.
§ 38 odst. 1 zní:
„(1)
Česká národní rada zřizuje ze svých poslanců mandátový a imunitní výbor a další výbory pro jednotlivé úseky státní, hospodářské a sociální politiky; výbory jsou ze své činnosti odpovědny České národní radě.“.
4.
§ 39 odsat. 2 písm. b) se vypouští.
5.
§ 41 se vypouští.
6.
§ 42 se vypouští.
7.
§ 43 se vypouští.
8.
§ 60 odst. 5 zní:
„(5)
Politický, ekonomický a právní rozbor obsahuje též způsob přípravy zásad zákona.“.
9.
§ 96 se vypouští.
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Šafařík v. r.

Pithart v. r.