20/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.08.1991

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
ZÁKON
z 30. januára 1990
o zriadení Správy ochrany prezidenta Československej socialistickej republiky a o Hradnej stráži Československej socialistickej republiky
Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Úlohy a postavenie Hradnej stráže Československej socialistickej republiky
§ 3
(1)
Hradná stráž Československej socialistickej republiky (ďalej len „Hradná stráž“) sa vyčleňuje z vojsk ministerstva vnútra a začleňuje do Československej ľudovej armády; podriaďuje sa náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky.
(2)
Náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky ustanovuje do funkcie a odvoláva z nej veliteľa Hradnej stráže.
§ 4
(1)
Hradná stráž plní tieto úlohy:
a)
vykonáva vonkajšiu ochranu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a vykonáva vonkajšiu ochranu a obranu objektov, ktoré sú dočasným sídlom prezidenta Československej socialistickej republiky a jeho hosťov,
b)
organizuje a zabezpečuje vojenské pocty najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijatí vyslancov u prezidenta Československej socialistickej republiky.
(2)
Hradná stráž nesmie byť použitá na plnenie iných úloh bez súhlasu prezidenta Československej socialistickej republiky.
§ 5
Náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky má voči vojakom Hradnej stráže oprávnenia ako minister národnej obrany Československej socialistickej republiky ustanovené osobitnými predpismi.3)
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa Štatút Hradnej stráže Československej socialistickej republiky vydaný rozkazom ministra vnútra Československej socialistickej republiky č. 13/1977 (reg. v čiastke č. 14/1977 Zb.).
§ 7
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1990.
V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.
1)
§ 2 ods. 2 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 16/1976 Zb. o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky.
2)
Ide najmä:zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákona č. 63/1983 Zb.,zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení,zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov.
3)
Ide najmä o:branný zákon,zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov,zákon č. 88/1952 Zb. o materiálnom zabezpečení príslušníkov ozbrojených síl v znení neskorších predpisov,zákon č. 100/1988 Zb., zákon č. 32/1957 Zb. v znení neskorších predpisov.