201/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

201
ZÁKON
České národní rady
ze dne 17. května 1990,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 6 včetně nadpisu zní:
㤠6
Osvobození od poplatku
Od poplatku za notářské úkony jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy.“.
2.
§ 22 včetně nadpisu zní:
㤠22
Rozdělení osob do skupin pro poplatkové účely
Pro účely poplatkového řízení jsou osoby zařazeny do tří skupin, a to:
a)
do I. skupiny manžel, děti, vnuci a rodiče,
b)
do II. skupiny sourozenci, prarodiče a osoby, které s převodcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na převodce nebo zůstavitele,
c)
do III. skupiny ostatní fyzické a právnické osoby.“.
3.
§ 23 odst. 5 se vypouští.
4.
§ 24 zní:
㤠24
Od poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, z dědictví a z darování jsou osvobozeny československý stát, rozpočtové a příspěvkové organizace a státní fondy. Dále jsou osvobozeny převody nebo přechody nemovitostí na tyto subjekty.“.
Čl. II
Nastala-li před účinností tohoto zákona skutečnost, která byla důvodem zvýšení sazby poplatku podle § 23 odst. 5 zákona č. 146/1984 Sb., postupuje se podle tohoto dřívějšího předpisu i po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Šafařík v. r.

Pithart v. r.