246/1990 Zb.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 18. júna 1990,
ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb.
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa článku 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. sa mení takto:
1.
V § 38 ods. 1 znie:
„(1)
Slovenská národná rada si zo svojich poslancov zriaďuje mandátový a imunitný výbor a ďalšie výbory pre jednotlivé úseky štátnej, hospodárskej a sociálnej politiky; výbory sú za svoju činnosť zodpovedné Slovenskej národnej rade.“.
2.
§ 41 sa vypúšťa.
3.
§ 42 sa vypúšťa.
4.
§ 43 sa vypúšťa.
5.
§ 43a sa vypúšťa.
6.
V § 92 ods. 1 sa slovo „socialistických“ vypúšťa.
7.
V § 97 ods. 6 sa slovo „socialistických“ vypúšťa.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.