Predpis bol zrušený predpisom 288/1997 Z. z.

198/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.05.1990 do 31.12.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

198
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. mája 1990
o telesnej kultúre
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je právne upraviť poslanie a úlohy telesnej kultúry, pôsobnosť štátnych orgánov, združení1) a ostatných účastníkov v oblasti telesnej kultúry a podmienky jej zabezpečovania v Slovenskej republike.
§ 2
Poslanie telesnej kultúry
(1)
Telesná kultúra ako spoločenský jav je neoddeliteľnou súčasťou kultúry občanov. Plní nezastupiteľnú úlohu pri utváraní zdravia, výchove a vzdelávaní, zlepšuje pracovnú výkonnosť, je základom uspokojovania potrieb v pohybovej aktivite, formuje voľný čas ľudí a humanizuje spôsob ich života. Je významným činiteľom v oblasti medzinárodných vzťahov.
(2)
Aktivita v oblasti telesnej kultúry je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti občana o vlastné zdravie.
§ 3
(1)
Telesnou kultúrou sa pre účely tohto zákona rozumie organizovaná i neorganizovaná individuálna, skupinová, spolková a iná činnosť súvisiaca s telovýchovnou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov.
(2)
Telesná kultúra zahŕňa aj činnosti zabezpečujúceho charakteru, najmä prípravu kvalifikovaných odborníkov, vedeckovýskumnú činnosť, zdravotné, ekonomické a materiálno-technické podmienky.
Úlohy orgánov a organizácií na úseku telesnej kultúry
§ 4
(1)
Telesnú kultúru organizujú a rozvíjajú
a)
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy2) na úseku starostlivosti o telesnú kultúru a národné výbory,
b)
ďalšie štátne orgány s osobitnými úlohami,
c)
telovýchovné, športové a turistické združenia.1)
(2)
Telesnú kultúru môžu organizovať a rozvíjať
a)
iné združenia,1)
b)
štátne podniky, družstvá a iné organizácie,
c)
podnikatelia3) v oblasti telesnej kultúry,
d)
neorganizovaní účastníci pohybových aktivít.
§ 5
(1)
Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky plní na úseku starostlivosti o telesnú kultúru najmä tieto úlohy:
a)
riadi výkon štátnej správy,
b)
určuje v súčinnosti so všetkými subjektami, ktoré organizujú a rozvíjajú telesnú kultúru, koncepciu rozvoja telesnej kultúry a koordinuje jej uskutočňovanie,
c)
utvára právne, personálne, vedeckovýskumné, sociálne, organizačné, zdravotné, ekonomické a materiálno-technické podmienky na rozvoj telesnej kultúry,
d)
podporuje telovýchovnú aktivitu zdravotne postihnutých občanov,
e)
podporuje činnosť združení zaoberajúcich sa telovýchovnou, športovou a turistickou činnosťou,
f)
stará sa o štátnu športovú reprezentáciu,
g)
podporuje myšlienky olympijského hnutia,
h)
určuje podmienky na prípravu a výkon špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry,
i)
podieľa sa na usporadúvaní významných telovýchovných, športových, turistických a pohybovo-rekreačných podujatí,
j)
zabezpečuje povinnú a záujmovú telesnú výchovu na školách všetkých stupňov a druhov,
k)
zabezpečuje prípravu a ďalšie vzdelávanie vysokoškolsky kvalifikovaných odborníkov a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti telesnej kultúry,
l)
zabezpečuje prípravu a výber športových talentov, výkonnostný a vrcholový šport v rezorte,
m)
kontroluje využívanie prostriedkov zo štátneho rozpočtu v oblasti telesnej kultúry podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Národné výbory vykonávajú štátnu správu na úseku starostlivosti o telesnú kultúru pri plnení úloh podľa odseku 1 vo svojich územných obvodoch a v súlade so svojou pôsobnosťou podľa osobitných predpisov5) s výnimkou úloh uvedených pod písmenami a), f), g), h), k) a utvárania právnych a vedeckovýskumných podmienok pre rozvoj telesnej kultúry.
(3)
Osobitné úlohy v štátnej starostlivosti o telesnú kultúru plnia:
a)
Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky zabezpečuje a organizačne sa podieľa na preventívnom ovplyvňovaní zdravia obyvateľstva, zabezpečuje liečebno-preventívnu starostlivosť podľa špecifických potrieb telesnej kultúry, boj proti dopingu a podieľa sa na príprave športovej reprezentácie, na zabezpečení programu sociálnej rehabilitácie k pohybovej aktivite pre zdravotne postihnutých občanov podľa osobitných predpisov,
b)
Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky v rámci svojej pôsobnosti utvára podmienky pre rozvoj telesnej kultúry, najmä zabezpečovaním športových potrieb a služieb v oblasti cestovného ruchu,
c)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sa stará o zabezpečovanie a rozvoj výkonnostného a vrcholového športu v rezorte,
d)
iné ústredné orgány štátnej správy najmä pri utváraní materiálnych podmienok pre rozvoj telesnej kultúry.
§ 6
Telovýchovné, športové a turistické združenia1) vyvíjajú svoju činnosť v súlade s koncepciou rozvoja telesnej kultúry a podieľajú sa na jej uskutočňovaní na základe svojich záujmov a potrieb.
§ 7
Financovanie telesnej kultúry
Telesná kultúra sa financuje
a)
z výnosov Sazky a Športky, iných lotérií a podobných hier,6)
b)
z príjmov z podnikateľskej a hospodárskej, telovýchovnej, športovej, kultúrno-spoločenskej činnosti a zo služieb,
c)
z prostriedkov štátneho rozpočtu,
d)
z dotácií, príspevkov a darov,
e)
z príjmov z reklám a sponzorskej činnosti,
f)
z iných zdrojov.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 8
Majetok slúžiaci telesnej kultúre a disponovanie s ním upravujú osobitné predpisy.7)
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
2)
§ 1 ods. 3 zákona SNR č. 50/1988 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky.
3)
§ 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov.
4)
Vyhláška č. 75/1959 Ú. v., ktorou sa vydávajú metodické pokyny pre kontrolnú činnosť.Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 123/1978 Zb. o vykonávaní periodických revízií hospodárenia.Zásady kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej správe, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky zo 14. apríla 1982 č. 108, uznesením vlády Českej socialistickej republiky z 12. mája 1982 č. 139 a uznesením Slovenskej socialistickej republiky z 28. apríla 1982 č. 129 publikované v Zbierke zákonov pod č. 66/1982 Zb.
5)
Zákon SNR č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách.
7)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 174/1989 Zb. o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami v Slovenskej socialistickej republike (rozpočtové pravidlá); Hospodársky zákonník č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov; Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 70/1983 Zb.); vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 119/1988 Zb. o hospodárení s národným majetkom; zákon č. 173/1990 Zb., ktorým sa zrušuje zákon č. 68/1956 Zb. o organizácii telesnej výchovy a ktorým sa upravujú niektoré ďalšie vzťahy týkajúce sa dobrovoľných telovýchovných organizácií.