24/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1990 do 31.03.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva vnútra
z 29. januára 1990,
ktorou sa mení vyhláška č. 99/1989 Zb., o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky)
Federálne ministerstvo vnútra podľa § 16 ods. 1 písm. a) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) sa mení takto:
1.
§ 6 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
vodičov vozidiel ozbrojených síl a ozbrojených zborov a ich spolujazdcov,“.
2.
V § 16 ods. 6 sa vypúšťajú slová „Ľudových milícií“.
3.
V § 34 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a Ľudových milícií“.
4.
§ 35 ods. 1, 2 a 3 znie:
„(1)
Vodiči vozidiel, ktorí pri plnení špeciálnych úloh používajú typické zvukové znamenie13) doplnené zvláštnym výstražným modrým, prípadne červeným svetlom14) (ďalej len „vozidlá s právom prednostnej jazdy“), nie sú povinní dodržiavať ustanovenia druhej, štvrtej, šiestej a siedmej časti; tým nie sú zbavení povinnosti dbať na potrebnú opatrnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne aj pre vodičov vozidiel sprevádzaných vpredu, a ak ide o viac ako tri vozidlá, aj vzadu vozidlami ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov s právom prednostnej jazdy. Na sprevádzaných vozidlách musia byť vždy rozsvietené stretávacie svetlá.
(3)
Vodiči ostatných vozidiel musia vozidlám s právom prednostnej jazdy a vozidlám nimi sprevádzaným umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak je to potrebné, i zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami nimi sprevádzanými sa vodiči ostatných vozidiel nesmú zaraďovať.“.
5.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a s absolútnym právom prednostnej jazdy“.
6.
V § 41 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a Ľudových milícií“.
7.
V § 55 ods. 2 sa vypúšťajú slová „alebo vozidlá s absolútnym právom prednostnej jazdy“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
JUDr. Sacher v. r.