215/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

215
VYHLÁŠKA
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
zo 17. mája 1990
o zrušení niektorých právnych predpisov v odvetví kultúry
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 15 zákona č. 81/1957 Zb. o koncertnej a inej hudobnej činnosti, § 14 zákona č. 82/1957 Zb. o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave, § 13 ods. 2 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorského zákona) a § 38 ods. 1 písm. b) a c) zákona Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelného zákona) ustanovuje:
§ 1
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 89/1958 Ú. v., ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti,
2.
§ 3 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva a kultúry č. 99/1958 Ú. v. o povoľovaní verejných koncertných a iných hudobných produkcií, verejných produkcií estrádnych a artistických, podnikov ľudovej zábavy, niektorých divadelných predstavení, výstav, prednášok a filmových predstavení a o výhradnom oprávnení ochranných organizácií autorských,
3.
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov,
4.
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 74/1964 Zb. o doplnení vyhlášky, ktorou sa určujú podmienky účinkovania divadelných umelcov z povolania na produkciách mimo prevádzky divadla, a vyhlášky, ktorou sa ustanovuje povinné sprostredkovanie pre niektoré odbory umeleckej činnosti,
5.
vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 118/1970 Zb. o úprave odmien za niektoré druhy umeleckej činnosti vykonávanej mimo pracovného pomeru,
6.
§ 10 až 14 a § 21 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 60/1978 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia divadelného zákona v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 149/1989 Zb.,
7.
vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 28/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov,
8.
vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 29/1982 Zb. o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov.
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.
Minister:
Snopko v. r.