208/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

208
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 29. mája 1990,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federatívneho zhromaždenia
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Repbuliky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 23 ods. 4 znie:
„(4)
Ak sa konajú voľby v dvoch dňoch, určí sa začiatok volieb na štrnástu hodinu a koniec volieb na dvadsiatu druhú hodinu prvého dňa. Druhý deň sa začínajú voľby o siedmej hodine a končia sa o štrnástej hodine. Pokiaľ to miestne pomery vyžadujú, môže rada miestneho národného výboru určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu, najskôr však na dvanástu hodinu prvého dňa a piatu hodinu druhého dňa; lehoty uvedené v ustanoveniach § 21 a 27 sa aj v týchto prípadoch počítajú od štrnástej hodiny prvého dňa volieb.“.
2.
§ 29 ods. 3 prvá veta znie: „Voliča, ktorý sa dostavil do volebnej miestnosti s voličským preukazom, zapíše okrsková volebná komisia do zoznamu voličov a vyznačí v jeho občianskom (vojenskom, osobnom) preukaze, že sa dostavil na hlasovanie.“.
Čl. II
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.