196/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1991 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

196
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 18. mája 1990
o zmenách v pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky v sociálnom zabezpečení a o zmenách niektorých ďalších predpisov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu sa s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku mení a dopĺňa takto:
1.
§ 10 odsek 1 znie:
„(1)
Spoločenské organizácie vedú organizátorskou a výchovnou činnosťou svojich členov k zvyšovaniu zdravotného uvedomenia, k zdravému spôsobu života a k aktívnej účasti na opatreniach v starostlivosti o zdravie ľudu.“.
2.
V § 10 sa odsek 2 vypúšťa. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
3.
V § 19 odseku 1 sa slová „Ústrednou radou odborov“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.“.
4.
V § 19 odseku 2 sa slová „orgány Revolučného odborového hnutia, orgány“ nahrádzajú slovami „príslušné správy“.
5.
V § 21 odseku 1 sa slová „Ústrednou radou odborov a Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.“.
6.
V § 24 odseku 2 sa slová „orgány Revolučného odborového hnutia alebo“ nahrádzajú slovami „odborové orgány alebo orgány“.
7.
V § 25 sa vypúšťajú slová „po dohode s Ústrednou radou odborov“.
8.
V § 41 sa vypúšťajú slová „a s Ústrednou radou odborov.“.
9.
V § 77 odseku 2 v druhej vete sa slová „orgán Revolučného odborového hnutia,“ nahrádzajú slovami „odborový orgán,“.
Čl. III
(1)
Slovenská správa sociálneho zabezpečenia sa zriaďuje z doterajšej Slovenskej správy nemocenského poistenia, Úradu dôchodkového zabezpečenia v Bratislave, krajských správ nemocenského poistenia, časti orgánov krajských národných výborov (Národného výboru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy) vykonávajúcich pôsobnosť v nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení, časti sociálnej starostlivosti a v posudkovej službe sociálneho zabezpečenia s pôsobnosťou podľa tohto zákona a časti Slovenského zväzu výrobných družstiev pôsobiacej v oblasti nemocenského poistenia členov výrobných družstiev.
(2)
Okresné správy sociálneho zabezpečenia sa zriaďujú z doterajších okresných správ nemocenského poistenia (Bratislavskej správy nemocenského poistenia) a časti orgánov okresných (obvodných) národných výborov vykonávajúcich pôsobnosť v nemocenskom poistení, dôchodkovom zabezpečení, časti sociálnej starostlivosti a v posudkovej službe sociálneho zabezpečenia s pôsobnosťou podľa tohto zákona.
(3)
Podrobnosti o prechode práv z pracovnoprávnych vzťahov pracovníkov upravia príslušné orgány dohodou, v ktorej najmä určia pracovníkov prechádzajúcich na správy sociálneho zabezpečenia a vymedzia okruh a rozsah preberaného majetku a záväzkov.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1990.
R. Schuster v. r.

M. Čič v. r.
1)
§ 142 až 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.
2)
Zákon o sociálnom zabezpečení.Zákon č. 103/1964 Zb. o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 240/1988 Zb.) a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb., zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 65/1965 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákona č. 88/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 73/1982 Zb., zákona č. 148/1983 Zb., zákona č. 109/1984 Zb., zákona č. 51/1987 Zb., zákona č. 110/1990 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 189/1988 Zb.) a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 107/1971 Zb. o materskom príspevku v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 106/1987 Zb.) a zákona č. 180/1990 Zb.Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.
4)
Zákon č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení zákona č. 58/1964 Zb., zákona č. 87/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 8/1982 Zb., zákona č. 109/1984 Zb. a zákona č. 180/1990 Zb.
5)
§ 111, 112 a 145b zákona o sociálnom zabezpečení.
5a)
§ 13 ods.4, § 27, 28 a § 50 ods. 3 vyhlášky č. 91/1958 Zb., ktorou sa uverejňuje opatrenie Ústrednej rady odborov o organizácii a vykonávaní nemocenského poistenia zamestnancov v znení vyhlášky č. 6/1967 Zb. a vyhlášky č.178/1968 Zb.
6)
§ 142 ods. 6 a 7 zákona o sociálnom zabezpečení.
7)
Zákon č. 50/1973 Zb. v znení neskorších predpisov.
8)
§ 24 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 51 ods. 5 a § 50 ods. 3 vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch v znení neskorších predpisov.§ 12 zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.§ 14 vyhlášky č. 95/1968 Zb. o poskytovaní prídavkov na deti v nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov.§ 34 vyhlášky č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa, v znení neskorších predpisov.
10)
§ 47 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 5 ods. 2 zákona č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 120 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.
13)
§ 158 vyhlášky č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 123/1990 Zb. Vyhláška č. 76/1957 Ú. v. o prechode z pracovnej neschopnosti do invalidity (čiastočnej invalidity). Vyhláška Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 104/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o zabezpečení družstevných roľníkov v chorobe a o zabezpečení matky a dieťaťa v znení vyhlášky č. 142/1965 Zb., vyhlášky č. 117/1967 Zb., vyhlášky č. 92/1968 Zb., vyhlášky č. 180/1968 Zb., vyhlášky č. 76/1970 Zb., vyhlášky č. 128/1975 Zb., vyhlášky č. 54/1976 Zb., vyhlášky č. 164/1979 Zb., vyhlášky č. 80/1982 Zb., vyhlášky č. 153/1983 Zb., vyhlášky č. 74/1984 Zb., vyhlášky č. 133/1984 Zb., vyhlášky č. 58/1987 Zb., vyhlášky č. 150/1988 Zb. a vyhlášky č. 237/1988 Zb.
14)
§ 106 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.
15)
§ 37 ods. 1 písm. a), § 46 ods. 1 písm. d) Zákonníka práce. § 52 ods. 3 a 4 zákona č. 90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
16)
§ 73 ods. 6 zákona o sociálnom zabezpečení.
17)
§ 24 ods. 2 zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 71 ods. 5 zákona o sociálnom zabezpečení.
19)
§ 11 zákona č. 107/1971 Zb. v znení neskorších predpisov.
20)
§ 9 ods. 1 písm. e) zákona o sociálnom zabezpečení.
21)
§ 18 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 88/1968 Zb. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 54 ods. 4 zákona o sociálnom zabezpečení.
22a)
§ 19 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.