211/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

211
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 29. mája 1990
o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa podľa čl. 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii uznieslo na tomto zákonnom opatrení:
§ 1
(1)
Nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky (ďalej len „nehnuteľný majetok“), ktorý bol pred 28. aprílom 1950 vo vlastníctve gréckokatolíckej cirkvi a ktorý bol na základe výnosu Štátneho úradu pre veci církevné v Prahe1) prevedený do vlastníctva pravoslávnej cirkvi, je majetkom vo vlastníctve gréckokatolíckej církvi.
(2)
Právne vzťahy k nehnuteľnému majetku uvedenému v odseku 1 sa zapíšu do evidencie nehnuteľností na návrh gréckokatolíckej cirkvi.2)
§ 2
(1)
Ak sa nehnuteľný majetok uvedený v § 1 ods. 1 neodovzdá do užívania gréckokatolíckej cirkvi do troch mesiacov od účinnosti tohto zákonného opatrenia, alebo ak sa obe cirkvi v tejto lehote nedohodnú o spôsobe užívania (spoluužívania), rozhodne o užívaní (spoluužívaní) tohto majetku splnomocnenec vlády Slovenskej republiky (ďalej len „splnomocnenec“).
(2)
V rozhodnutí splnomocnenec prihliadne na počty veriacich gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi v obci, kde sa nehnuteľný majetok nachádza. Výkon činnosti oboch cirkví musí byť zabezpečený.
(3)
Na rozhodnutie splnomocnenca sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
§ 3
Zrušujú sa s platnosťou pre územie Slovenskej republiky:
1.
Výnos Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe z 13. februára 1952 č. 20285/51-II/1 o prevode nehnuteľného majetku býv. gréckokatolíckej cirkvi;
2.
§ 2 a 3 vládneho nariadenia č. 70/1968 Zb. o hospodárskom zabezpečení gréckokatolíckej cirkvi štátom.
§ 4
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
Výnos Štátneho úradu pre veci cirkevné v Prahe z 13. februára 1952 č. 20285/51-II/1 o prevode nehnuteľného majetku býv. gréckokatolíckej cirkvi.
2)
Zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností v znení zákona SNR č. 150/1983 Zb.